Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Podatek leśny.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są: ...

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - w 12 ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.

Płatności podatku należy dokonać przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie urzędu. W przypadku osób fizycznych płatności można dokonać również poprzez inkasentów.

Terminy składania deklaracji / informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nr konta.

PeKaO SA I/o Kluczbork

Nr 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

BIC / SWIFT - PKOPPLPW

IBAN - PL + 26 cyfr numeru konta

Uwaga !

Osoby zobowiązane do opłacania:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

płatności powinny dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych (każde zobowiązanie posiada inny numer). Numery rachunków bankowych zamieszczone zostały na przesyłanych do Państwa decyzjach lub w zawiadomieniach.

Wpłaty dokonane na dotychczasowy numer konta zostaną przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku przeksięgowane zgodnie z dyspozycją zawartą w tytule przelewu.

 

Godziny pracy kasy Urzędu Miejskiego.

poniedziałek

wtorek - piątek

830 - 1445

815 - 1400

Stawki podatku leśnego.

Podatek leśny za rok podatkowy 2018 zgodnie z art.4 ustawy o podatku leśnym wynosi:

 • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,6766 zł,
 • dla lasów pozostałych - 43,3532 zł.
 •  

Podatek leśny za rok podatkowy 2019 zgodnie z art.4 ustawy o podatku leśnym wynosi:

 • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,1178 zł,
 • dla lasów pozostałych - 42,2356 zł.

Deklaracje i informacje o nieruchomościach.

Deklaracje dla osób prawnych i informacje o nieruchomościach dla osób fizycznych za rok 2018 - stanowią załączniki do uchwały XL/396/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

 

Uwaga.

Od 1 lipca 2019r. zgodnie ze zmianą :

 • art. 6a ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.),
 • art. 6a ust.11 art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz.1892 z późn. zm.) ,
 • art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1821 z późn. zm.)

minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy, wraz z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Oznacza to, że obecne deklaracje od 1 lipca 2019 roku przestają obowiązywać.

Zwolnienia od podatku wprowadzone uchwałą RM w Kluczborku.

Rada Miejska w Kluczborku nie wprowadziła zwolnień od podatku leśnego.

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 14 października 2019
Imieniny:
Bernarda, Kaliksta, Alana

Banery

Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Tomografia komputerowa Kluczbork
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Czyste powietrze