CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz CEIDG-1
  • Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.
  • W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 4 ust. 1,2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oryginał dokumentu potwierdzający status pobytu na terytorium RP do wglądu.

Opłaty: Brak.

Miejsce złożenia i odbioru: Urząd Miejski w Kluczborku Wydział Gospodarki Miejskiej pok. 128

Jednostka odpowiedzialna: Minister właściwy ds. Gospodarki.

Tryb odwoławczy: Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister właściwy ds.Gospodarki).

Uwagi: Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

  • w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.
  • bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.
  • pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Wnioski do CEIDG (publikowana na stronie Ministerstwa Gospodarki)

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

baner toplayer
Przekaż 1% kluczborskim organizacjom