Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Powszechny Spis Rolny
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Muzycznie i tanecznie w Nowy Rok 2019

W dniu 5 stycznia 2019 r. odbył się na hali OSiR KONCERT NOWOROCZNY z udziałem solistów Polskiej Opery Kameralnej. Kazimierz Kowalski wraz z Burmistrzem Kluczborka Jarosławem Kielarem uroczyście otworzyli koncert, który był wyjątkową muzyczną podróżą przez największe światowe perełki muzyki klasycznej i popularnej. Przed licznie zgromadzoną kluczborską publicznością wystąpili: Ewa Szpakowska, Małgorzata Kulińska, Małgorzata Kustosik, Andrzej Niemierowicz, a koncert poprowadził KAZIMIERZ KOWALSKI. Nie zabrakło największych światowych przebojów z oper, operetek i musicali takich jak: STRASZNY DWÓR, WESELE FIGARA, BARON CYGAŃSKI, KSIĘŻNICZKA CZARDASZA, SKRZYPEK NA DACHU i wiele innych.
 

 • autor: Grzegorz Błażewski
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przekaz 1% swojego podatku na rozwój młodych sportowców z Akademia Piłkarska MŁODY MKS Kluczbork

 • Przekaz 10wojego podatku na rozwój młodych sportowców z...
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-01-14

Informacja o terminie płatności

Niniejszym informujemy mieszkańców Gminy Kluczbork, że od 1 stycznia 2019r. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Jednocześnie informujemy, że indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłaty nie ulega zmianie.

 

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Bożena Stempel

Informacja dla mieszkańców Gminy Kluczbork dotycząca systemu odbioru odpadów.

Szanowni Państwo
Ze względu na pojawiające się pytania dotyczące odbioru odpadów, pragniemy Państwa poinformować, że śmieci będą odbierane od Państwa według zasad, które określone zostały w deklaracjach składanych przez państwa w grudniu 2018r. Firma odbierająca odpady dostarczy Państwu worki niezbędne do segregacji śmieci i od momentu ich otrzymania będziecie Państwo zobowiązani do sortowania odpadów według nowych zasad.

Informacja na temat kładki na zbiorniku Kluczbork

Szanowni Państwo
W postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Gminę Kluczbork w grudniu 2018r. na budowę kładki pieszo-rowerowej na zbiorniku „KLUCZBORK” zostało złożonych 7 ofert. Ceny ofertowe wykonawców wynosiły od kwoty 790.585,91zł do kwoty 2.250.973,57zł choć gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania 700.000,00zł.

Derby Opolszczyzny w piłce siatkowej

Zapraszamy w ten czwartek na derby Opolszczyzny w piłkę siatkową. UKS Mickiewicz Kluczbork zmierzy się z AZS PWSZ STAL NYSA. Mecz będzie transmitowany przez telewizje POLSAT SPORT. Pokażmy całej Polsce, jak należy dopingować swoją drużynę!

 • -

Informacja - worki do segregacji odpadów

Urząd Miejski w Kluczborku niniejszym informuje mieszkańców Gminy Kluczbork, którzy składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienili dotychczasowy sposób zbierania odpadów na nieruchomości z nieselektywnego na selektywny, to znaczy do tej pory nie segregowali odpadów, a od stycznia 2019r. zadeklarowali, że będą segregować odpady, że mogą otrzymać pierwszy komplet worków do segregacji w Urzędzie Miejskim w Kluczborku lub w siedzibie firmy FCC Polska Spółka z o.o. w Smardach Dolnych ul. Wielka 1.

W celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień prosimy o skontaktowanie się z Urzędem Miejskim w Kluczborku nr tel. 77/418-14-81 wewn. 201, 238, lub z firmą FCC Polska Spółka z o.o. nr tel. 77/425-00-26. 

Jednocześnie przepraszamy za zaistniałą sytuację, która jest spowodowana koniecznością zaktualizowania informatycznej bazy nieruchomości zgodnie ze złożonymi deklaracjami, co jest procesem czasochłonnym i jego zakończenie jest przewidywane na początek miesiąca lutego.

Po dokonaniu aktualizacji zgodnie z nowymi deklaracjami worki do segregacji odpadów będą dostarczane na wszystkie nieruchomości przez firmę wywozową.


Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Bożena Stempel
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018.1716 z póź.zm.)  

 

1 STYCZNIA 2019R. Z MOCY PRAWA NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

 Zgodnie z art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe, tj.:

1.budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;

2. budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);

3. budynkami, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych

przekształca się w prawo własności tych gruntów.

 

POTWIERDZENIE  O PRZEKSZTAŁCENIU  -  Z URZĘDU.

1. Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, zwane dalej "zaświadczeniem", wydawane przez Burmistrza Miasta Kluczborka.  

2. Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesyłane na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków lub inny adres, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane (nie jest wymagany wniosek).

3. Zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, a także wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela.

 

POTWIERDZENIE  O PRZEKSZTAŁCENIU  - NA WNIOSEK

1. Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela:

-  w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (załącznik nr 1), albo

- w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu (załącznik nr 2)

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kluczborku Nr 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410  lub w kasie Urzędu, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.

Zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, a także wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela. 

 

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE

1. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę.|
2.  Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

3. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
4 . Opłatę za 2019 r. należy wnieść najpóźniej do 29 lutego 2020 r., natomiast za kolejne lata do 31 marca każdego roku, tj. za 2020 rok do 31 marca 2020 r., za 2021 do 31 marca 2021 r. itd.|
5. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu.
3. Wpłaty opłaty rocznej lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na dotychczasowe konto prowadzone dla użytkownika wieczystego. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty te zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.

 

BONIFIKATA 

W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego ustawa daje możliwość podjęcia w tym zakresie odpowiedniej uchwały przez właściwą radę. Burmistrz  Miasta Kluczborka uznał za konieczne wyjście z inicjatywą uchwałodawczą i przygotował projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej zaplanowaną na dzień 23.01.2019r., która umożliwi użytkownikom wieczystym gruntów stanowiących własność Gminy Kluczbork skorzystanie z bonifikat na podobnych warunkach jakie ustawodawca przewidział dla gruntów Skarbu Państwa. Wg  przygotowanego projektu bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w w wysokości  60% w przypadku dokonania wpłaty opłaty jednorazowej w pierwszym roku przekształcenia, 50% w przypadku dokonania wpłaty opłaty jednorazowej w drugim  roku przekształcenia, 40% w przypadku dokonania wpłaty opłaty jednorazowej w trzecim roku przekształcenia. 

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), z uwzględnieniem art. 14, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo

2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo

3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo

4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w okresie pozostałym do wnoszenia opłaty w każdym czasie, z uwzględnieniem art. 14, może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty stosownie do ust. 6 albo 6a, z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat. Właściwy organ wydaje zaświadczenie potwierdzające wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty w terminie 30 dni od dnia złożenia nowego oświadczenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU

1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1, pokój nr 140, I piętro lub telefoniczne pod numerem 77 418 14 81 wew.257 lub 77 418 27 85.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 • autor: Joanna Kowalik , data: 2019-01-16

Kluczbork łączy się w bólu z rodziną ś.p. Pawła Adamowicza

Jako gmina Kluczbork składamy rodzinie ś.p. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, najszczersze wyrazy współczucia. Trudno jest nam przejść obojętnie wobec tej zbrodni, jednak mamy też świadomość, że w tych dniach potrzeba nam wszystkim wyciszenia i pokoju.

Swoimi myślami obejmujemy też współpracowników Pana Adamowicza i wszystkich tych, których ta śmierć dotknęła.

 • -

Odszedł na zawsze nasz wieloletni pracownik p. Jerzy Miksa

Pan Jerzy Miksa był zatrudniony  w Urzędzie Miejskim w Kluczborku od  1984r.

Praca jego była związana z gospodarką komunalną, zajmował się m.in. budową i utrzymaniem w należytym stanie oświetlenia ulicznego, rozbudową i utrzymaniem cmentarza komunalnego. Jego praca pozwalała na należyte utrzymanie cmentarza katolickiego, cmentarza wojennego oraz miejsc pamięci  na terenie gminy Kluczbork.

Był naszym dobrym kolegą, zawsze życzliwym dla współpracowników.

Tak jak dbał o to, żeby lampy uliczne zawsze świeciły tak niech Mu świeci światło wiekuiste.

Jurek, nie mówimy Ci żegnaj lecz do zobaczenia.

Ostatnie pożegnanie ś.p. Jerzego Miksy odbędzie się w sobotę 19 stycznia 2019r o godz.10.00 w kościele Nawiedzenia NMP w Łowkowicach.
 

Oddaj głos na lokalną inicjatywę społeczną!

Od 21 stycznia do 17 lutego wszyscy mieszkańcy Polski mogą głosować na najciekawsze inicjatywy społeczne, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”. Patronat nad programem objął Burmistrz Kluczborka.
W regionie konkurują ze sobą: Stowarzyszenie Ponad Podziałami, Stowarzyszenie „Słonecznik” w Sowczycach, Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków.

Od 21 stycznia do 17 lutego klienci Tesco mogą głosować na projekty realizowane w ich najbliższej okolicy. Wystarczy zrobić zakupy w Tesco, a otrzymany wraz z paragonem żeton wrzucić do urny.
Projekty z Kluczborka i okolicy, które rywalizują ze sobą to:
Stowarzyszenie Ponad Podziałami
Namysłowska Liga Amatorska w piłce nożnej to coś czego w Namysłowie jeszcze nie było! Każda aktywność fizyczna to dobra forma radzenia sobie ze stresem, a jeśli przy tym uda się jeszcze zintegrować społeczność lokalną, to tylko lepiej. Cykliczne rozgrywanie spotkań zapewne przyciągnie rodziny i znajomych samych uczestników Ligi do przyglądania się poczynaniom. Wiadomo, że nic tak nie łączy ludzi jak sport.
Stowarzyszenie „Słonecznik” w Sowczycach
Projekt ma na celu integrację osób sprawnych i niepełnosprawnych. Misją jest przełamanie stereotypów postrzegania osób niepełnosprawnych oraz seniorów, zwiększenie świadomości społeczeństwa o ich prawach i potrzebach, a także znaczenia rehabilitacji społecznej. Podczas warsztatów uczestnicy będą uczyć się szyć. Swoje prace będą mogli zaprezentować podczas wystawy po-warsztatowej.
Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków
Podczas projektu zostaną zrealizowane popołudniowe spotkania warsztatowe z zakresu historii i fotografii. Celem zajęć jest lepsze poznanie miejscowości oraz stworzenie dwóch tablic informacyjnych o zabytkach naszej wsi, wyłonionych w konkursie. Uczestnicząc w żywej lekcji historii w Biskupinie, będzie można poznać zwyczaje i obyczaje „Od Piasta do Popiela”. W czasie realizacji działań mieszkańcy, bez względu na wiek, będą mogli się zintegrować.

W V edycji programu w każdym ze 125 mikroregionów przyznane zostaną trzy granty,
w wysokości 5 000, 3 000 i 1 000 złotych. O tym, jakie projekty wejdą w życie w poszczególnych mikroregionach, decydują klienci Tesco, którzy za jeden paragon otrzymują jeden żeton, uprawniający do głosowania na ich zdaniem – najciekawszy i najpotrzebniejszy – projekt.

 

 

 • _Głosowanie-w-sklepach-Tesco---plakat-1

KONKURS - 60 LAT MUZEUM W KLUCZBORKU

 • 60_lat_Muzeum_w_Kluczborku-konkurs

Ferie w Gminie Kluczbork

Przedstawiamy ofertę zajęć dla dzieci spędzających ferie zimowe w Gminie Kluczbork.  Spośród propozycji spędzania wolnego czasu są zabawy połączone z nauką, zajęcia plastyczne, taneczne i sportowe. Dzieci na pewno nie będą się nudzić.

 • FERIE 2019 PLAKAT JPG
 • ferie.plakat
 • ferie_w_muzeum_2019_www
 • FERIE ZIMOWE 2019
 • Domaslaw_plakat_www
 • Sport_w_obozach_jenieckich

Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10

Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10

Bieg Tropem Wilczym

Kluczborski Obwód Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Gmina Kluczbork oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku zapraszają na piąte już kluczborskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się w niedzielę, 3 marca 2019 r.

Główny program naszych obchodów:

•    3 III 2019 r. o godz. 10.00 msza św. w kościele MBWW w Kluczborku w intencji Żołnierzy Niezłomnych.

•    3 III 2019 r. o godz. 12.00 Bieg Tropem Wilczym na dystansie 1963 m. Bieg ten ma idee symboliki związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną „manifestacją” upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni.
Teren Wojewódzkiego Kampusu Sportowo Rekreacyjnego Stobrawa przy ul. Sportowej 7.
Szczegóły na temat zapisów wkrótce w naszym wydarzeniu. Liczba pakietów ograniczona.

•     3 III 2019 r. godzi. 13:30  Bieg na „Piątkę” i "Dziesiątkę" - bieg o dystansie 5 i 10 km

Zapisy: www.zmierzymyczas.pl

 • Bieg Tropem Wilczym

OCHOTNICZE HUFCE PRACY Opolska Wojewódzka Komenda PROWADZIMY II NABÓR DO PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA”

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-01-24
 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-01-24

Biblioteka zaprasza ...

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-01-24
 • -
 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-01-24

Dziękujemy partnerom społecznym

Ogromną popularnością cieszą się wdrożone w 2014 roku programy: „Kluczbork dla rodziny+” oraz „Gmina Kluczbork dla Seniora”. Na przestrzeni ostatnich miesięcy zwiększyła się liczba partnerów, którzy udzielają rabatów posiadaczom kart.

Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar w imieniu mieszkańców Gminy Kluczbork składa serdeczne podziękowania wszystkim firmom i instytucjom za zaangażowanie w programy. Jednocześnie zapraszamy nowe firmy i instytucje do udziału w programach.

 • podziękowanie partnerom społecznym

Zapraszamy na mecz 2 ligi tenisa stołowego

W imieniu Klubu Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na mecz II ligi tenisa stołowego.

 • plakat LZS 2019 new_LZS Odra Kąty Opolskie

Zapraszamy na mecz 1 ligi piłki siatkowej

 • KS GWARDIA WROCŁAW

KONCERT WALENTYNKOWY

 • plakat_walentynki

ZMIENIAMY SWOJE OTOCZENIE - INICJATYWY LOKALNE

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom – Mammograf," Kluczborska Rada ds Seniorów, Stowarzyszenie Wolontariat 50+ „Senior dla Seniora” realizując program ogólnopolskiej akcji "Masz Głos" serdecznie zapraszają do kawiarenki obywatelskiej na otwarte spotkanie z Panem Jarosławem Kielarem - Burmistrzem Kluczborka i Panią Krystyną Krężel – Sekretarzem Gminy Kluczbork.

Miejsce spotkania: Kluczbork, Rynek 1/ratusz I p.
Termin spotkania: 4 LUTY 2019, godzina 11.15 – 13

Moderatorzy: Katarzyna Błaut i Grzegorz Wójkowski.

Akcja "Masz Głos" jest to ogólnopolska akcja angażująca obywateli oraz władze do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Jej celem jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców udziałem w życiu publicznym oraz poczucia współodpowiedzialności wyborców i wybranych za decyzje podjęte w dniu głosowania.

Więcej informacji: www.maszglos.pl

 

Koncert Argentyna Blues Rock (24.02.2019)

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert Jose Luis’a Pardo - Argentyna Blues Rock. 
Koncert odbędzie się w dniu 24.02.2019r. o godz. 18.00 w sali kameralnej Kluczborskiego Domu Kultury (ul. Mickiewicza 5). 
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w w sekretariacie KDK w godz. 8.00-15.00.
 
W linkach poniżej mały przedsmak czego mogą się Państwo spodziewać! Niespotykana energia, ciekawe brzmienia i niespotykana barwa głosu!!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rb9lpos7AJs 
https://www.youtube.com/watch?v=Yk7Jy01ymBw 
 

 • -

Bajkowy Kluczbork w zimowej odsłonie

Zapraszamy do obejrzenia filmiku o tym jak pięknie, okiem drona, Kluczbork wygląda zimą.

Zobacz film

 • Kluczbork zimą

Biblioteka zaprasza ...

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-02-12

Oferta Kluczborskiego Domu Kultury

 • -
 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-02-12

ODRA- WAŻNE INFORMACJE

 • odra(1)

Czytaj więcej na: www.pssekluczbork.pis.gov.pl

OHP informuje ...

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-02-15

Marzenia się spełniają, czyli kluczborczanin w Tuluzie

 

Na przełomie stycznia i lutego dzięki dofinansowaniu Gminy Kluczbork miałem możliwość wziąć udział w zwiedzaniu jednej z największych fabryk na świecie. We francuskiej Tuluzie odwiedziłem fabrykę samolotów Airbus!

Program zwiedzania rozpoczął się od A380. Jest to największy samolot pasażerski na świecie. Ma 4 silniki i dwa pokłady! Najpierw widziałem wielkie pomieszczenie z wieloma telewizorami i komputerami, z którego nadzoruje się loty testowe nowych samolotów Airbusa. Siedziałem na miejscu jednego z nadzorujących i widziałem odtworzenie pierwszego lotu Airbusa A380.

Później wsiedliśmy do autobusu, który przejechał do północnej części lotniska w Tuluzie. Kierowca przejechał obok gotowych do odbioru A380, A350 i A330neo! Przewodnik wytłumaczyła wszystko, np. dlaczego jedne są przed malowaniem żółte, a drugie zielone. Następnie autobus podjechał pod największy budynek na lotnisku. Widziałem wielki plakat z napisem „A380”. Najpierw opis całego samolotu A380, przedstawienie każdej cześci, wytłumaczenie gdzie jest produkowana i jak jest dostarczana do Tuluzy. Wjechaliśmy windą do góry, a tam kilka A380 w trakcie montażu, w tym drugi egzemplarz A380 w trakcie modernizacji. Później kolejne prezentacje tego samolotu i Airbusa Beluga. Wracając odwiedziliśmy Airbusa A400M. Jest to samolotów wojskowy, który jest po prostu ogromny! Miałem okazję wejść do jego środka!

Potem poszedłem do muzeum Aeroscopia. Widziałem 3 egzemplarze prawdziwego Concorde, Super Guppy, Airbus A300B i wiele mniejszych modeli historycznych maszyn. Wziąłem udział w pokazie miniaturowych modeli Airbusów i ATR! Udało mi się także wejść do kadłuba samolotu Super Guppy, kokpitu A300B oraz Concorde. W tych dwóch również zwiedzialem idealnie zachowaną kabinę pasażerską. Widziałem fotele i okna Concorde, który jeszcze niedawno pędził szybciej niż dźwięk! Później poszedłem do sklepu z pamiątkami.

Kolejną częścią był program zwiedzania A350XWB. Zaczęliśmy od przejazdu do południowej części fabryki. Tam po kolei zwiedziliśmy biurowce Airbusa, w tym te, w których projektuje się najnowsze samoloty oraz budynki wybudowane na potrzeby programu A350. Później przejazd na strefę Airbus. Najpierw pokazali nam modele testowe. Potem zwiedzaliśmy zakłady produkcji samolotów ATR. Przepiękne malutkie samoloty! Następnie pojechaliśmy na linie ostatniego montażu Airbusa A320. Dalej stanowiska od ATR, hangar przechowania podwozia, silników, wingletow oraz obudów silników. Następnie przejazd na linie montażu Airbusa A350! Później praca z mapą. Pracownica fabryki opisała nam dokładnie każdy budynek na lotnisku.

Dalej pojechaliśmy na stanowiska, gdzie stały pomalowane lub oczekujące na malowanie A350 i A330neo. Kierowca zawiózł nas do centrum Airbusa Belguga. Widziałem z bliska rozładunek tego wyjątkowego samolotu i później jego wypychanie z hangaru i jego start. Później przejazd na starą linię produkcyjną Concorde, zakładów produkcji podwozia i obudów silników! Potem pojechaliśmy pod próg pasa, żeby zobaczyć lądowanie z bliska. Kolejna punkt zwiedzania to przejazd do hangarów, gdzie waży się i maluje samoloty, oraz oglądanie pierwszego egzemplarza A340-600.

Dwa dni później odwiedzilem centrum kosmiczne! Planetarium, obserwacja gwiazd, seans filmowy o podróży naukowca w kosmos, model stacji MIR w skali 1:1, model wielkiej Rakiety, symulator chodzenia po kosmosie, lądowania we mgle, łazika. Park planet, labirynt, planety zatopione w szkole. Mierzenie optyczne odległości i modele silników rakiet oraz kokpitów. Pokaż kostiumów oraz narzędzi kosmonautów i prezentacja miejsca startu rakiety!

Przelot do z Katowic do Tuluzy odbył się z przesiadką w Niemczech. Leciałem linią Lufthansa przez Frankfurt i Monachium.

Chciałbym złożyć ogromne podziękowania Panu Burmistrzowi Jarosławowi Kielarowi i Gminie Kluczbork za finansową pomoc w spełnieniu kilku z moich największych marzeń. Również bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali w trakcie przygotowań do wyjazdu do Tuluzy. Bez Was to by się nie udało.

Więcej o tej cudownej podróży znajdziecie tu: https://www.facebook.com/filip.stasiak.372

Filip Stasiak.

 • autor: Ewa Bukowska, data: 2019-02-22
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Ewa Bukowska, data: 2019-02-22

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej Gminy Kluczbork

 • -

WAŻNE INFORMACJE - BIEG TROPEM WILCZYM 3.03.2019

Już w tę niedzielę 3 marca wielkie patriotyczne święto biegania w Kluczborku - BIEG TROPEM WILCZYM na terenie Wojewódzkiego Kampusu Sportowo Rekreacyjnego STOBRAWA przy ul. Sportowej 7.

Program godzinowy wygląda następująco:

• godz. 10.00 Msza Św. w kościele MBWW w Kluczborku w intencji Żołnierzy Niezłomnych.

• godz. 12.00 Bieg Tropem Wilczym na dystansie 1963 m. Bieg ten ma idee symboliki związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną „manifestacją” upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni.

• godz 13:30 Bieg na „Piątkę” i "Dziesiątkę" - bieg o dystansie 5 i 10 km.

Na wszystkich czekają liczne atrakcje:

-dwa pojazdy grupy SKORPION

-fundacja "Strzał w dziesiątkę" (pokaz broni sportowej)

-łucznicy 

-Fotobudka AKUKU 

-namiot ratowników ZHR-HOPR-u z pokazem pierwszej pomocy

Akcje charytatywne:

1. kwesta na ekshumację żołnierzy podziemia niepodległościowego FUNDACJA NIEZŁOMNI po Mszy Św. w MBWW

 

2. na terenie kampusu będzie kwesta dla Małgosi i Bartka (zbierana na biegach w całej Polsce) www.siepomaga.pl

 

3.FUNDACJA PKO przekaże 15 tys. jeśli 150 naszych biegaczy pobiegnie z karteczkami biegnę dla Mateusza (chłopak z Kluczborka)

 

Szczegóły tych działań będę w wydarzeniu na facebooku ZHR-u.

START i META biegu na 1963 metry oraz na 5 km i 10 km będzie przy hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA, ul Sportowa na wysokości parkingu.

Trasa na 1963 metry będzie przebiegała przez park do leśnej górki, tam odbędzie się apel pamięci i następnie powrót ta samą drogą. Udział w biegu na 1963 metry jest bezpłatny. Odbiór pakietów startowych przez osoby, które się zapisały wcześniej przez Internet, wyłącznie w dniu biegu w godz. 10.00-11.45 w biurze zawodów na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7.

Bieg na 5 km i 10 km(2 pętle) będzie przebiegał wyznaczoną trasą KLUCZBORSKIEJ PIĄTKI. Informujemy iż z  powodu usytuowania STARTU przy hali Kampusu STOBRAWA słupki z kilometrażem będą nieaktualne. Do odległości podanej na tabliczce należy doliczyć 300 metrów. Nowa trasa znajduje się na zdjęciu poniżej.

Przypominamy, że biuro w dniu zawodów mieści się na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork, tel. (+48) 77 415 10 80. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 10.00-15.00.

Każdy uczestnik biegu na 5km i 10 km otrzyma pakiet startowy z koszulką, talonem na grochówkę wojskową, oraz gadżetami patriotycznymi. Ponadto każda osoba, która ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Zapisy internetowe na dystansie 5km i 10 km zostały zamknięte. Zgodnie z zapisem w regulaminie start w biegu mają wyłącznie osoby, które się zapisały i opłaciły wpisowe za bieg. Informujemy, że można się zapisać w dniu startu i opłacić wpisowe 35 zl w Biurze Zawodów w godz. od 10:00 do 13:00 wyłącznie do uzyskania limitu 200 osób.

Dla wszystkich osób przyjeżdżających samochodem przygotowaliśmy mapę parkingów w Kluczborku. Mapę parkingów znajdziesz tu: http://www.kluczbork.eu/214,parkingi.html

Zapisy, regulamin biegu oraz trasę biegu znajdą Państwo na oficjalnej stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku www.osir.kluczbork.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w biegu a mieszkańców Kluczborka do gorącego dopingowania sportowców.

 

 • plakat ostateczny Tropem Wilczym 2019
 • mapa parkingi KAMPUS
 • trasa Kluczborskiej Piątki

Turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2008, organizowany przez Akademię Piłkarską MŁODY MKS Kluczbork

 • -
  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-03-01
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-03-01

Wystawa fotografii: W OBIEKTYWIE BOGUSŁAWA SZYBKOWSKIEGO

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-03-01

XXV KONKURS RECYTATORSKI W JĘZYKU NIEMIECKIM „MŁODZIEŻ RECYTUJE POEZJĘ”

XXV KONKURS RECYTATORSKI W JĘZYKU NIEMIECKIM „MŁODZIEŻ RECYTUJE POEZJĘ” -
XXV. REZITATIONSWETTBEWERB IN DEUTSCHER SPRACHE „JUGEND TRÄGT GEDICHTE VOR“

W piątek 22 lutego 2019 w progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku zawitali specjalni goście - uczestnicy gminnego etapu XXV Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”.
Mottem tegorocznego etapu gminnego w Kluczborku był sentencja nieznanego autora:
„Poesie ist Traum und Sprache.
Traum, Sprache und Wirklichkeit.
Die Wirklichkeit wird verwandelt in die Poesie
und das heißt die Wirklichkeit wird erträglicher.“

co w wolnym tłumaczeniu oznacza:
„Poezja to marzenie i język.
Marzenie, język i rzeczywistość.
Rzeczywistość zamienia się w poezję
a tym samym staje się bardziej znośna”

Emocje, które towarzyszyły zarówno uczestnikom, jak i Jury, potwierdziły jedynie wielką moc słów ubranych w poezję. Wśród prezentowanych utworów pojawiały się zarówno takie klasyki, jak dzieła Bertolda Brechta, Rainera Marii Rilke, Heinricha Heine, Johanna Wolfganga Goethego czy Josepha von Eichendorffa. Nie zabrakło tematów trudnych, poruszających wszystkich do głębi, wywołujących łzy, ani takich, dzięki którym na twarzach pojawiał się uśmiech. Nad sprawnym przebiegiem czuwała pani Elżbieta Wydra. Natomiast Jury miało nie lada zadanie, aby spośród tylu zdolnych uczestników wybrać tych najlepszych, którzy reprezentować będą gminę Kluczbork w etapie regionalnym w Oleśnie już 27 marca. To trudne zadanie umilały członkom Jury śpiewem uczennice ZSO STO w Kluczborku Jagoda Fuks i Kasia Lewicka.
Jury w składzie: pani Anna Wyrwich - przewodnicząca komisji, z DFK Bogacica, pani Adrianna Wiecha - PSP Kuniów, pani Daria Bykowska - PSP Kujakowice Dolne, pani Anna Maruska - PSP 2 Kluczbork, pan Kryspin Cieplik - PSP Bogacica oraz pan Grzegorz Błażewski - naczelnik wydziału promocji i rozwoju gminy i germanista z wykształcenia, podjęło następujący werdykt:

Kategoria A: SZKOŁY PODSTAWOWE
Miejsce 1: Natalia Warzyc - PSP Bogacica
Miejsce 2: Maja Bursy - PSP Kuniów
Miejsce 3: Emma Kaniak - STO w Kluczborku
Miejsce 4: Marta Glatz - PSP 2 w Kluczborku
Miejsce 5: Kacper Szpałek - PSP 2 w Kluczborku

Kategoria B: klasy VII/VIII/ GIMNAZJALNE
Miejsce 1: Laura Smyrek - PSP Bogacica
Miejsce 2: ex aequo Izabela Glomb - PSP Bogacica i Klaudia Kinder - PSP Kuniów
Miejsce 3: ex aequo Julia Glomb - PSP Bogacica i Weronika Kansik - PSP Kuniów
Miejsce 4: Alexander Marusa - PSP Kujakowice Dolne

Kategoria C: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Miejsce 1: Martina Kinder  - ZSO 1 w Kluczborku
Miejsce 2: Krystian Kansik - ZSO STO Kluczbork

Każdy uczestnik etapu gminnego został obdarowany drobnymi podarunkami. Nagrody i upominki ufundowali Burmistrz Miasta i Gminy Kluczbork, pan Jarosław Kielar, Dyrektor Administracji Oświaty - pani Elżbieta Pietrzykowska, Instytut Goethego w Krakowie, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.

W imieniu organizatora - Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku - dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wsparcie, a laureatom etapu gminnego życzę samych sukcesów.
Elżbieta Wydra

 

 • 20190222_100452
 • 20190222_100553
 • 20190222_101905
 • 20190222_120745
 • 20190222_121213
 • 20190222_121500
 • 20190222_121532
 • 20190222_121546
 • 20190222_121735

Warszataty komiksu

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-03-04

Kilkaset biegaczy na Biegu Tropem Wilczym w Kluczborku

W niedzielę 3 marca 2019  w Kluczborku zorganizowany został po raz piąty Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". W tej imprezie sportowej ale i zarazem patriotycznej wzięło udział ponad 800 osób, dorosłych i dzieci. Wielką atrakcją cieszył się bieg o symbolicznej długości 1963 m., w którym wzięły udział dzieci, młodzież jak i całe rodziny. Bieg ten ma ideę symboliki związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną manifestacją upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni. Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkową koszulkę i medal. Dla wszystkich uczestników biegów organizatorzy przewidzieli „partyzancką grochówkę”, pokaz sprzętu wojskowego grupy Skorpion, pokaz broni sportowej fundacji "Strzał w dziesiątkę", łucznictwo, Fotobudka AKUKU oraz namiot ratowników ZHR-HOPR-u z pokazem pierwszej pomocy
Impreza zakończyła się biegiem na dystansie 5 km i 10 km, w których w sumie wzięło udział  202 biegaczy.

Zwycięzcy w następujących kategoriach:
5 km:
Pawełczak Mateusz (KB Florian Zajączki,Drugie,Złochowice) 00:16:11,
Noga Barbara (KB Florian Zajączki,Drugie,Wilkowiecko) 00:19:11
10 km:
Sobota Martin (Eurovent,Athletics,Chróścice) 00:34:40
Pisula Paulina (Kluczborska Grupa Biegowa,Kluczbork) 00:47:08

Szczegółowe wyniki na stronie zmierzymyczas.pl

 • DSC_0155
 • DSC_0170
 • DSC_0327
 • DSC_0397
 • DSC_0403
 • DSC_0471

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na:

https://www.facebook.com/Kluczbork cz.1

https://www.facebook.com/Kluczbork cz.2

Zmierzymyczas.pl

https://www.facebook.com/photoakuku

https://www.facebook.com/Foto.Luk.Kluczbork

Tegorocznymi organizatorami Biegu Tropem Wilczym w Kluczborku byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, Kluczborski Obwód Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Gmina Kluczbork.

Jest już nowa Młodzieżowa Rada Miejska w Kluczborku

Inauguracyjna sesja, którą otworzył Przewodniczący kluczborskiej Rady Miejskiej, pan Janusz Kędzia, miała miejsce w poniedziałek, 25.02.2019. Głównym jej tematem był wybór Przewodniczącego oraz prezydium. Młodzi radni mieli twardy orzech do zgryzienia, ponieważ kandydatów na przewodniczącego było aż czterech i aby uzyskać wymaganą większość głosów trzeba było przeprowadzić kilka tur głosowań. Podobnie było w przypadku wyboru zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza. Była to dobra lekcja demokracji, ponieważ można się było przekonać jak bardzo ważne jest przestrzeganie reguł i procedur.
 

 

 • DSC_0053
 • DSC_0056
 • DSC_0057
 • DSC_0060
 • DSC_0119
 • DSC_0120
 • DSC_0124
 • DSC_0117

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania

 • -

Przegląd Poezji Śpiewanej

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-03-06

Konkurs - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu ogłasza rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Szczegóły poniżej.

II Charytatywny Maraton Zumba Fitness

 • PLAKAT2

Rozgrywki II ligi tenisa stołowego

W imieniu Klubu Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na mecz 2 ligi tenisa stołowego sezonu 2018/19 LZS Blyss Kujakowice vs KS Kuźnia Martex Rybnik, który odbędzie się 15.03.2019 o godz. 18.00 w Hali Sportowej Gimnazjum w Chocianowicach.

 • mecz tenisa

Mistrzostwa Okręgu Par Mikstowych Brydża Sportowego

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że w rozegranych w dniu 9.03.2019 r. Mistrzostwach Okręgu Par Mikstowych Brydża Sportowego w Opolu zwyciężyła para Marianna Kulikowska i Bronisław Mazur, reprezentanci Stowarzyszenia „Zawsze Razem”.

 • Marianna Kulikowska i Bronisław Mazur =I miejsce w Opolu

Lokalne partnerstwa - projekt łączący gminy Olesno i Kluczbork

Jako grupa inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (SUTW)  w Oleśnie (Maria Mitrenga i Maria Podgórska) realizuje w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury w Oleśnie (Ernest Hober), Publiczną Szkołą Podstawową w Wojciechowie (Waldemar Szydło) oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" z Kluczborka (Ewa Tabędzka) projekt pn. JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA – OLESKO - KLUCZBORSKIE INSPIRACJE. Na jego realizację otrzymaliśmy z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności grant w formie start-up w wysokości 20.000,00 zł.

Celem głównym projektu jest zbliżenie społeczności Olesna i Kluczborka i dlatego zaplanowaliśmy:

·         uporządkowanie i urządzenie dolinki nad Stobrawą, nad rzeką łączącą obie gminy;

·         opracowanie i druk mapek ścieżek rowerowych pomiędzy obu gminami;

·         majówkę nad Stobrawą – spotkanie we wspólnej przestrzeni.

        Zakładamy, że w dolince nad Stobrawą powstanie m.in. przestrzeń edukacyjna, relaksacyjna, sportowa. Docelowo rozszerzy się ruch turystyki rowerowej. Liczymy na to, że partnerstwo lokalne i wspólne działanie organizacji i instytucji z różnych sektorów pozwoli wykreować w Oleśnie nowe miejsce zorganizowane przez wszystkich i dla wszystkich.

20 lutego br. organizując konferencję inaugurującą projekt w Miejskim Domu Kultury w  Oleśnie, w której uczestniczyło ponad 100 osób (z Olesna i Kluczborka). Zaprezentowaliśmy gościom ideę lokalnych partnerstw, a także nasze oleskie zasoby kulturalne poprzez prelekcję Pani Ewy Cichoń z Oleskiego Muzeum Regionalnego n/t dziejów Olesna i program artystyczny w wykonaniu zespołu wokalnego  SUTW, przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie oraz wokalistek z Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej przy PSM I st. w Oleśnie pod kier. Pana Korneliusza Wiatra. Podziękowaliśmy darczyńcom, którzy wsparli finansowo i rzeczowo przygotowanie konferencji. Wymieniliśmy zdeklarowanych partnerów, którzy już zgłosili swoją chęć udziału w projekcie.

Przed nami prace porządkowe w dolince, które  chcielibyśmy  rozpocząć wczesną wiosną. Dokładny zakres tego, co będziemy   w stanie zrobić w dolince zależeć będzie od współdziałania naszych potencjalnych partnerów publicznych i prywatnych oraz ich wsparcia w każdym możliwym zakresie (np. doradczym, rzeczowym, wolontaryjnym, finansowym i in.). W związku z powyższym w dalszym ciągu  prosimy o przyłączenie się do naszego "lokalnego partnerstwa" i współpracę z nami na rzecz wspólnego dobra. Jesteśmy otwarci na różnorodne możliwości i formy współpracy na rzecz wyżej opisanego celu.

 • Copy of Partnerstwo konferencja (7)
 • Partnerstwo konferencja (11)
 • Partnerstwo konferencja (17)
 • Partnerstwo konferencja (35)
 • Partnerstwo konferencja (37)
 • Partnerstwo konferencja (47)
 • Partnerstwo konferencja (54)

Ważny komunikat dotyczący śmieci!

Przypominamy, że właściciele i zarządcy nieruchomości wielorodzinnych mają obowiązek  wyposażenia nieruchomości we właściwe pojemniki na śmieci, dostosowane do wymogów nowego systemu segregacji odpadów. Pojemniki muszą być odpowiednio oznaczone i opisane. Również ich ilość i wielkość musi być dostosowana do potrzeb mieszkańców. Urząd Miejski w Kluczborku udostępnia tablice informacyjne, opisujące nowe zasady segregacji śmieci, które można umieścić na altanach lub w ich pobliżu. Można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa, pokój 051 lub 008.
Tylko poprzez prawidłowe przygotowanie miejsc składowania odpadów możemy osiągnąć oczekiwane rezultaty ich selektywnej zbiórki. Zdecydowana większość mieszkańców Gminy Kluczbork zadeklarowała, że od 1. stycznia 2019r. będzie segregować śmieci, tymczasem nadal odnotowujemy, że na terenie zabudowy wielorodzinnej wiele osób wciąż tego nie robi. Dbanie o środowisko jest wspólną sprawą nas wszystkich i bez pełnego zaangażowania każdej ze stron nie osiągniemy wyznaczonych celów.
Przypominamy, że te wspólnoty, w których segregacja odpadów nie będzie prowadzona zgodnie ze złożonymi deklaracjami, będą musiały wnosić podwyższone opłaty za odbiór odpadów, takie jak w przypadku braku segregacji.
Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Kluczborku.

 

 • Nowe_zasady_segregacji_odpadow_2019
 • segregacja odpadów 2019

Kiermasz wielkanocny

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-03-14

Informacja ws. mobilnego punktu informacyjnego dot. propozycji programowych "Nowa Piątka"

W związku z ogłoszeniem nowych propozycji programowych w każdej gminie województwa opolskiego planujemy zorganizować mobilny punkt informacyjny, w którym pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego będą odpowiadali na pytania zainteresowanych osób dotyczące nowych, wdrażanych propozycji programowych.

W związku z powyższym informuję, że mobilny punkt informacyjny w miejscowości Kluczbork będzie dostępny w dniu 22 marca 2019 r. w godzinach od 13:30 do 15:00.

Punkt w miarę możliwości zostanie umiejscowiony w ogólnodostępnym miejscu postojowym przy Rynku.

Doradca Wojewody Opolskiego
Radosław Pierzga

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. działania 2.4 RPO WO 2014-2020 w Kluczborku

 • -

Rozgrywki II ligi tenisa stołowego

W imieniu Klubu Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na mecz II ligi tenisa stołowego.

 • Dąbrowiak 2018-19

Zawody wędkarskie na zbiorniku retencyjnym (Gruntowe Mistrzostwa Koła)

31 marca br. na zbiorniku retencyjnym odbędą się zawody, które organizuje Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Kluczborku. W związku z tym wystąpią pewne ograniczenia, np. ze względu na bezpieczeństwo zawodników i mieszkańców wstrzymany może być ruch rowerowy na alei wokół zbiornika na czas rozgrywania zawodów.

Organizatorzy przepraszają za utrudnienia.
 

Zapraszamy na 10 Pchli Targ na kluczborskim rynku

 • targi-staroci-2019-pchli-targ

Półfinał Pucharu Polski PZTS

W imieniu Klubu Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na półfinał Pucharu Polski PZTS, który to odbędzie się 06.04.2019 (sobota) od godziny 17.00 w hali Sportowej przy Gimnazjum w Chocianowicach.

 

 • finalny plakat

Konkurs Plastyczny "15 lat Powiatu Kluczborskiego w Unii Europejskiej"

1 maja 2019 roku mija 15 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Członkostwo to otworzyło szansę na rozwój i bardzo zmieniło nasz kraj, województwo i powiat. Z okazji rocznicy tego ważnego wydarzenia serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym.

Więcej na: www.powiatkluczborski.pl

 • plastyczny_internet

Adam Sokołowski po raz 22 Mistrzem Polski Kibiców Sportowych

W dniu 30.03.2019 r. odbyły się XLII Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych w Dzierżoniowie. Zakończyły się wielkim sukcesem mieszkańców Kluczborka. W kategorii open tytuł obronił po raz 22 - Adam Sokołowski, a 12 miejsce zajął Tadeusz Tymrakiewicz. Natomiast w kategorii junior mistrzem Polski został Michał Sarna (poprzedni tytuł w 2017 r.), a II miejsce zajęła Agnieszka Nazarkiewicz, przy czym było to jej 3 z rzędu podium w historii MP. Została ona wyróżniona przez byłego senatora, obecnie – radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - Stanisława Jurcewicza. Trzeba również dodać, że jest to jedyna dziewczyna, która stawała na podium w historii MP Kibiców Sportowych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 • IMG_9029
 • DSC_6026

Wybrano sołtysów i członków rad sołeckich na nową kadencję 2019-2024

27 marca zakończyły się wybory sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Kluczbork na nową kadencję 2019-2024. W 19 sołectwach ponownie zostali wybrani poprzedni sołtysi, natomiast w czterech sołectwach wybrano nowych przedstawicieli sołectw.

Wykaz i dane kontaktowe sołtysów oraz wykaz członków rad sołeckich pod adresem: https://kluczbork.eu/334,soltysi-w-gminie-kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku nominowany do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2019

Urząd Miejski w Kluczborku otrzymał nominację do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2019 za pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie Funduszy Europejskich, między innymi na rewitalizację miasta oraz budowę obwodnicy. Nominację przyznał niezależny ogólnopolski periodyk gospodarczy Biznes Plus ukazujący się wraz z Gazetą Wyborczą.

 • List Nominacyjny - LRR 2019 - Kluczbork

Ruszył nabór do Marszałkowskiego konkursu grantowego

Informujemy, że 1 kwietnia ruszył nabór do Marszałkowskiego konkursu grantowego "Opolskie EDUKO w 15-lecie obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej".

Głównym celem konkursu jest rozwój i promocja edukacji kulturowej rozumianej jako wszelkie działania, które przygotowują różne jednostki do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze połączone z uczczeniem wydarzeń, których rocznicę obchodzimy w sposób szczególny w naszym województwie w 2019 roku. Efektem działań mają być przedsięwzięcia o wysokiej jakości merytorycznej,
przyczyniające się do pobudzania lokalnej wspólnoty obywatelskiej, wykorzystujące połączenie edukacji i animacji kulturowej do twórczego udziału w kulturze dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych. Do rozdysponowania jest 80 tys. zł na mniejsze (do 5 tys.) i większe (do 15 tys.) granty. Więcej informacji, pełny regulamin oraz inne dokumenty pod adresem internetowym: http://edukoopolskie.pl/pl/aktualnosci-eduko/marszalkowski-konkurs-grantowy---2

 

 

 • MKG 2019 - FB - 01

Uroczyste inauguracja kadencji sołtysów

3 kwietnia 2019 r., podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Januszem Kędzią podziękowali odchodzącym sołtysom za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej, skuteczną realizację działań i inicjatyw służących rozwojowi ich sołectwa.

Następnie wręczyli listy gratulacyjne obecnym sołtysom wsi Gminy Kluczbork, gratulując wyróżnienia świadczącego o dużym zaufaniu i poparciu ich przyszłej działalności, oraz życzył aby jak najlepiej dbali o sprawy swojej lokalnej społeczności.

 • DSC_0187
 • DSC_0191
 • DSC_0197
 • DSC_0199
 • DSC_0204
 • DSC_0206
 • DSC_0211
 • DSC_0212
 • DSC_0215
 • DSC_0218
 • DSC_0221
 • DSC_0226
 • DSC_0229
 • DSC_0230
 • DSC_0233
 • DSC_0238
 • DSC_0240
 • DSC_0244
 • DSC_0246
 • DSC_0250
 • DSC_0253
 • DSC_0256
 • DSC_0259

Ważna informacja w sprawie planowanego strajku nauczycieli

Szanowni Państwo

Od wielu tygodni trwają procedury zapowiadające strajk nauczycieli, który wzbudza zrozumiałe emocje wśród rodziców, opiekunów prawnych zarówno przedszkolaków jak i dzieci szkolnych. Jako gmina podejmujemy szereg działań by zminimalizować negatywne skutki dla Państwa.
Należy pamiętać, że nauczyciele, tak jak wiele innych grup zawodowych mają prawo do strajku celem poprawy warunków pracy i godnego wynagrodzenia. Wobec prowadzonego zgodnie z prawem sporu zbiorowego, jako urząd, nie mamy podstaw do ingerencji zarówno w kwestii wszczęcia strajku ani jego prowadzenia.
Gmina Kluczbork, podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, nie jest stroną tego sporu. Mając jednakże świadomość, że planowany strajk dotknie najmłodszych mieszkańców naszej gminy i ich rodziny, podejmuję szeroko zakrojone działania, mające na celu ich zminimalizowanie.
Dyrektorzy naszych jednostek oświatowych od kilku tygodni informują rodziców o sytuacji związanej z akcją strajkową i to oni podejmują decyzje o możliwości zawieszenia zajęć (na podstawie przepisów prawa) za zgodą organu prowadzącego, tj. Gminy Kluczbork na czas oznaczony. O zawieszeniu zajęć dyrektorzy czterech przedszkoli oraz siedmiu szkół podstawowych zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Ponieważ w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to decyzje o zawieszeniu zajęć będą przekazywane sukcesywnie, na każdy kolejny dzień. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na czas strajku zaangażowałem Straż Miejską i jestem w stałej łączności z Komendą Policji.
Jestem też w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych w gminie. W zależności od sytuacji i informacji otrzymanych ze strony związkowej i dyrektorów placówek, będziemy reagować i podejmować stosowne działania. Bieżące informacje będą Państwu przekazywane poprzez stronę internetową www.kluczbork.eu , nasz profil na facebook’u https://www.facebook.com/Kluczbork/ , aplikację BLISKO oraz poprzez strony internetowe placówek oświatowych i system LIBRUS. W związku z tym, uprzejmie proszę o bieżące śledzenie informacji kierowanych do Państwa poprzez te kanały.
W działaniach zabezpieczających Gmina Kluczbork wykorzysta wszelkie dostępne możliwości lokalowe i jednostki gminne. Swoje propozycje bezpłatnych zajęć przedstawią:
1.    Kino „Bajka”: od godziny 8:00 seanse filmowe;
2.    Kluczborski Dom Kultury: od godziny 8:00 do 15:30 zajęcia plastyczne, taneczne, gry i zabawy;
3.    Biblioteka: od godziny 10:00 do 12:00 gry, zabawy i zajęcia edukacyjne;
4.    OSiR: w godzinach od 8:00 do 15:00 gry i zabawy sportowe
Chcemy również zorganizować dodatkowe przewozy pojazdami Administracji Oświaty oraz kluczborskiego PKS-u, w celu zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy jednostkami. Oczywiście w tym kontekście niezwykle istotne będzie w jakim stopniu poszczególne jednostki będą mogły zapewnić wykwalifikowaną kadrę do opieki nad dziećmi. Informacje na temat dostępnych zajęć będą aktualizowane na bieżąco poprzez dostępne nam środki przekazu.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że nasze działania będą dla Was wsparciem w tym pełnym wyzwań okresie. Jestem przekonany, że zgodna współpraca i wyrozumiałość w tej arcytrudnej sytuacji pomogą sprostać wyzwaniom, które stają przed nami w tym szczególnym czasie.

Z wyrazami szacunku,
Jarosław Kielar
Burmistrz Kluczborka.

 

Przedsiębiorcy z Gminy Kluczbork laureatami Opolskiej Marki 2018

Prestiżowe nagrody Opolska Marka 2018 zostały wręczone przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę. Wśród laureatów znalazły się także firmy z Gminy Kluczbork:
• Aspöck Automotive Polska Sp. z o.o.
• Vital Medic Centrum Leczenia Kręgosłupa
• MDgroup Marta Hain
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Hellux-Hain Sp.J.
Gratulujemy laureatom i życzymy kolejnych sukcesów.

Czytaj więcej na: www.opolskie.pl

 • 56679340_2155115111191659_7950178606007713792_o

Finał VI Ligi Tenisa Stołowego uczniów szkół podstawowych w sezonie 2019

06 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy odbył się piąty, finałowy turniej tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych w sezonie 2019. Od grudnia do kwietnia, w jedną sobotę w miesiącu, uczniowie spotykali się przy tenisowych stołach. W każdym turnieju wszyscy uczniowie otrzymywali punkty, w zależności od zdobytego miejsca. Uczniowie byli podzieleni na 3 kategorie – dziewczęta, chłopcy klas młodszych i chłopcy klas starszych.
         Zawodnicy grający przy tenisowych stołach wykazali się dużymi umiejętnościami gry w tenisa stołowego, zwłaszcza uczniowie z czołowych miejsc, a mecze  często kończyły się po wyrównanej walce. Cały turniej przebiegał w miłej sportowej atmosferze, w duchu  fair play.
    Liga Tenisa Stołowego cieszyła się dużym zainteresowaniem., we wszystkich turniejach uczestniczyło aż 31 młodych adeptów tenisa stołowego. Przy tak dużej frekwencji warto organizować takie turnieje, a widać, że zainteresowanie tenisem stołowym w naszej gminie jest duże.
    Po turnieju finałowym uczniowie z miejsc 1-3 otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy. Zawodnicy, którzy wywalczyli pozostałe miejsca, również otrzymali nagrody, medale i dyplomy.     
Tak atrakcyjne nagrody uczniowie mogli otrzymać dzięki sponsorom turnieju, którym bardzo chcę podziękować. To dzięki nim mógł pojawić się uśmiech na twarzy dzieci, gdy otrzymywały nagrody i puchary. Sponsorami Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2019 byli: firma Trinea – producent krzeseł, w osobach p. Piotra i Justyny Jaroń, firma Saint Gobain-Polska, w osobie p. Damiana Dmytruszyńskiego, firma Prefabet Kluczbork, w osobie p. Wojciecha Marciniszyna,  eurobank, .
Podziękowania kieruję również do Starosty Kluczborskiego, p. Mirosława Bireckiego,  Burmistrza Kluczborka, p. Jarosława Kielara i dyrektora OSiR w Kluczborku, p. Andrzeja Olecha za przychylność w organizacji , patronat nad rozgrywkami i ufundowanie pucharów. Dziękuję także p. dyrektorowi szkoły,  Robertowi Wietrzykowi  za umożliwienie przeprowadzenia turnieju i „zielone światło” dla tenisa stołowego w naszej szkole.
Dziękuję zawodnikom za udział i sportową rywalizację w VI Lidze Tenisa Stołowego uczniów szkół podstawowych – sezon 2019 i zapraszam na VII edycję ligi, która odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

Kierownik turnieju - Janusz Poprawa

 

 • IMG_20190406_112152[1]
 • IMG_20190406_132718_1[1]
 • IMG_20190406_132840[1]
 • tenis-tabelka

Półfinał Pucharu Polski PZTS

6 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w hali Sportowej przy Gimnazjum w Chocianowicach odbył się półfinał Pucharu Polski PZTS. Brały w nim udział drużyny: KTS Wolbromek, 3S Polonia Bytom, ZKS Drzonków oraz LZS BLYSS Kujakowice.
W pierwszym półfinale zmierzyli się LZS Kujakowice i KTS Wolbromek. Starcie skończyło się wygraną 4:3 dla LZS BLYSS Kujakowice.
W drugim półfinale walczyli ze sobą 3S Polonia Bytom i ZKS Drzonków. Rozgrywka zakończyła się zdecydowanym sukcesem Polonii Bytom 4:0.
Po długiej i wyczerpującej walce do późnych godzin wieczornych, mecz o 3 miejsce półfinału rozegrali ZKS Drzonków i KTS Wolbromek, w którym zwyciężyła drużyna ZKS Drzonków 4:3.
1 miejsce półfinału Pucharu Polski PZTS zapewniła sobie drużyna Polonii Bytom, natomiast 2 miejsce zajął nasz LZS BLYSS Kujakowice (Polonia Bytom 4:1 LZS BLYSS Kujakowice).
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych osiągnięć!

 • 56426942_2054365587946552_4383091258885668864_n
 • 56536278_2054365704613207_5679747683753918464_n

Rozgrywki II ligi tenisa stołowego

W imieniu Klubu Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na mecz II ligi tenisa stołowego.

 • 2018-19

Plan atrakcji na okoliczność strajku nauczycieli na poniedziałek 15.04.2019

Jeśli strajk nauczycieli będzie trwał jeszcze w poniedziałek, 15.04.2019 r. to w Gminie Kluczbork dostępne będą zajęcia i atrakcje opisane w poniższym harmonogramie:

 • Untitled-1

Plan atrakcji na okoliczność strajku nauczycieli na wtorek 16.04.2019

Jeśli strajk nauczycieli będzie trwał jeszcze we wtorek, 16.04.2019 r. to w Gminie Kluczbork dostępne będą zajęcia i atrakcje opisane w poniższym harmonogramie:

 • Untitled-1
 • -

Poznaj i udostępnij fakty na temat szczepień. Bohaterowie szczepień.

W dniach 24-30 kwietnia 2019 r. po raz czternasty obchodzimy  w Polsce Europejski Tydzień Szczepień. W tym roku motywem przewodnim są hasła: Poznaj i udostępnij fakty na temat szczepień oraz Bohaterowie szczepień. Inicjatywie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia.

Temat tegorocznej edycji Tygodnia Szczepień dotyczy przekazu oraz udostępniania faktów na temat szczepień. Europejski Tydzień Szczepień jest okazją do podkreślenia znaczenia osób, które w różny sposób na co dzień umożliwiają i wspierają szczepienia. Nazwano ich „Bohaterami szczepień”. Należy tu wymienić naukowców, którzy opracowują bezpieczne i skuteczne szczepionki, pracowników ochrony zdrowia, którzy są wiarygodnym źródłem informacji na temat szczepień dla swoich pacjentów, rodziców którzy decydując się na szczepienia swoich dzieci, chronią również tych których nie można zaszczepić, decydentów, których działania zapewniają jak najszerszy dostęp do szczepień oraz każdego kto poszukuje i udostępnia oparte na faktach naukowych informacje na temat szczepień.

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą ochrony przed groźnymi chorobami zakaźnymi. Korzystajmy więc z rzetelnych źródeł informacji w zakresie szczepień ochronnych i  dbajmy o zdrowie własne, naszych dzieci i całej populacji.

Szczegółowych informacji dotyczących szczepień ochronnych udzielają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto w dniu 29.04.2019 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku w godzinach 12:00 - 14:00 pracownicy będą udzielali zainteresowanym informacji na temat szczepień ochronnych. Powyższe informacje będzie także można uzyskać pod nr telefonu 77-4472001.

Ponadto informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie: http://www.szczepienia.info
 

Plan atrakcji na okoliczność strajku nauczycieli na środę 17.04.2019

Jeśli strajk nauczycieli będzie trwał jeszcze w środę, 17.04.2019 r. to w Gminie Kluczbork dostępne będą zajęcia i atrakcje opisane w poniższym harmonogramie:

 • Untitled-1

Plan atrakcji na okoliczność strajku nauczycieli w czwartek 18.04.2019

Jeśli strajk nauczycieli będzie trwał jeszcze w czwartek, 18.04.2019 r. to w Gminie Kluczbork dostępne będą zajęcia i atrakcje opisane w poniższym harmonogramie:

 • Untitled-1

"Kulanie jaj wielkanocnych"

 • 20190419_111439

Plan atrakcji na okoliczność strajku nauczycieli w środę 24.04.2019

Jeśli strajk nauczycieli będzie trwał jeszcze w środę, 24.04.2019 r. to w Gminie Kluczbork dostępne będą zajęcia i atrakcje opisane w poniższym harmonogramie:

 • Untitled-1
 • wyscig-kolarski-2019

Koncert z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do UE

 • -

Mobilny Punkt Informacyjny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku – 9 maja 2019 r.

 • -

Plan atrakcji na okoliczność strajku nauczycieli w czwartek 25.04.2019

Jeśli strajk nauczycieli będzie trwał jeszcze w czwartek, 25.04.2019 r. to w Gminie Kluczbork dostępne będą zajęcia i atrakcje opisane w poniższym harmonogramie:

 • Untitled-1

XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki "Kluczborskie Trele"

W imieniu Kluczborskiego Domu Kultury wszystkich śpiewających zapraszamy do udziału. Więcej informacji oraz regulamin na: www.kluczborskidomkultury.eu/

 • XII MIEDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że dostępne są zaktualizowane harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczbork.

Szczegóły: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok

Ponadto informujemy, że w miejscowościach: Bażany, Kuniów, Krzywizna, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Czaple Wolne i Czaple Stare, Gotartów, Smardy Dolne i Smardy Górne, Unieszów, Bogacica oraz Ligota Dolna przy najbliższym odbiorze odpadów zmieszanych tj. 29 i 30 kwietnia, 2 maja 2019r. firma FBserwis S.A. dostarczy mieszkańcom dodatkowy zestaw worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w związku z wydłużonym odstępem pomiędzy odbiorami.

 

IV Memoriał Szachowy Jana Pawła II oraz XXXIII Mistrzostwa PSP nr 2 w Kluczborku

 • turniej-szachy2019

Plan zajęć na okoliczność strajku nauczycieli w piątek 26.04.2019

 • Untitled-1

„Polska. Strefa Inwestycji”. Program wsparcia przedsiębiorców.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” zaprasza przedsiębiorców na spotkanie: „Polska. Strefa Inwestycji”. Program wsparcia przedsiębiorców w dniu 14 maja 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

Tematy spotkania:
• Jak rząd wspiera inwestycje małych, średnich i dużych firm?
• Z jakich programów unijnych mogą skorzystać przedsiębiorcy?
• Pełna wiedza o obowiązujących programach wsparcia.

Strona wydarzenia: www.invest-park.com.pl

Prosimy o potwierdzanie udziału na adres: s.borgul@invest-park.com.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2019 r.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Spotkanie pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz wojewody opolskiego.

Szczegółowe informacje:
Szczepan Wojdyła, Departament Obsługi Inwestorów
tel.: 607-959-524

 • zaproszenie PSI dla przedsiebiorcow Opole

Biblioteka zaprasza ...

 • -
 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-04-26

Ogłoszenie ŚDS

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-04-26

Kluczbork ma nowe LOGO!

Dzisiaj mieliśmy przyjemność zaprezentować nowe logo Kluczborka. Nie zastępuje ono naszego herbu, ale będzie jego uzupełnieniem i nowym elementem identyfikacji wizualnej naszej pięknej Gminy. Jego twórcą jest Alicja Patelska, kluczborczanka, absolwentka ASP we Wrocławiu, a nowe logo Kluczborka jest owocem jej wspaniałej pracy magisterskiej oraz kilku wskazówek ze strony Wydziału Promocji.
Logo jest proste, czytelne, łatwe do zapamiętania i reprodukcji, ale jednocześnie odwołuje się do symbolu pszczoły i miodu, które już możemy traktować jako charakterystyczne dla naszej Gminy. Zgromadzonym na sali przedstawicielom mediów i mieszkańców nowe logo bardzo się podobało. Będzie ono wykorzystywane w wielu  kontekstach promocyjnych i mamy nadzieję, ze już niebawem stanie się ono rozpoznawalnym znakiem naszego miasta.

 

 • logo Kluczbork
 • DSC_0500
 • DSC_0513
 • DSC_0515
 • DSC_0519
 • DSC_0525
 • DSC_0535
 • DSC_0537
 • DSC_0545
 • DSC_0548
 • DSC_0560
 • DSC_0567

Ważne informacje odnośnie 46. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych...

Serdecznie zapraszamy na 46. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej im. Mieczysława Godzwona o Puchar Prezydenta RP. Szczegóły na plakacie.

Informujemy, że w dniu 1 maja 2019 w godzinach 13.30 – 15.30 w ciągu ulic: Ściegiennego, Rynek, Zamkowa, oraz w dniu 3 maja 2019 w godzinach 8.00 – 14.30 w ciągu ulic: Byczyńska, Mickiewicza, Ściegiennego, Rynek, Zamkowa będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju z powodu przejazdu kolumny wyścigu kolarskiego. W powyższych dniach i godzinach Rynek w Kluczborku zostanie wyłączony z ruchu kołowego.

 

Nowe materiały promocyjne

Prezentujemy Państwu zestaw gadżetów promocyjnych, w których wykorzystane zostało nowe logo Kluczborka. Nowością są zwłaszcza urocze magnesy ze zdjęciami Kluczborka oraz trwała torba na zakupy. Jesteśmy przekonani, że powodzeniem będą się cieszyć również kubki, odblaski dla dzieci czy długopisy. Produkty te będą wykorzystywane głównie przy różnego rodzaju akcjach promocyjnych i jako prezenty. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy”, mieszczącego się w Ratuszu.

 • DSC_0571
 • DSC_0583
 • DSC_0577
 • DSC_0580
 • DSC_0581
 • DSC_0582
 • gadżety

Międzynarodowy Turniej Rycerski

Już 3 maja do drewnianego grodu średniowiecznego w Biskupicach  nad zalewem Brzózki pod Byczyną, będą zjeżdżać damy i rycerze z wielu krajów Europy. Rycerstwo zawita na tę prestiżową imprezę plenerową  z całej Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białorusi, Włoch i Chorwacji.

Na podgrodziu stanie obozowisko namiotów średniowiecznych oraz kramy kilkudziesięciu rzemieślników reprezentujących prawie wszystkie ginące średniowieczne rzemiosła. Ich rękodzieła będą atrakcją jarmarku średniowiecznego, który będzie trwał, podobnie jak impreza, dwa dni. Nie zabraknie jubilerów, szewców, krawców, garncarzy, płatnerzy, cieśli, twórców ludowych, rzeźbiarzy, tkaczek i wytwórców łuków. Będzie też można skosztować jadła średniowiecznego oraz wielorakich trunków.

Najważniejszym i najbardziej spektakularnym dniem będzie sobota. Impreza rozpocznie się o godz. 10.00. Zostanie wówczas otwarty jarmark oraz karczma staropolska.  Godzinę  później na dziedzińcu odbędzie się oficjalne powitanie odtwórców współczesnego ruchu rycerskiego.

W tym dniu wystąpi wielu artystów. Będą to: Hunowie z węgierskiej grupy Hun-ok, tancerki tańców dawnych, muzycy grupy Roderyk oraz grupa tańca ognia – Steam Show z Białorusi.

O godz. 15.00 rozpocznie się międzynarodowy turniej rycerski. Każdy rycerz będzie musiał zmierzyć się w walkach na miecz jednoręczny z tarczą, miecz półtoraręczny i miecz jednoręczny z puklerzem. Turniej sędziować będą jurorzy z kilku krajów. Najlepszy rycerz otrzyma atrakcyjną nagrodę. Warto obejrzeć również wieczorne walki drużynowe a także bardzo głośny pokaz artyleryjski artylerzystów z Opolskiego Bractwa Rycerskiego. Wieczorem odbędzie się inscenizacja zdobywania grodu z udziałem machin oblężniczych.

Niedziela, 5 maja, to dzień równie pełen atrakcji. Odbędą się one w godzinach od 12.00 do 15.00. Wstęp wolny w tym dniu.

W tym dniu będzie można również obejrzeć pokaz  artyleryjski oraz zwiedzać salę tortur i skosztować kuchni staropolskiej. Odbędą się gry i zabawy średniowieczne. Będzie istniała możliwość nauki strzelania z łuku i rzutów włócznią, nożem, toporem oraz nauki tańców średniowiecznych.

Organizatorami są: Marszałek województwa Opolskiego, Gmina Byczyna, Opolskie Bractwo Rycerskie,  Spółdzielnia Socjalna „Gród”.

Szczegóły dotyczące imprezy, dojazdu do grodu i kontaktu z koordynatorem imprezy można znaleźć na stronach: grod.pl.tl oraz mistrzostwawbyczynie.pl.tl. 

 • grod00012
 • grod00008[1]
 • nowegrod00006[1]

Wystawa: Malarstwo Jolanty Uchańskiej

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-05-02

Biblioteka zaprasza ...

 • -
 • -
 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-05-06

Segregujmy śmieci odpowiedzialnie

W trosce o środowisko dbajmy o nasze najbliższe otoczenie. Pamiętajmy o właściwym segregowaniu śmieci. Więcej o segregacji

 • plakat_segregacja_kluczbork_m

Dwa warianty przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)

Na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Kluczborku umieszczono  dwa warianty przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna).

Uwagi do przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11 można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Kluczborku (Wydział Gospodarki Miejskiej):  telefonicznie – na numer telefonu: 77 418 27 58,  emailem – na adres:  gm@kluczbork.pl oraz pisemnie na adres: Urząd miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.

 

Uwagi do przebiegu projektowanej drogi S11 można zgłaszać do dnia 27 maja 2019r.

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-05-07

Plan orientacyjny

Finał Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego

 • Plakat_a3
 • plakat zawodnicy

Fundacja Konie-Dzieciom zaprasza na zajęcia hipoterapii

Fundacja "Konie - Dzieciom" zaprasza do projektu rehabilitacyjnego skierowanego dla dzieci niepełnosprawnych. Rehabilitacja dla dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym - mieszkańców Gminy Kluczbork w roku 2019.

"BLISKOŚĆ LECZY"
projekt dotowany ze środków Gminy KLUCZBORK

Nabór do projektu - wymagane dokumenty:
1. Karta kwalifikacyjna podpisana przez lekarza (karta kwalifikacyjna jest do pobrania w Stajni Godziemba)
2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o zasadności korzystania z rehabilitacji metodą hipoterapii.
Rodzic ponosi częściową odpłatność (10 zł. za jeden zabieg) – projekt przewiduje 14 zabiegów dla każdego uczestnika.
Liczba miejsc ograniczona

Dokumenty należy złożyć do dnia 25 maja 2019:
osobiście: Stajnia GODZIEMBA, Ligota Zamecka 4, 46-200 Kluczbork, tel. 535 101 232
lub przesłać na adres: Fundacja „KONIE – DZIECIOM”, ul. Jankowskiego 22/8, 45-269 Ople, tel. 603 99 16 16

 

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje

 • -

Piknik "Opolski Dzień Rodziny" z okazji 15 lat Kluczborka w Unii Europejskiej

18 maja na kluczborskim rynku piknik "Opolski Dzień Rodziny" z okazji 15 lat Kluczborka w Unii Europejskiej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Czekają na Was liczne atrakcje: m.in. pokaz laserów, bezpłatne dmuchańce,konkursy z nagrodami,koncerty, warsztaty na stoiskach specjalistycznych, klaun na szczudłach, animacje. Liczne imprezy towarzyszące: Żarciowozy, Kluczborski Bieg Nocny.

 • 15-lat-w-unii-plakat

Zamknięcie rynku w dniu 18 maja 2019r

Informujemy, że w dniu 18 maja 2019 r od godz. 14.00 do 23.00 będzie zamknięty przejazd ulicami:  Ściegiennego, Rynek, Zamkowa  w związku z organizowanymi w tym dniu na rynku obchodów 15 lecia Kluczborka w Unii Europejskiej, Pikniku Opolskie dla Rodziny oraz Kluczborskiego Biegu Nocnego i Zlotu Żarciowozów.
Przepraszamy za utrudnienia i serdecznie zapraszamy na kluczborski rynek. Każdy znajdzie coś dla siebie. Czekają na Was liczne atrakcje: m.in. pokaz laserów, bezpłatne dmuchańce, konkursy z nagrodami, koncerty, warsztaty na stoiskach specjalistycznych, klaun na szczudłach, animacje.

Plan parkingów w pobliżu rynku

 

 • Scan plan parkingów

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

W piątek 17 maja, pod hasłem „Żyj aktywnie!” opolski oddział ZUS organizuje dzień poświęcony osobom z niepełnosprawnością. Będzie można skorzystać z porad ekspertów ZUS, NFZ i PFRON.

Czytaj więcej: www.zus.pl/dzienon

 • plakat-A3_DOzN 2019 W-wa gross

Nominacja do Finału Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku&Budowa XXI w.

      Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bogacicy, jako najciekawsza modernizacja ukończona w 2018 roku, uzyskał prawo udziału w Finale Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku&Budowa XXI w. 2018" i jest już na interaktywnej mapie Polski wraz z indywidualną wizytówką obiektu "I Etap 2018"

 • -

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

 • -

Gmina Kluczbork nominowana do finału ogólnopolskiego konkursu "MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w."

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bogacicy, jako najciekawsza modernizacja ukończona w 2018 roku, uzyskała prawo udziału w Finale Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku&Budowa XXI w. 2018" i jest już na interaktywnej mapie Polski wraz z indywidualną wizytówką obiektu "I Etap 2018".

 • 60159437_2111000585616385_3993299556317003776_o

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza na bezpłatne szkolenia

 • ohp

Muzeum im. Jana Dzierżona obchodzi swoje 60. urodziny

Od 17 maja serdecznie zapraszamy do zwiedzania najnowszej wystawy, przygotowanej z okazji 60 urodzin muzeum.
Tytuł wystawy to przewrotna gra słów – Miasto w muzeum, muzeum w mieście, bowiem ekspozycja jest rodzajem hybrydy złożonej z wystawy poświęconej miastu oraz prezentacji historii Muzeum i jego działów.

 

 • Wystawa_jubileuszowa_www (002)
 • Pamiatka z muzeum

Oświadczenie Wojewody Opolskiego

W związku z niepokojącymi i nieprawdziwymi informacjami medialnymi na temat rzekomego zagrożenia powodzią w woj. opolskim, przekazujemy oświadczenie Wojewody Opolskiego w tej sprawie.

 • Untitled-1

Głosuj na naszych nominowanych w Plebiscycie "Super Samorząd 2019"

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom - "Mammograf" oraz władze Kluczborka nominowane zostały do nagrody "Super Samorząd 2019". Nagrodę przyznaje od lat Fundacja im. Stefana Batorego w ramach akcji Masz Głos. W tym roku po raz pierwszy laureatów nagrody wyłoni nie tylko jury, swoich faworytów wskażą także internauci w plebiscycie internetowym. Gratulujemy nominacji i zachęcamy do głosowania na naszych nominowanych w plebiscycie.

https://www.maszglos.pl/plebiscyt-internetowy-super-samorzad-2019/

 • super_samorzad

Ćwiczebne uruchomienie syren

Informujemy, że w ramach ćwiczenia RENEGADE - SAREX 19. W dniach 28 i 30 maja br. na terenie Powiatu Kluczborskiego rozwijane będą elementy systemu wykrywania i alarmowania łącznie z uruchomieniem syren alarmowych.
W tym celu mogą zostać wyemitowane sygnały:
- "OGŁOSZENIE ALARMU" – (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut),
- "ODWOŁANIE ALARMU" - (trzyminutowy ciągły dźwięk syreny alarmowej).

 

Spotkanie "Gmina Kluczbork dla Przedsiębiorców"

Burmistrz Jarosław Kielar zaprasza wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Kluczbork (goście również będą mile widziani) na spotkanie "Gmina Kluczbork dla Przedsiębiorców".
Miejsce: Kino "Bajka", ul. Pułaskiego 3, Kluczbork;
Termin: 11.06.2019. (wtorek);
Tematy: zgodnie z poniższym programem.

 • Spotkanie - Gmina Kluczbork dla Przedsiębiorców -...

Mobilny Punkt Informacyjny – 7 czerwca 2019 r.

 • -

Kluczbork Dzieciom

 • kluczbork dzieciom plakat 2019 png

Dni Kluczborka 2019 i imprezy towarzyszące

Prezentujemy oficjalny plakat Dni Kluczborka 2019r. 21 i 22 czerwca zagrają: Enej, Doda, Danzel, TEDE, Vibes 'n' Power. Ponadto Kluczborska Noc Klubowa i liczne imprezy towarzyszące. Zapraszamy.

Więcej w wydarzeniu na facebooku

 • Dni Kluczborka 2019
 • turniej szachy 2019
 • brydż plakat 2019
 • targi-staroci-2019_dni-kluczborka-pchli-targ
 • KNK-PLAKAT-2019
 • plakat
 • festiwal kultury indyjskiej plakat a3 2019

15-lecie Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków

 • #2 plakat dzień truskawki 2019

Obchody 30-LECIA WOLNOŚCI

 • 30-lecie-wolnosci

XXXIV Kluczborskie Koncerty Organowe

Zapraszamy na XXXIV edycję Kluczborskich Koncertów Organowych

 • koncerty organowe 2019

DARMOWE PORADY PRAWNE W POWIECIE KLUCZBORSKIM

Kto może uzyskać pomoc prawną

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
 • nieodpłatną mediację lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

W 2019 roku w powiecie kluczborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

I. Kluczbork - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00


II. Wołczyn - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00


III. Byczyna - Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

UWAGA! Aby skorzystać z pomocy prawnej należy się uprzednio na wizytę umówić
Można to zrobić elektronicznie:

https://powiatkluczborski.npp-24.pl/Rejestracja/Home (całą dobę)

lub telefonicznie

pod nr tel. - 663-112-118 (poniedziałek, środa, piątek - godz. 9.00-13.00).

 

 
Zapraszamy do skorzystania z darmowych porad

Nagroda Super Samorząd 2019

Mamy nagrodę! 7 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas uroczystej gali, którą prowadziła znana aktorka Joanna Szczepkowska, Gmina Kluczbork uzyskała nagrodę Super Samorząd 2019! Nagrodę tę otrzymaliśmy za współpracę z Stowarzyszeniem Regionu Kluczborskiego "Kobietom Mammograf"

Czytaj więcej na: https://www.maszglos.pl/aktualnosci/nagrody-super-samorzad-2019-wreczone/

 • 62518269_2149008631815580_5081752248896192512_n
 • 61968275_2149008938482216_6118619214564556800_n
 • 62011657_2149008805148896_1559232712252850176_n
 • 62069055_2149008715148905_557286686854217728_n

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczbork

Zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości* położonych na terenie Gminy Kluczbork (osób fizycznych i przedsiębiorców), którzy na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie na ich demontaż, odbiór i utylizację.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy składać w terminie od dnia 11 czerwca 2019r. do dnia 24 czerwca 2019r. w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Druki wniosku i załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, pokój nr 125 lub ze strony internetowej: www.kluczbork.eu → zakładka Ochrona Środowiska → Unieszkodliwianie azbestu.

Dofinansowanie może stanowić do 70% kosztów kwalifikowanych obejmujących demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pozostałe minimum 30% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której usunięte zostaną wyroby zawierające azbest. Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na zadania, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia przez Gminę wniosku do WFOŚiGW w Opolu.

 

UWAGA!

 

Z uwagi na brak szczegółowych warunków realizacji zadania w ogłoszonym przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naborze wniosków, Gmina Kluczbork zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego naboru wniosków, w przypadku braku możliwości spełnienia przez Gminę warunków realizacji  zadania, które zostaną określone przez WFOŚiGW w Opolu  w projekcie umowy lub innym dokumencie dotyczącym ogłoszonego naboru wniosków. Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczbork przez WFOŚiGW w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Kluczbork nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez WFOŚiGW w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Kluczbork może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Wierzbicka

Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój 125

tel. 77/418-14-81 wew. 228; agnieszka.wierzbicka@kluczbork.pl

                                                                                                    

 

mgr inż. Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

 

 

*właściciele nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanego na terenie Gminy Kluczbork.

Jakość wody sieć wodociągowa Kluczbork

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w wyniku utrzymujących się od kilku dni wysokich temperatur występuje ekstremalnie wysokie zapotrzebowanie na wodę. Szczytowy rozbiór wody występuje od godziny 20 do 22.        

W związku z tym dochodzi do zanieczyszczenia wody (zmiany barwy oraz mętności) w sieci wodociągowej na terenie całego miasta Kluczbork. 

Od godziny 10:00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku prowadzi badania wody pod względem bakteriologicznym na stacji uzdatniania wody i w punktach kontrolnych na terenie całego miasta.

„Gmina Kluczbork dla Przedsiębiorców”

„Gmina Kluczbork dla Przedsiębiorców” – pod takim hasłem rozpoczęliśmy wczoraj (11.06.2019.) cykl spotkań dla przedsiębiorców. Ich ideą jest wsłuchanie się w głos ludzi biznesu, którzy stanowią o sile i atrakcyjności naszego regionu. Spotkaliśmy się w gościnnym Kinie „Bajka”, a wśród prelegentów, oprócz Burmistrza Jarosława Kielara, byli przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Doradca Regionalny Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Drugą część wczorajszego spotkania stanowił panel dyskusyjny na temat mediacji w biznesie.
Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom za zaangażowanie i przygotowanie ciekawych prezentacji, jak również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację (pozdrawiamy ekipę Kina „Bajka”). Szczególne podziękowania należą się jednak wszystkim przedsiębiorcom, którzy przyjęli nasze zaproszenie i pojawili się wczoraj w kinie – mamy nadzieję, że będziemy widywać się na kolejnych wydarzeniach.

 

 • DSC_1544
 • DSC_1546
 • DSC_1547
 • DSC_1551
 • DSC_1554
 • DSC_1558
 • DSC_1559
 • DSC_1561
 • DSC_1564
 • DSC_1565
 • DSC_1567

KRUS - bezpieczne wakacje 2019

 • -

Ostrzeżenie - możliwość występowania BURZ z GRADEM

GZZK przekazuje ostrzeżenie otrzymane z IMGW w dniu 13.06.2019 roku na terenie Gminy Kluczbork istnieje możliwość występowania BURZ z GRADEM


OSTRZEŻENIE 2. stopnia przed burzami z gradem


Zagrożenie obejmuje wszystkie powiaty województwa Opolskiego
Burze z gradem mogą wystąpić od 13 czerwca od godziny 12:30 do 0:30 - 14 czerwca
Prawdopodobieństwo pojawienia się burz z gradem wynosi 90 proc
Burzom będzie towarzyszył deszcz do 50 mm, oraz silny wiatr z porywami do 100 km/h.
Mogący miejscami wystąpić grad.


https://www.windy.com/pl/-Deszcz-burza-rain?rain,51.361,17.985,7

UWAGA REMONT!

Szanowni Państwo, już w lipcu rozpoczynamy remont ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Różanej, polegający na przebudowie konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z kanalizacją deszczową. Oprócz tego wyremontowane będą również chodniki oraz oświetlenie.
Wykonawca robót zapewnia, że przejazd do posesji oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych przy tych ulicach będzie utrudniony ale możliwy, a prace będą prowadzone w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Remont powinien zakończyć się do końca października.
Wszystkich Państwa przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość, bo przecież jest to inwestycja potrzebna i bardzo długo wyczekiwana.

 

Komunikat o jakości wody – wodociąg Krzywizna

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. informuje, że w jednej próbce wody pobranej w Domu Dziecka w Bąkowie wykryto bakterie grupy Coli i pojedyncze Enterokoki. W pozostałych próbkach bakterii nie wykryto. W związku z powyższym zostanie zwiększona dawka chloru. Woda nie nadaje się do spożycia w stanie surowym dla mieszkańców wsi Bąków. Można ją jedynie użytkować dla celów gospodarczych: mycia podłóg, spłukiwania toalet . Dla pozostałych użytkowników wodociągu Krzywizna wodę należy przegotować do sporządzania posiłków, mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę gotować przez min. 2 minuty.

Dla mieszkańców wsi Baków Hydrokom podstawi dwa beczkowozy z wodą pitną – na terenie Domu Dziecka i przy blokach wielolokalowych  przy ul. Braci Bassy.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z dnia 22.06.2019 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi we wsi Bąków

 • -

Komunikat z dnia 22.06.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Krzywiźnie

 • -

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z dnia 23.06.2019 r.

 • -

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z dnia 24.06.2019 r.

 • -

Wakacje w Gminie Kluczbork

Program zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji.

 • wakacje na sportowo 2019b
 • Wakacje w muzeum 2019
 • 64232763_1114697318729131_2091258085099175936_o

Mobilny punkt informacyjny

 • -

Podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2018/2019

Tradycyjnie organizowane przez Administrację Oświaty w Kluczborku podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Kluczbork odbyło się 14.06.2019r. w kluczborskim kinie „Bajka”.

Burmistrz Jarosław Kielar, po krótkim przemówieniu, wspierany przez pracowników Administracji Oświaty w Kluczborku, dokonał wręczenia nagród indywidualnych laureatom gminnego etapu wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Zwyczaj nagradzania uczniów za sukcesy osiągnięte w konkursach przedmiotowych istnieje w Gminie Kluczbork od ponad 20 lat. Dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy Administracji Oświaty zabiegają o właściwy poziom merytoryczny i organizacyjny konkursów widząc w nich bardzo ważny element pracy z uczniem zdolnym. Uroczysty charakter imprezy i nagrody podnoszą poziom motywacji do pracy i stymulują rozwój umiejętności uczniów.

Organizatorzy konkursów sporządzają od lat, na podstawie sumy wyników osiągniętych we wszystkich konkursach, ranking szkół, który w roku bieżącym w kategorii szkół podstawowych wygląda następująco:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy,
II miejsce ex aequo - Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku,
III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku,
IV miejsce - Publiczna Szkołą Podstawowa w Kuniowie,
V miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku,
VI miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych,
VII miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie.

Burmistrz nagrodził  szkoły, które zajęły miejsca od I do III, czekami na zakup środków dydaktycznych.
Wyróżniono także trzy pierwsze gimnazja i oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych:

I miejsce – Gimnazjum Społeczne STO w Kluczborku,
II miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku,
III miejsce ex aequo - oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych i w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Kluczborku.

Doceniając pracę nauczycieli, którzy przewodniczyli komisjom konkursowym, burmistrz wygłosił ze sceny podziękowanie i wręczył  każdemu okolicznościowy upominek.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów szkół podstawowych:
- Julia Paleń, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku, zaśpiewała piosenkę pt. „Kolorowe marzenia” znaną już w środowisku z płyty „Buty odrzucone”,
- Aleksandra Bielska, także uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku, zaśpiewała piosenkę z repertuaru Whitney Houston pt.”Greatest love of all”,
- grupa taneczna „Marzenie”, ze Studia Tańca i Ruchu Patiga, zaprezentowała  dynamiczny układ pt. „Silver shuffle”.

Zbiorowa fotografia końcowa laureatów ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz miejsce
w pamięci pozostanie na długo pamiątką tej miłej i wartościowej uroczystości.

Organizatorami uroczystości była : Gmina Kluczbork i Administracja Oświaty w Kluczborku.

 

 • DSC_1585
 • DSC_1607
 • DSC_1611
 • DSC_1614
 • DSC_1623
 • DSC_1635
 • DSC_1661
 • DSC_1669
 • DSC_1686
 • DSC_1691
 • DSC_1704
 • DSC_1718
 • DSC_1726
 • DSC_1733
 • DSC_1756
 • DSC_1759
 • DSC_1793
 • DSC_1795
 • DSC_1804
 • DSC_1808
 • DSC_1814
 • DSC_1825
 • DSC_1838
 • DSC_1842

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów i najlepszych sportowców!

W dniu 14 czerwca 2019r. w sali kina Bajka w Kluczborku, odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia stypendium specjalnego Burmistrza Miasta Kluczborka dla najlepszych uczniów i nagród dla sportowców szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i  gimnazjów gminy Kluczborku w roku szkolnym 2018/2019.

W słowach skierowanych do nagrodzonych, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, dziękował za systematyczną, rzetelną i wytrwałą pracę, której owocem są wyróżnienia i gratulacje. Słowa podziękowań skierował również do rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół w uznaniu za wsparcie i pomoc w osiąganiu wysokich wyników. Nagrody dla 17 wyróżniających się uczniów wręczali Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, z-ca Burmistrza Roman Kamiński oraz Dyrektor Administracji Oświaty Elżbieta Pietrzykowska. Nagrody dla 35 sportowców wręczali Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Dyrektor OSiR Andrzej Olech oraz Koordynator ds. sportu szkolnego Zbigniew Stachowski.

SPECJALNYM STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA  UHONOROWANI ZOSTALI NASTĘPUJĄCY UCZNIOWIE:

Kamil Majcher PSP nr 1 w Kluczborku, Agnieszka Noculak PSP nr 2 w Kluczborku, Angelika Olszok PSP nr 2 w Kluczborku, Jakub Pośpiech PSP nr 5 z OI w Kluczborku, Martyna Kowalska PSP nr 5 z OI w Kluczborku, Amelia Chłód PSP z OP w Bąkowie i POZ w Biadaczu, Paola Jaroń PSP w Bogacicy, Julia Klockowska PSP w Bogacicy, Emilia Olejnik PSP z OP w Kujakowicach Dolnych i POZ w Łowkowicach, Kornelia Sygusch PSP z OP w Kujakowicach Dolnych i POZ w Łowkowicach, Alicja Kowalska PSP z OP im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie, Karolina Maszkowska Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku, Igor Cieśla Szkoła Podstawowa nr 6 w Kluczborku, Aleksandra Urbańska SM I st. w Kluczborku cykl 6- letni, Tymon Zachariasiewicz  ZSO - PG nr 1 w Kluczborku, Aleksandra Ryszka SM I st. w Kluczborku cykl 4- letni, Michał Topolski Społeczne Gimnazjum STO w Kluczborku .

WYRÓŻNIENI SPORTOWCY GMINY KLUCZBORK W ROKU SZKOLNYM 2018/2019r. W XXII PLEBISCYCIE NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Maja Ziółkowska – PSP 2 w Kluczborku, Monika Lesik- PSP 5 z OI w Kluczborku, Sandra Czarnecka-PSP 2 w Kluczborku, Maja Kowalska – PSP nr 2 w Kluczborku, Delfina Zadros - PSP 2 w Kluczborku, Kordian Durka - PSP 5  z OI w Kluczborku, Łukasz Langner – PSP  w Bogacicy, Marek Skoczylas -PSP w  Bogacicy, Daniel Banasiewicz - PSP w Kuniowie, Julia Piśniak – PSP nr 1 w Kluczborku, Julia Listowska – PSP w Bąkowie.

WYNIKI PLEBISCYTU NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW KLAS GIMNAZJALNYCH I GIMNAZJÓW GMINY KLUCZBORK :

Paweł Stępin – PSP 5 z OI w Kluczborku, Maja Gulka – PG nr 1 w Kluczborku, Michał Jarząb - PSP nr 5 z OI w Kluczborku, Szymon Mudrak – PSP nr 5 z OI w Kluczborku, Julia Moś - PG1 w Kluczborku, Maksymilian Szewczyk – PSP nr 5 z OI w Kluczborku, Emilia Begar – PSP 5 z OI w Kluczborku, Ada Gałka – PSP nr 5 z OI w Kluczborku, Wiktoria Król - PG nr 1 w Kluczborku, Wiktoria Szyma – PSP 2  w Kluczborku, Artur Stanossek – PSP w Kuniowie, Bartosz Wiewiórka – PSP 2 w Kluczborku, Tomasz Brandys – PSP w Bogacicy.

NAJLEPSI SPORTOWCY GMINY KLUCZBORK WYRÓŻNIENI ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE NIE OBJĘTE SZKOLNYM KALENDARZEM IMPREZ SPORTOWYCH:

Martyna Jańska – Kluczborski Klub Karate Tradycyjnego-PG 1 w Kluczborku, Miłosz Panaszek - Kluczborski Klub Karate Tradycyjnego- PSP 2 w Kluczborku, Oskar Panaszek – Kluczborski Klub Karate Tradycyjnego- PSP 2 w Kluczborku, Michał Dokupil- Kluczborski Klub Karate Tradycyjnego – PSP 5 z OI w Kluczborku ,Maksymilian Klejn- Kluczborski Klub Karate Tradycyjnego – PSP 2 w Kluczborku , Morfeusz Chomiak – Taekwon-Do , Zuzanna Kaczmarz – Klub Stobrawa Kolarstwo- PSP 2 w Kluczborku ,Mateusz Sobkowicz- Klub Stobrawa Kolarstwo- PSP 2 w Kluczborku, Zuzanna Kulczycka – KS Górnik Bytom Tenis Ziemny- PSP 2 w Kluczborku, Kacper Suslik- Klub Stobrawa Kolarstwo- PSP1 w Kluczborku ,Wiktoria Podmostka- Klub Stobrawa Kolarstwo- PSP w Bogacicy, Marsel Pach - Klub Stobrawa Kolarstwo- PSP w Bogacicy.

Podczas uroczystej gali nagrodzono również szkoły podstawowe:
•    za zdobycie tytułu najbardziej usportowionych szkół w roku szkolnym 2018/2019 wyróżniono:
I -Publiczną Szkołę Podstawowa nr 5 z OI w Kluczborku,
II-Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Kluczborku,
III- Publiczną Szkołę Podstawową w Bogacicy.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom, sportowcom i wyróżnionym szkołom!

Podniosłą uroczystość uświetniły niezapomniane występy artystyczne uczennic ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kluczborku, uczennicy Aleksandry Urbańskiej, która zaprezentowała utwór Petro Morlacchi „Scherzetto” przy akompaniamencie fortepianu wykonanym przez Panią Joannę Zubańską. Ola przygotowana została przez nauczyciela Panią Agatę Napp –Urbańską. Druga uczennica Aleksandra Ryszka  zaprezentowała utwór Marcela Perin „Fantaisie Tzigane” przy akompaniamencie fortepianu wykonanym przez Panią Joannę Zubańską. Uczennica przygotowana przez nauczyciela Pana Łukasza Knapik.

Dużo radości sprawił również  występ artystyczny w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku. Dzieci wykonały Taniec Fiński „ Jenka” oraz taniec „Fantazja Polska” i zostały przygotowane przez nauczycieli: Panią Annę Drzazgę-Dulin i Panią Odettę Mielczarek.

Konferansjerem uroczystości była pani Agata Napp-Urbańska.
Organizatorami uroczystości byli Urząd Miejski w Kluczborku, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku oraz Administracja Oświaty w Kluczborku.

Organizatorzy składają wszystkim zaproszonym osobom na uroczystość PODZIĘKOWANIA. Dziękujemy również tym wszystkim osobom i instytucjom za wsparcie i pomoc w realizacji  uroczystości.

 

 • DSC_1581
 • DSC_1589
 • DSC_1596
 • DSC_1608
 • DSC_1610
 • DSC_1621
 • DSC_1623
 • DSC_1627
 • DSC_1633
 • DSC_1657
 • DSC_1675
 • DSC_1680
 • DSC_1688
 • DSC_1702
 • DSC_1706
 • DSC_1709
 • DSC_1724
 • DSC_1728
 • DSC_1748
 • DSC_1758
 • DSC_1775
 • DSC_1780
 • DSC_1783
 • DSC_1787
 • DSC_1794
 • DSC_1798
 • DSC_1817
 • DSC_1823
 • DSC_1826
 • DSC_1829
 • DSC_1840

Rozpoczął się montaż kładki nad kluczborskim zalewem

 • DSC_0593
 • DSC_0604
 • DSC_0602
 • DSC_0611
 • DSC_0615

Biblioteka zaprasza ...

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-06-27
 • -
 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-06-27

Udane starty kluczborskich karateków

Dnia 15 czerwca 2019 roku w hali Orbita we Wrocławiu odbył się XIX Ogólnopolski Puchar Dzieci w Tradycyjnym Karate-Do, były to najważniejsze w roku zawody ogólnopolskie dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Wystartowało w nich 1200 zawodników. Podopieczni Andrzeja Olecha i Rafała Panaszka startowali w konkurencjach kata i kumite. W kategorii kata indywidualne chłopców reprezentant Kluczborskiego Klubu Karate – Kacper Dawicki zajął III miejsce pokonując w rywalizacji liczną grupę swoich rówieśników. 

W dniach 21-22 czerwca 2019 roku w Lublinie odbyły się jubileuszowe XXX Mistrzostwa Polski w Tradycyjnym Karate-Do. Reprezentacja Kluczborka zdobyła medale w kategoriach wiekowych: senior, młodzieżowiec i junior. Wśród seniorów Alicja Zalecińska zdobyła złoto w kumite indywidualnym kobiet oraz srebro w fuku-go (dwuboju). Dawid Rojowski, jeden z najbardziej utytułowanych kluczborskich karateków, zajął II miejsce w kumite indywidualnym oraz III miejsce w konkurencji fuku-go. Wśród młodzieżowców debiutowała Karolina Gajewska zdobywając srebro w konkurencji kata indywidualne. Z kolei nasza juniorka – Martyna Jańska wywalczyła brąz w kumite indywidualnym. Zawodnicy z Kluczborskiego Klubu Karate brali też udział w kata drużynowym. Drużyna żeńska w składzie Karolina Gajewska, Paulina Krupicka i Martyna Jańska, które w ubiegłym roku zdobyły srebro w kata drużynowym juniorów, startowały w tym roku w grupie seniorów i młodzieżowców z dużo starszymi zawodniczkami. Był to dla nich debiut w tej grupie wiekowej, jednak systematyczna praca i zaangażowanie dały im ostatecznie 4 miejsce w klasyfikacji generalnej w kata drużynowym. Wśród juniorów, również w konkurencji kata drużynowe miał miejsce kolejny debiut. Drużyna w składzie: Maksymilian Klejn, Michał Danielewicz, Miłosz Panaszek zajęła 5 miejsce w klasyfikacji końcowej.

Najbliższym startem, w którym weźmie udział reprezentant naszego Klubu będzie X Puchar Świata w Tradycyjnym Karate-Do w Zamościu. 6 lipca 2019r. nasz kraj reprezentować będzie zawodnik Kluczborskiego Klubu Karate – Dawid Rojowski, który wygrywając Polską Ligę Karate Tradycyjnego wiosną tego roku wywalczył sobie prawo do reprezentowania Polski w Pucharze Świata. Liczymy na kolejne sukcesy Dawida. 
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W Kluczborku już po raz 7. ulicami miasta przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

Manifestowali radość z posiadania rodziny i ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W Kluczborku już po raz 7. ulicami miasta przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. W pochodzie wzięło udział kilkaset osób.
- Cieszymy się z każdej jednej osoby - mów ks. Łukasz Waligóra, wikary z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. - W świecie, kiedy coraz częściej jesteśmy przeciwko czemuś i łatwo nam jest być przeciwko czemuś, my chcemy być za czymś. Za darem Bożym, jakim jest życie, bez względu na to w jakiej kondycji jest to życie, w jakim wieku, od poczęcia do naturalnej śmieci jesteśmy za życiem i jego pięknem. 
To rodzina stanowi potencjał wspólnoty lokalnej i samorządu. Rodzice mają prawo do wychowywania i ukształtowania swoich dzieci. Warto natomiast postawić na rodzinę, bo z niej wyjdą świadomi obywatele, którzy będą angażować się w sprawy społeczne, na szczeblu lokalnym i państwowym. Chcemy też zachęcić rodziny, by włączały się w tę dbałość o rozwój regionu i państwa.
Naczelnym celem Marszu dla Życia i Rodziny jest promowanie szacunku do każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Maszerujemy, by zamanifestować swoją radość z posiadania rodziny, życia swoich dzieci. Wspólnie upominamy się o prawa tych najbardziej bezbronnych, którzy sami nie mogą się jeszcze bronić
Marszowi w tym roku towarzyszył piknik rodzinny pod hasłem "Z serca dla serca". Dla najmłodszych przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym dmuchane zamki, laserowy paintball, warsztaty łucznicze. Tego dnia można było oddać krew w mobilnym krwiobusie. Na scenie przy kluczborskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wystąpili lokalni artyści, a także zespół ewangelizacyjny "Wyrwani z niewoli". Całość zakończył plenerowy koncert uwielbienia w wykonaniu wspólnoty Effatha. 

Relacje w mediach: 
Radio Opole: http://radio.opole.pl/100,284430,marsz-zycia-i-rodziny-przeszedl-ulicami-kluczbor
Radio Doxa: http://doxa.fm/aktualnosci/region/marsz-dla-zycia-i-rodziny-wkluczborku/
Kulisy Powiatu: relacja w najbliższy czwartek w wydaniu papierowym.
Zdjęcia dostępne na www.facebook.com/marszklb 
 

 • autor: Grzegorz Błażewski, data: 2019-07-01
 • HFP_20190630_120846
 • HFP_20190630_121434
 • HFP_20190630_121644
 • HFP_20190630_121704
 • HFP_20190630_123408
 • HFP_20190630_155147
 • HFP_20190630_190401
 • HFP_20190630_192957

Przegląd zespołów i warsztaty gitarowe

 • -

Spotkanie z przedstawicielami GDDKiA oraz projektantami drogi ekspresowej S11

 • -

Informacja dotycząca zagrożeń dla osób korzystających z fontann ulicznych

"Nie bój się latać"

 • "Nie bój się latać"
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-07-09

WAKACJE Z SZACHAMI 2019

Przez pierwsze 2 tygodnie wakacji w pięknej sali Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ – „STREFA PRZYSZŁOŚCI” w Kluczborku przy ul. Gałczyńskiego 10 rozegrano cykl 5 turniejów w ramach akcji letniej – „Wakacje z szachami 2019”. Do walki na szachownicach przystąpiło 24 szachistów w tym 4 dziewczynki ze szkół kluczborskich: PSP nr 1, PSP nr 2, STO, oraz z Opola i Kujakowic Dolnych.
Grano systemem rundowym – każdy z każdym – z czasem 15 minut na partię w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza – 14 szachistów, grupa starsza – 10 szachistów. Do końcowej klasyfikacji liczono 3 najlepsze wyniki z 5 rozegranych turniejów.

W obu grupach była zacięta walka aż do ostatniej partii.
 
WYNIKI KOŃCOWE IMPREZY
GRUPA MŁODSZA – KLASY I-IV
1.RÓŻAŃSKI MICHAŁ    25 pkt        „ZAWSZE RAZEM” KLUCZBORK
2.BOROŃ MICHAŁ        22 pkt        STO KLUCZBORK
3.SZPAKOWSKI WITOLD    16 pkt        PSP NR 2 KLUCZBORK
4.RETINGER KAROL    15,5 pkt    PP NR 1 KLUCZBORK
5.DIDUCH JULIA        15 pkt        PSP NR 2 KLUCZBORK
6.MICHALSKI STANISŁAW    10,5 pkt    PSP NR

GRUPA STARSZA - KLASY V-VIII + LICEA
1.KOWALSKA MAJA        18 pkt        ZAWSZE RAZEM” KLUCZBORK
2.MARUSKA ALEKSANDER    15 pkt        PSP KUJAKOWICE DOLNE
3.WIECHA MIŁOSZ        14 pkt        „ZAWSZE RAZEM” KLUCZBORK
4.ZACHARZ NATALIA    8 pkt        OPOLE
5.SYCHLA KACPER        7,5 pkt        „ZAWSZE RAZEM” KLUCZBORK
6.SYCHLA CYPRIAN    7 pkt        „ZAWSZE RAZEM” KLUCZBORK

Najmłodszym uczestnikiem szachowej rywalizacji był 7-letni przedszkolak z Publicznego Przedszkola nr 1 w Kluczborku – Karol Retinger. Odkryciem wakacyjnej przygody z szachami był 10-letni szachista ze szkoły STO w Kluczborku – Michał Boroń. Rywalizację dziewcząt wygrała Maja Kowalska – „ZAWSZE RAZEM” Kluczbork. Najlepszą w grupie liceum była Natalia Zacharz z Opola, a najlepszym szachistą szkół wiejskich był Alexander Maruska. Turnieje przygotował i sędziował Tadeusz Tymrakiewicz.

24 szachistów w gorących dniach lipca spędziło miło czas przy szachownicy.
Organizatorami „Wakacji z szachami 2019” byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, Stowarzyszenie Szachowe „ZAWSZE RAZEM”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” i Szkolna Sekcja Szachowa przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku.
Impreza przy szachownicach odnalazła nowe talenty szachowe takie jak: przedszkolak Karol Retinger i Michał Boroń – STO. Nastąpiła integracja środowiska szachowego gminy Kluczbork.
Turnieje wakacyjne spełniły swoje walory wychowawczo – sportowe i przy wsparciu organizatorów przyczyniły się do usportowienia „Wakacji z szachami 2019”.
Do zobaczenia za rok

Organizatorzy

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-07-11
 • DSC04999
 • DSC05006
 • DSC05011
 • DSC05012
 • DSC05016
 • DSC05017
 • DSC05019
 • DSC05022
 • DSC05033
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-07-11
 • -
 • autor: Agnieszka Wierzbicka, data: 2019-07-17

Informacje nt. projektu podejmowanego przez Gminę Kluczbork ..
Informacje nt. projektu podejmowanego przez Gminę Kluczbork mającego na celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza, na likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny: pompa ciepła/kocioł na biomasę/ekogroszek spełniający wymagania 5 klasy oraz Ekoprojektu/ogrzewanie gazowe/ogrzewanie olejowe/ogrzewanie elektryczne/podłączenie do sieci ciepłowniczej

Zapraszamy na przystanek „Happy Bus"

 • DOC230719-23072019074417

UWAGA REMONT

Rozpoczął się remont na ulicach Powstańców Śląskich i Różanej. Przejazd do posesji oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych przy tych ulicach będzie utrudniony ale możliwy, a prace będą prowadzone w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.
Remont powinien zakończyć się do końca października.

 • remont

Komunikat o jakości wody - Bąków

 • -

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z dnia 3.08.2019 r.

 • -

Maciejowskie Miodu Smakowanie

 • 1563450609860_plakat A2

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z dnia 5.08.2019 r.

 • -

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania

 • -

Projekt "Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej"

 • -

Skóra nie dla raka! - projekt "Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!"

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu realizuje m.in. projekt: "Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod hasłem "Skóra nie dla raka".

Głównym celem projektu jest zmniejszenie opóźnień rozpoznania czerniaka oraz raków skóry wśród pacjentów zamieszkujących województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie. Projekt zakłada również m.in. podniesienie świadomości pacjentów w zakresie prawidłowej fotoprotekcji i profilaktyki zmian nowotworowych skóry oraz udział personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu rekrutuje placówki POZ (lekarze i pielęgniarki POZ) do programu profilaktycznego. Aby informacja dotarła również do możliwie najszerszego grona kadry medycznej z w/w trzech województw, a więc również z opolskiej Gminy Kluczbork, przedstawiciel szpitala skontaktował się z Urzędem Miejskim w Kluczborku. 

Na stronie gminy (www.kluczbork.eu) opublikowano informacje o rekrutacji placówek POZ (ogłoszenie o naborze placówek POZ, formularz zgłoszeniowy, umowa). W pliku o nazwie: "Informacja o projekcie" znajdują się szczegółowe informacje.

Link do strony projektu: http://usk.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1790&Itemid=222

Osobą do kontaktu w sprawach projektu jest Anna Wojtysiak (Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii w/w Szpitala, e-mail: awojtysiak@usk.wroc.pl   tel.: 515 038 858).


 

 • -

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z dnia 10.08.2019 r.

 • -

Zamknięcie przejścia Aleją Kolejową

Szanowni Państwo!

Zamknięcie przejścia Aleją Kolejową, pomiędzy ul. Dzierżona a ul. Dworcową, wzdłuż zakładów PKP Cargotabor ("Wagrem") niestety stało się faktem. Jest to droga wewnętrzna, zakładowa, na której odbywa się spory ruch pojazdów zakładowych (m.in. wózków widłowych). Mimo wielu usilnych starań Burmistrza Jarosława Kielara, aby utrzymać tam ruch pieszy i rowerowy, decyzja właściciela terenu pozostała niewzruszona. Decyzja ta jest podyktowana NAKAZEM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY, będącej efektem szeregu kontroli po tragicznym wypadku, jaki miał miejsce na terenie zakładów. W załączeniu prezentujemy Państwu oficjalne stanowisko PKP Cargotabor Sp. z o.o. w sprawie zamknięcia tej drogi. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że jedyny element, na który Gmina Kluczbork miała wpływ w tej kwestii, dotyczy umiejscowienia znaków drogowych...
Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym priorytetem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców Kluczborka, jednak będziemy podejmować pilne starania, aby możliwie jak najbardziej złagodzić skutki tej decyzji, które w szczególności dotyczą dzieci i młodzieży szkolnej oraz starszych mieszkańców osiedla przy zakładach "Famak". W tej chwili koncentrujemy się własnie na opracowaniu alternatywnych rozwiązań. O dalszych krokach będziemy Państwa niezwłocznie informować.

 • decyzja PKP Cargotabor-1
 • decyzja PKP Cargotabor-2

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Szpital Wojewódzki w Opolu realizuje m.in. "Program badań przesiewowych jelita grubego" (bezpłatne badania kolonoskopowe, bez skierowania) finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Badania wykonywane będą w Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii przy Szpitalu Wojewódzkim (ul. Katowicka 64, wysoki parter, obok Działu Diagnostyki Obrazowej).

Szczegółowe informacje o badaniach pod numerem tel. 506-218-078 (pon-pt w godz. 10:00-14:00) oraz na stronie www.szpital.opole.pl


 

Informacja o dotacji

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że spółki wodne działające na terenie Gminy Kluczbork  mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracyjnych oraz finansowanie i dofinansowanie inwestycji, na terenie objętym ich działaniem.

Zasady złożenia wniosku, przyznawania oraz rozliczenia dotacji określa Uchwała Nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku pod adresem http://www.bip.kluczbork.pl oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 9 lipca 2018r., poz. 2037 oraz Uchwała Nr LIV/526/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018r., dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku pod wyżej wskazanym adresem internetowym oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 8 października 2018r., poz. 2747.

Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 80% wartości wykonywanych zadań.

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Kluczbork na pomoc finansową dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych wynosi 30.000,00 zł i określona została w załączniku nr 2 Uchwały Nr IV/50/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na 2019 rok.

       Wnioski o udzielenie pomocy finansowej według wzoru załączonego poniżej należy składać sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork  (liczy się data wpływu do Urzędu)  w terminie do dnia 5 września 2019r.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

„Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2019r.”, oznaczonej pieczątką spółki wodnej.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
            Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od daty wpływu.
Informacja o przyznanych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Kluczborku.

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Kluczborku – Wydział  Ochrony Środowiska i Leśnictwa pok.125, I piętro, tel. 77 418 14 81 wew. 232  w godz. 800-1400.

                                                                

 

 

                                                              Burmistrz Miasta Kluczborka

                                       Jarosław Kielar

                                                                         

 Załącznik:
1) 
 Wzór wniosku o udzielenie dotacji

Dożynki Gminne 2019

 • dozynki-2019
 • List dożynkowy prezesa KRUS

Narodowe Czytanie - 7 września 2019r. ...

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-08-20

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KLUCZBORKU z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Kluczbork.

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-08-20

Pożegnanie lata nad zbiornikiem KLUCZBORK

Serdecznie zapraszamy w sobotę 31 sierpnia na Pożegnanie Lata nad zbiornikiem "Kluczbork". Festiwal Baniek Mydlanych, gry i zabawy sportowe, symboliczne otwarcie kładki, wspólny bieg i marsz Nordic Walking wokół zbiornika, ZUMBA i wiele innych atrakcji.

 • -

II Kluczborskie Spotkania Teatralne

Kino Bajka zaprasza na II Kluczborskie Spotkania Teatralne.

 • PLAKAT KINO 3

Letnie Kino w Kraskowie

 • Plakat-kino1

Spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki

 • Spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z...
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-08-27

Międzynarodowy mecz towarzyski UKS Mickiewicz

Już w najbliższą środę 4 września o godz. 18.00 UKS Mickiewicz Kluczbork rozegra pierwszy, międzynarodowy mecz towarzyski. Przeciwnikiem zespołu z Kluczborka będzie mistrz Zjednoczonych Emiratów Arabskich Al Ain Sport Game Club. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

 • uks-mickiewicz

X GRAND PRIX ZIEMI KLUCZBORSKIEJ W TENISIE STOŁOWYM

 • Untitled-2

PIKNIK SENIORÓW W KAPELUSZACH

Kluczborska Rada Seniorów oraz Burmistrz Miasta Kluczborka zapraszają na „PIKNIK SENIORÓW W KAPELUSZACH"

 • piknik-seniorow-2019

Wyprawki czytelnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-09-04

Szkolenie w ramach akcji "Masz Głos"

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf" zachęca do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach akcji "Masz Głos", które odbędzie się 26 września w godz. 10.00 do 16.00 w Opolu, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (sala im. Znaku Rodła) przy ul. Piastowskiej 14.

Szkolenie dotyczy podstaw aktywności lokalnej - jak ją rozpocząć, oraz współpracy z samorządem, promocji inicjatyw obywatelskich.

Szkolenie jest bezpłatne, otwarte dla wszystkich – wymagana jest jedynie rejestracja przez formularz zgłoszeniowy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNh-DIg5wuMy04__sSmlxK2daN-rBbq-mYKcglNS187lQ0HA/viewform

Szczegóły dot. szkolenia, program:
https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-opolu/

Ewa Zgadzaj-Martyniuk

Prezes Stowarzyszenia Regionu

Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf"

 

foto: www.maszglos.pl

 • glos

Muzeum im. Jana Dzierżona zaprasza na spotkanie autorskie z Teresą Zielińską

 • 1z
 • 2z

Rozgrywki 2 ligi tenisa stołowego

W imieniu Klubu Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na pierwszy mecz 2 ligi tenisa stołowego sezonu 2019/20 LZS Blyss Kujakowice  vs  UKS Lesznianka Leszna Górna, który odbędzie się  13.09.2019  o godz. 18.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Chocianowicach.

 

 • Lesznianka Leszna G.2019-20

Wyniki X Grand Prix Ziemi Kluczborskiej w Tenisie Stołowym

 • IMG_20190907_151343[1]
 • tenis

Rozgrywki I ligi piłki siatkowej

 • UKS-Kluczbork---BBTS-Bielsko-Biała
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-09-11

Biblioteka zaprasza ...

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-09-11

Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.

W akcji Masz Glos udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Dla swoich warto

- Akcja Masz Głos to przedsięwzięcie, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby wszystkim wokół żyło się wygodniej, przyjemniej i ciekawiej. Przekonali się o tym mieszkańcy już jednej trzeciej gmin w Polsce, z których chętni zgłosili się do akcji – w tym m.in. z Kluczborka, Pawłowiczek czy Dobrzenia Wielkiego z terenu woj. opolskiego – mówi Grzegorz Wójkowski, koordynator akcji w woj. opolskim.

Aż 60% Polek i Polaków deklaruje, że ma poczucie wypływu na wspólne sprawy na poziomie lokalnym (CBOS, 2018). To dużo więcej niż na poziomie krajowym (43% według CBOS, 2018). Widać to również na przykładzie województwa opolskiego, gdzie tylko w ostatniej edycji uczestnicy akcji Masz Głos m.in. upiększyli jedną z miejskich alejek i jej okolicę (Kluczbork) czy stworzyli w jednym z centralnych punktów wsi Domek Uwolnionych Książek (Pawłowiczki).

Za najskuteczniejsze działania co roku wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda „Super Samorząd”. Otrzymują ją i uczestnicy akcji, i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za dialog i otwartość. W ubiegłym roku z województwa opolskiego było to Stowarzyszenie regionu kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” i władze Kluczborka za współpracę polegającą na zagospodarowaniu Alei Różowej i jej najbliższej okolicy.

Masz Głos na wyciągnięcie ręki

Uczestników akcji Masz Głos wspierają koordynatorzy regionalni, którzy  podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny problem. Są ekspertami w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem i działają w każdym województwie, więc są bliżej uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta. W województwie opolskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udziela Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, które od ponad 15 lat aktywnie buduje i wspiera grupy mieszkańców oraz lokalnych aktywistów, a także uczy samorządowców jak prowadzić otwarty i skuteczny dialog z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Zacznij od szkolenia

Nikt tak dobrze nie zna potrzeb swojej miejscowości jak mieszkanki i mieszkańcy. Jeśli więc zmieniać i poprawiać - to oddolnie. Akcja Masz Głos jest dla wszystkich. Można zgłosić się już teraz przez stronę www.maszglos.pl albo przyjść na szkolenie wojewódzkie, którego celem jest przedstawienie różnych narzędzi partycypacji społecznej służącym skutecznemu zmienianiu najbliższego otoczenia. Szkolenie jest bezpłatne, otwarte i nie zobowiązuje do zapisania się do akcji. Odbędzie się w Opolu 26 września w godz. 10.00 – 16.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (sala im. Znaku Rodła). Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba zgłosić się przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.maszglos.pl. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o szkoleniach i o akcji Masz Głos na www.maszglos.pl

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi. W edycji 2019/2020 są to: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Akcja Masz Głos pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce. We wrześniu trwa nabór do akcji na stronie www.maszglos.pl Prowadzone są także bezpłatne szkolenia wojewódzkie dla zainteresowanych aktywnością lokalną. Rejestracja na szkolenia na stronie akcji i na Facebooku Masz Głos.

 

Kontakt:

Grzegorz Wójkowski

Koordynatorka/Koordynator akcji Masz Głos

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

tel. 502 984 057, e-mail: grzegorz@bonafides.pl

 • post_2_1200x628px-1 (1)

Piknik edukacyjny "Dbam o serce do kochania!"

 • FB_IMG_1567608702338

Pchli Targ

 • targi staroci 2019 pchli targ

Przypomnienie o terminie składania wniosków o stypendia sportowe

Urząd Miejski w Kluczborku informuje, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych to 30 września. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje osobom fizycznym i prawnym. Wniosek winien zawierać wykaz osiągnięć zgłaszanego kandydata w okresie od października roku poprzedniego do dnia zgłoszenia oraz podpis kandydata.

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w w/w terminie w kancelarii Urzędu Miejskiego (budynek urzędu, I piętro, p. 133). Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków podejmie decyzję o ewentualnej nominacji i poda ją do publicznej wiadomości. Stypendia będą wręczane podczas uroczystej gali z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przypomnienie o terminie składania wniosków o nagrodę dla osób promujących Miasto i Gminę Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku przypomina, że termin składania wniosków o przyznanie nagród dla osób promujących Miasto i Gminę Kluczbork to 10 października br. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje podmiotom gospodarczym, stowarzyszeniom i organizacjom z siedzibą w Kluczborku oraz osobom fizycznym zamieszkałym na terenie naszej gminy. Wniosek winien zawierać wykaz osiągnięć zgłaszanego kandydata w okresie od października roku minionego do dnia zgłoszenia oraz podpis kandydata.

 

Wnioski o przyznanie nagrody składać należy do 10 października br. w kancelarii Urzędu Miejskiego (budynek urzędu, I piętro, p. 133). Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków podejmie decyzję o ewentualnej nominacji i poda ją do publicznej wiadomości. Nagrody będą wręczane podczas uroczystej gali z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przypomnienie o terminie składania kandydatur do tytułu "Zasłużony dla Kluczborka"

Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar zaprasza do składania wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony dla Kluczborka”. Ostateczny termin składania wniosków to 10 października. Wnioskodawcami tytułu i odznaczenia „Zasłużony dla Kluczborka” mogą być osoby fizyczne i prawne. Wnioski winny być kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kluczborku. Wniosek nie posiada osobnego formularza, ale powinien zawierać pełne dane osobowe kandydata (data i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce pracy, dokładny adres zamieszkania) oraz szczegółowe uzasadnienie zasług dla Kluczborka. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kluczborku (budynek urzędu, I piętro, p. 133).

 

Tytuł „Zasłużony dla Kluczborka” otrzymują osoby, które poprzez swoje działania oraz pracę pełną zaangażowania i pasji istotnie wyróżniają się na tle społeczności naszego miasta. Kapituła powołana do rozpatrzenia wniosków podejmie decyzję o ewentualnej nominacji i poda ją do publicznej wiadomości. Medale „Zasłużony dla Kluczborka” będą wręczane podczas uroczystej gali z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pierwszy Festiwal Teatralny "Siódme Poty Teatru"

Już 27-29 września zapraszamy do Kluczborka na Pierwszy Festiwal Teatralny "Siódme Poty Teatru", podczas którego zaprezentują się młode, niezależne grupy teatralne. Zorganizowany będzie klub dyskusyjny, warsztaty i inne niespodzianki!

Wszystkie wydarzenia będą bezpłatne!

Nazwa „Siódme Poty Teatru” jest nawiązaniem do zmagania się, determinacji i satysfakcji w tworzeniu teatru, który ma mówić o czymś ważnym, kogoś poruszać i coś zmieniać. Będziemy promować różne formy teatru w tym m.in. teatr fizyczny, dramatyczny i teatr ruchu.

Festiwal Siódme Poty Teatru powstał jako inicjatywa Living Space Theatre – teatru założonego przez absolwentów PWST w Krakowie - przy współpracy z Kluczborski Dom Kultury. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Gminy Kluczbork, powiatu kluczborskiego oraz Samorządu Województwa Opolskiego.

 • plakat2
 • Untitled-1

Biblioteka zaprasza ...

 • -
 • NB2019
 • pies.plakat
 • upoluj.plakat
 • winyle.plakat
 • huculski.plakat
 • maraton.plakat
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-09-19

WAŻNE informacje dla uczestników VII biegu kluczborskiego „O ZŁOTĄ BARĆ”

VII Kluczborski Bieg Przełajowy „O ZŁOTĄ BARĆ” już w niedzielę 22 września 2019r. Start w samo południe. Przypominamy, że biuro w dniu zawodów mieści się na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork, tel. (+48) 77 415 10 80. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 9.00 -12.00.
Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy z bidonem renomowanej marki R&B, słoiczek z miodem z Pasieki Zarodowej w Maciejowie oraz batonik musli.  Ponadto każda osoba, która ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal wybity specjalnie na tą okazję.
Numery startowe są w dwóch kolorach – CZERWONY na 6km (bieg i marsz Nordic Walking) oraz NIEBIESKI na 10 km. Numery startowe są drukowane specjalnie na bieg i zostają biegaczom na pamiątkę. Nie podlegają zwrotowi.

Dla biegaczy przygotowano nowe trasy na dwóch dystansach do wyboru, 6km lub 10 km i po raz pierwszy marsz Nordic Walking na dystansie 6km, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Biegaczy na całej trasie poprowadzą na rowerze Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar (trasa na 10 km) oraz Wiceburmistrz Roman Kamiński (trasa na 6km).
Proszę pamiętać, że biegacze na 6km skręcają na tamie (na 4,5km trasy) w prawo a biegacze na 10 km biegną prosto robiąc jeszcze jedno kółko wokół zbiornika. Ponadto biegacze na 10 km obiegają fontannę w parku.

Po raz pierwszy bieg przebiega przez kładkę nad zbiornikiem Kluczbork.

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła ufundował bony sportowe dla najlepszych biegaczy z województwa opolskiego.
Poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński ufundował puchary dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu głównego.

Przed biegiem głównym odbędą się biegi uczniów szkół podstawowych zgłoszonych przez dyrektorów szkół oraz BIEG MAŁEGO MISTRZA, wszystkich przedszkolaków zgłoszonych przez przedszkola.

Wszystkie miejsca na bieg są już zajęte. Zostało  już tylko 13 miejsc na Nordic Walking. Liczba zgłoszonych i opłaconych zawodników na biegi główne i marsz wynosi 287 (stan na wtorek 17.09.). Tylko do wtorku 17 września niższa opłata startowa 25 zł. Osoby, które nie wpłacą wpisowego do 17 września i będą jeszcze wolne miejsca, muszą uiścić opłatę startową w kwocie 35 zł w gotówce w biurze zawodów.

Dla wszystkich osób przyjeżdżających samochodem przedstawiamy mapę parkingów w Kluczborku.

 

 • Mapa Trasa 6 km od OSIR
 • Mapa Trasa 10 km od OSIR
 • HALA BIURO ZAWODÓW
 • Plakat Bieg o Złotą Barć 2019

Tysiąc biegaczy na VII Kluczborskim Biegu Przełajowym o Złotą Barć

Rekordowa liczba prawie 1000 osób od przedszkolaka do seniora uczestniczyło w VII Kluczborskim Biegu Przełajowym (I Marszu Nordic Walking) „O Złotą Barć” w niedzielę 22 września 2019r. Uczniowie szkół gminnych w liczbie 400 startowali w biegach porannych. O godz. 11.00 wystartował Bieg Małego Mistrza, który cieszył się dużym powodzeniem wśród ponad 300 przedszkolaków.
 

 • DSC_3338

Bieg główny na dystansie 6km i 10 km oraz I Marsz Nordic Walking ukończyła rekordowa liczba 294 osób. Bieg wystartował w samo południe a sportowców na całej trasie poprowadzili na rowerze Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar (dystans 10km) oraz Wiceburmistrz Roman Kamiński (dystans 6km).
Mieszkańcy gminy Kluczbork podjęli wyzwanie i aktywnie wzięli udział w biegu w liczbie aż 151 osób. W zawodach wzięło udział również wiele osób  spoza Kluczborka (m.in. Wrocław, Opole, Kępno, Wieluń, Praszka, Olesno, Namysłów, Brzeg,) oraz biegacze z Ukrainy i Niemiec.
Zwycięzcą biegu na 10 km został Bartłomiej Stajniak (ActivRun Namysłów), który osiągnął wynik 34:42. Na drugim miejscu finiszował kluczborski biegacz Dawid Mazurkiewicz z czasem 35:41. Spośród kobiet na dystansie 10 km wygrała  Mariola Smoll (Krupski Młyn) osiągając czas 43:15. Cieszy niezmiernie fakt, że na 3 miejscu na podium stanęła kluczborska biegaczka Karolina Radwańska z czasem 45:30.
W biegu na 6 km pierwszy na mecie finiszował Szymon Dorożyński (AZS KU Politechnika Opolska) z czasem 21:06. Wśród kobiet tryumfowała Kristina Kolomiies z Ukrainy osiągając czas 24:46.
 I Marsz Nordic Walking wygrał Krzysztof Wilczek (Sopel Dobrodzień). Drugie miejsce zdobył mieszkaniec Kluczborka Waldemar Sochacki (AIKIDO Kluczbork).

W kategorii mieszkańcy Gminy Kluczbork tryumfowali:
10km kobiety: I miejsce Karolina Radwańska, II miejsce Pamela Wołkowicz, III miejsce Agnieszka Gawińska.
10km mężczyźni: I miejsce Dawid Mazurkiewicz, II miejsce Adrian Wijatyk, III miejsce Roland Mendel.
6km kobiety: I miejsce Natalia Hrynyszyn, II miejsce Ewa Lewandowska, III miejsce Julia Wodara.
6km mężczyźni: I miejsce Lech Zarzecki, II miejsce Arkadiusz Szewczyk, III miejsce Edward Bukowski.

Zawody już za nami, medale oraz nagrody rozdane i choć bieg się zakończył, wspomnienia i atmosfera pozostaną. Będą nas zagrzewać do przyszłorocznych zawodów, gdyż organizatorzy już zapewniają o przyszłorocznej VIII edycji biegu, który odbędzie się pod koniec września 2020 roku.
Serdeczne podziękowania należą się Kluczborskiej Grupie Biegowej za przygotowanie trasy zawodów, sympatycznym pszczółkom za serwowanie pysznej kluczborskiej grochówki, klasie policyjnej z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku oraz jednostkom OSP z gminy Kluczbork za zabezpieczenie trasy. Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację biegu serdecznie dziękujemy.
Pełne wyniki na: www.zmierzymyczas.pl

Galeria zdjęć UM (fot. Maciej Knapa):
1. Biegi dzieci i młodzieży: www.facebook.com/Kluczbork
2. Bieg główny: www.facebook.com/Kluczbork
3. Bieg główny dekoracja zwycięzców: www.facebook.com/Kluczbork

Galeria zdjęć Województwo Opolskie (fot. Piotr Wrona)
1. Biegi dzieci i młodzieży: www.facebook.com/Opolskie
2. Dorośli bieg główny cz.1: www.facebook.com/Opolskie
3. Dorośli bieg główny cz.2: www.facebook.com/Opolskie

Galeria zdjęć: Zmierzymyczas.pl

Galeria zdjęć (fot. Aleksander Malong): www.facebook.com/aleksander.malong

Komunikacja Gminna

Już w przyszły poniedziałek, 30.09.2019., rusza nowa linia autobusowa w Kluczborku. Będzie ona łączyć Gotartów z ul. Fabryczną i dzięki temu ułatwimy mieszkańcom dostanie się do szkół, miejsc pracy, sklepów itd.
UWAGA! Przez pierwszy tydzień (czyli w dniach od 30. września do 04. października) korzystanie z Komunikacji Gminnej będzie darmowe - dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z tej okazji i spróbowania czy ten rodzaj komunikacji Państwu odpowiada. Po tym terminie, dostępne będą bilety jednorazowe (do nabycia u kierowcy) oraz miesięczne (do nabycia na Dworcu Autobusowym). Ich ceny przedstawiamy na poniższej grafice - prosimy zwrócić uwagę na przysługujące ulgi. Prezentujemy też obowiązujący rozkład jazdy i trasę przejazdu autobusu. Na kolejnym zdjęciu pokazujemy wizualizację oklejenia autobusu, który będzie kursował na tej linii - mamy nadzieję, że będzie on łatwo rozpoznawalny przez Państwa. Niektóre kursy będą jednak obsługiwane przez inne autobusy z taboru PKS (nieoklejone logo "Komunikacja Gminna"), ale będą one oznaczone odpowiednimi tablicami na przedniej szybie.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ KOMUNIKACJI!

 • plakat komunikacja gminna
 • IMG_0465 copy

Rozgrywki 2 ligi tenisa stołowego

W imieniu Klubu Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na mecz (3 seria) 2 ligi tenisa stołowego sezonu 2019/20 LZS Blyss Kujakowice  vs  KTS II Gliwice, który odbędzie się  04.10.2019  o godz. 18.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Chocianowicach.

 

 • LZS - gliwice

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Rozpoczyna się sezon grzewczy. Pamiętajmy o regularnym czyszczeniu komina, aby nie doszło do tragedii. W załączeniu ważny Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków.

Przeczytaj koniecznie i podaj dalej. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

 • kominiarze

Kluczbork. Szkice z dziejów miasta

9 października 2019 r. o  godz 17:00 Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku zaprasza na promocję najnowszej publikacji Kluczbork. Szkice z dziejów miasta oraz spotkanie z autorką opracowania.

 • Promocja_ksiazki_Kluczbork_szkice_www

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Gmina Kluczbork rozważa możliwość ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na projekt, realizowany na terenie gminy związany z ochroną powietrza w zakresie wymiany w indywidualnych gospodarstwach domowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne ..

Informacja dla rolników dotycząca odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego:

„Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kluczbork do powyższego programu konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji dotyczącej posiadanych przez rolników Gminy Kluczbork odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

 • folii rolniczych,
 • siatki i sznurka do owijania balotów,
 • opakowań po nawozach,
 • BIG-BAG-ów.

 

Wszystkie wymienione wyżej odpady muszą być posegregowane według rodzaju:

– folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza,

– folia po balotach sianokiszonek,

– siatki do owijania balotów,

– sznurki rolnicze do owijania balotów,

– opakowania (worki) po nawozach,

– opakowania typu BIG-BAG.

 

UWAGA !!!

           Nie będą zbierane opakowania po środkach ochrony roślin.

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej, do miejsca wskazanego przez gminę.

 

W związku z powyższym, zainteresowani rolnicy z terenu Gminy Kluczbork, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć druk inwentaryzacji (załącznik Nr 1), w formie papierowej, w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133, w terminie do dnia 31 października 2019r.

 

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji ogłoszony zostanie nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Szczegółowe warunki dotacji zawarte są w regulaminie naboru opublikowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (załącznik Nr 2).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój 125, tel. 77/418-14-81 wew. 228.

 

Biblioteka zaprasza na spotkanie z poezją i humorem

 • derkowska.plakat

„Różowy Marsz Nadziei"

 • marsz nadziei_jpg

Wernisaż wystawy "Fantastyczny świat kwiatów i kolorów"

16 października o godz. 17:00 w Muzeum im. Jana Dzierżona odbędzie się wernisaż wystawy Danuty Kommander - "Fantastyczny świat kwiatów i kolorów", na który serdecznie zapraszamy!

 

 • Fantastyczny świat kwiatów i kolorów - wystawa Danuty...

Zaproś Mikołaja! i POMÓŻ Magdzie Jurowicz z Kluczborka

 • plakat A3

X GRAND PRIX ZIEMI KLUCZBORSKIEJ W TENISIE STOŁOWYM

 • Untitled-2

Adam Sokołowski zwyciężył w Wielkim Konkursie "Mistrzostwa Mistrzów"

12 października 2019r. w Dzierżoniowie rozegrano Finał Wielkiego Konkursu "Mistrzostwa Mistrzów" zorganizowanego dla uczczenia:

 • 100-lecia odzyskania niepodległości
 • 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego
 • 100-lecia Narciarstwa, Lekkoatletyki i Wioślarstwa

Nasz Mistrz p. Adam Sokołowski wygrał wszystkie 4 etapy. Każdy składał się z 6 pytań. W kadym etapie można było zdobyć maksymalnie 25 pkt. Na 100 możliwych p. Adam zdobył 96 pkt.


Nadto Gość Imprezy p. Stanisław Grędziński (Olimpijczyk z 1968r. z Meksyku, Mistrz Europy z 1966 w biegu na 400m i 4x400m) przygotował 7 pytań dotyczących jego kariery. Tutaj Nasz Mistrz był bezbłędny i odpowiedział na wszystkie pytania.


Łącznie dorobek pucharowy powiększył się o kolejne 8 pucharów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów p. Adamowi Sokołowskiemu

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-10-15
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-10-15

Ogólnopolskie Targi Turystyki Rodzinnej 2019

Zapraszamy na Ogólnopolskie Targi Turystyki Rodzinnej 2019, które odbędą się w Opolu w dniach 26-27 października.

 • 72691417_2379535345429573_9181595035995471872_o

Rozgrywki 2 ligi tenisa stołowego

W imieniu Klubu Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na  mecz 2 ligi tenisa stołowego sezonu 2019/20 LZS Blyss Kujakowice  vs  MUKS Jedynka Pszów, który odbędzie się 25.10.2019r. o godz. 18.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Chocianowicach.

 

 • 2019-20a

Pierwsza Sportowa Niedziela dla Hospicjum

Inicjatywa Kluczborskiej Grupy Biegowej: Pierwsza Sportowa Niedziela dla Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio, na Zbiorniku "Kluczbork"! Warto wspierać i uczestniczyć w takich akcjach. W programie: otwarcie sezonu morsowania, bieg i marsz nordic walking dookoła zalewu, pokazy strażaków, licytacje fantów, ognisko z kiełbaskami oraz, oczywiście, wolontariusze z puszkami. Dochód przeznaczony na potrzeby Hospicjum. Zatem: kto może niech przyjdzie!

 • 72750985_2440708376140700_1329774879032999936_o

Bezpłatna komunikacja gminna w dniu Wszystkich Świętych

Przedstawiamy rozkład jazdy kluczborskiej komunikacji gminnej w dniu Wszystkich Świętych. W sumie będzie to 8 bezpłatnych kursów (po 4 w jedną stronę) i będą one zarówno w godzinach porannych, południowych, jak i wczesnym popołudniem.

 • ...

Nowy rozkład jazdy komunikacji gminnej

Informujemy, że od 4 listopada będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy oraz pojawią się dodatkowe przystanki w Kraskowie i Ligocie Dolnej.

 • ulotka 1
 • ulotka 2

"Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940)"

Muzeum im. Jana Dzierżona zaprasza na wystawę: "Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940)"

 • Świat kobiety - plakat

Biblioteka zaprasza ...

 • -
 • -
 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2019-10-31

Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Burmistrz Miasta Kluczborka zaprasza do wzięcia udziału w powiatowych obchodach 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 roku.

 • 11 listopada 2019
 • barcis copy

ZAKAZ WJAZDU na obwodnicę i wiadukt

UWAGA! Nadal trwa budowa obwodnicy i obowiązuje całkowity ZAKAZ WJAZDU na obwodnicę i wiadukt - sieć trakcyjna pod napięciem! W związku z bezpieczeństwem naszych mieszkańców prosimy o przestrzeganie obowiązującego zakazu wjazdu na teren budowy. 

 • DSC_0911

Uroczyste Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polski

11 listopada 2019 r. odbyły się uroczystości uświetniające 101 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE.
O godz. 9.15 na Cmentarzu Komunalnym pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego przedstawiciele władz, środowisk kombatanckich, stowarzyszeń oraz instytucji gminnych i powiatowych przy dźwiękach werbli złożyli kwiaty i zapalili znicze. Oprawę uroczystości zapewnili żołnierze Jednostki Wojskowej 2286 oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chocianowic. Po uroczystościach na cmentarzu wszyscy zebrani udali się na mszę świętą w intencji Ojczyzny, która odbyła się o godz. 10.00 w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku.

Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości w Gminie Kluczbork była uroczysta Gala, która odbyła się o godzinie 16.00 w hali OSiR. Gala rozpoczęła się od programu artystycznego „Nie bój się chcieć” w wykonaniu dzieci i młodzież z Kluczborskiego Domu Kultury. Program przygotowały instruktorki z Kluczborskiego Domu Kultury: Oksana Sliubyk, Agnieszka Połońska, Anita Szelągowska i Lubomira Krzenciessa. Uroczystego otwarcia gali dokonał  Burmistrz Kluczborka Pan Jarosław Kielar, podkreślając doniosłość i wagę, jakie Święto Odzyskania Niepodległości ma dla Polaków. Następnie, wręczone zostały medale Zasłużony dla Kluczborka. Ten zaszczytny tytuł, który w tym roku wręczono już po raz  20, otrzymali: Janina Baj i Jerzy Krzciuk. W dalszej części wręczono odznaczenia Związku Inwalidów Wojennych RP. Pani Tatjana Rudkowska prezes Związku Sybiraków odznaczyła Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” Pana Adama Radoma oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kluczborku. Następnie wręczono Kluczborskie Baszty 2019, stypendia dla uczniów i sportowców oraz nagrody dla osób promujących miasto i gminę Kluczbork. Więcej o nagrodzonych można przeczytać w kolejnych newsach.
Uroczystą galę zwieńczył występ ABS - Artur Barciś Show. Artyście na scenie, w trakcie ABS SHOW, towarzyszyli muzycy Zespołu "QUATTRO DINAMICO": Marek Zalewski – fortepian (instr. klawiszowe) oraz Mariusz Ambrożuk – akordeon.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na: www.facebook.com/Kluczbork

oraz na: www.facebook.com/powiatkluczborski

 

Zasłużony dla Kluczborka 2019

11 listopada 2019 r. na hali OSiR-u odbyła się uroczysta gala upamiętniająca 101 rocznicę odzyskania niepodległości, podczas której Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Piotr Sitnik wręczyli medale „Zasłużony dla Kluczborka”. Otrzymują je osoby, które poprzez swoje działania oraz pracę pełną zaangażowania i pasji istotnie wyróżniają się na tle społeczności naszego miasta. W tym roku decyzją szacownej kapituły ten honorowy tytuł otrzymały osoby:

Pani Janina Baj – skarbnica wiedzy o Kluczborku oraz o wielkim synu Ziemi Kluczborskiej ks dr Janie Dzierżonie. Od 1974 roku pracowała w Muzeum im Jana Dzierżona, gdzie gromadziła i opracowywała zbiory muzealne z zakresu historii, pamiątki dzierżonowskie, archiwalia i dokumenty życia współczesnego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny historii miasta i pszczelarstwa. Jej ostatnia publikacja pod tytułem „Kluczbork szkice z dziejów miasta” wydana została w maju br. z okazji jubileuszu 60-lecia muzeum, którym pani Janina kierowała przez 11 lat w latach 2002-2013.

Pan Jerzy Krzciuk - mors i multirekordzista w sportach ekstremalnych. Okrzyknięty przez media ogólnopolskie Królem Morsów, był pionierem w tej dziedzinie, jak rozpoczynał morsowanie na przełomie wieków. Do niego należy pierwszy rekord świata w długości przebywania w lodowatej wodzie – 18 minut i 52 sekundy.
Jako młody kulturysta już w latach 50 XX wieku był dwukrotnym mistrzem województwa w podnoszeniu ciężarów. Ale tym, czym najbardziej zadziwił były jego 65 rekordów świata, które ustanowił na jesieni życia. Będąc już grubo po siedemdziesiątce podnosił ponad 100 kg ciężary, o czym donosiły ogólnopolskie media. Zaangażowany społecznie, jest wolontariuszem przy parafii MBWW oraz w stowarzyszeniu Wolontariat 50+.

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć na www.facebook.com/Kluczbork

 • DSC_7184
 • DSC_7193
 • DSC_7197

Laureaci Kluczborskich Baszt 2019

Kluczborskie Baszty 2019 zostały uroczyście wręczone 11 listopada 2019 r. podczas Gali upamiętniającej 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to nagroda przyznawana przez Burmistrza Kluczborka zarówno osobom indywidualnym, stowarzyszeniom, jak i instytucjom biznesu stanowiąca wyraz uznania za godną podziwu pracę i wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia. W tym roku decyzją Burmistrza Kluczborskie Baszty przyznane zostały następującym osobom i podmiotom:
Roman Gniazdowski od 20 lat działacz społeczny w organizacjach samorządowych, na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, założyciel Stowarzyszenia 9 Sił. Animator ruchu brydżowego i szachowego.
Pasją Pana Gniazdowskiego od 30 lat jest brydż. Wraz z grupą podobnych mu pasjonatów sportowych założył Kluczborskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”.

Dorota i Józef Liberowie to połączenie dwóch żywiołów: rodzinnej firmy prowadzonej przez Pana Józefa Liberę i Koło Gospodyń Wiejskich, któremu przewodniczy Pani Dorota Libera.
Okna Libera to firma rodzinna, która zatrudnia 12 pracowników. W 2009 roku ze względu na duże zainteresowanie stolarką okienną PCV na rynku krajowym oraz zagranicznym firma została przeniesiona do Kujakowic Górnych, gdzie powstały nowe hale produkcyjne oraz biuro. Koło Gospodyń Wiejskich, które zrzesza 35 pań z Kujakowic Dolnych i Górnych, powstało cztery lata temu. W 2019 r. Koło zaadaptowało salę po OSP na izbę regionalną.
Można powiedzieć, że małżeństwo Liberów jest bardzo aktywne na wielu niwach. Pani Dorota doprowadziła do otwarcia w Kujakowicach izby regionalnej, a Pan Józef gra w orkiestrze dętej w Bażanach, prowadzi zespół wokalno-instrumentalny.

Piotr Staszewski zajmuje się w Kluczborku tradycyjnym fryzjerstwem męskim, pielęgnacją włosów i brody. Dzisiaj jest cenionym na świecie barberem, mistrzem w swoim fachu, zdobywającym krajowe i światowe nagrody.
W 2017 r. roku został wicemistrzem Europy w barberingu. Pod koniec października 2018 r. Piotr Staszewski wziął udział w Mistrzostwach Świata we Włoszech i pokonał kilkuset fryzjerów z 20 krajów, zdobywając złoty i srebrny medal.

Rodzinna firma HELLUX-HAIN Spółka Jawna. Powstała w 1992 r. Od początku zadaniem firmy było toczenie elementów w drewnie w celu produkcji lamp i sprzętu oświetleniowego. W ofercie oświetleniowej firma posiada ponad 300 wzorów lamp swego autorstwa, jak też i innych wzorów wykonywanych na zlecenie klienta. Swoje produkty sprzedaje w Polsce i Europie. W roku 2008 wkraczając pewnym krokiem w postęp i nowoczesne technologie wyposażono firmę w laser CO2 do wycinania i znakowania (grawerowania) tworzyw sztucznych. W 2009 r. poszerzono działalność o profesjonalne projektowanie, wykonywanie oraz umieszczanie na serwerze stron internetowych. Nagrodę odebrał Pan Daniel Hain właściciel firmy.


Katarzyna i Krzysztof Szewczyk - Hodowla Psów Rasowych - właściciele działającej od 13 lat w Ligocie Górnej hodowli psów rasy labrador retriever pod nazwą Kreuzburg. Ich czempiony od dziesięciu lat triumfują na najważniejszych krajowych i międzynarodowych wystawach psów rasowych. Jak mówią o sobie: wszystko zaczęło się od Luny, którą kupili w 2003 r. Urodzony jesienią 2016 r. i wychowany u nich Pyro zdobywa od małego najwyższe nagrody: dla małego szczeniaka, dla juniora i dla dorosłego osobnika. Ma na swoim koncie tytuły najlepszego psa swej rasy na wystawach prawie w całej Europie.

Violetta i Norbert Jantosowie z Łowkowic prowadzą swoje 50-hektarowe gospodarstwo już od 27 lat. W tym roku zostali laureatami konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Zdobyli pierwsze miejsca w powiecie kluczborskim oraz w województwie, a na poziomie centralnym znaleźli się w grupie gospodarstw wyróżnionych. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych w konkursie odbyło się w Warszawie.

Arkadiusz Kulczycki Pasjonat sportu - Nauczyciel WF w Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku po pracy staje się trenerem tenisa ziemnego. Jest właścicielem działających od ponad 20 lat Kortów Tenisowych „Return". Corocznie organizuje szereg turniejów dla dzieci i młodzieży, a także cykliczną imprezę sportowo-rekreacyjną Indywidualne Mistrzostwa Kluczborka w Tenisa Ziemnego. Prowadzona jest przez niego całoroczna szkółka tenisowa dla dzieci i młodzieży oraz Kluczborska Liga Tenisowa. We wrześniu br. rozegrano już po raz 20 Mistrzostwa Kluczborka w Tenisa Ziemnego. Turniej z roku na rok zyskuje coraz większą rangę. Uczestnicy przyjeżdżają między innymi z Wrocławia, Opola, Kępna, Namysłowa.

Kluczborska Baszta Wolności 30 lat temu, 4 czerwca 1989 r. odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne. Zwycięstwo Solidarności otworzyło nową epokę w najnowszych dziejach Polski i wpłynęło na proces upadku komunizmu w Europie Środkowej. Z okazji 30-lecia tego wydarzenia Burmistrz Miasta Kluczborka przyznał symboliczną Kluczborską Basztę Wolności wszystkim działaczom z tamtych lat. A byli to:
Roman Pastwiński, Bronisława Pastwińska, Marian Sułek, Dobromiła Szymaniak, Arkadiusz Lach, Jan Kasędra, Aurelia Fraszek, Henryk Fraszek, Zuzanna Baldy, Danuta Balicka, Jan Lisiakiewicz, Halina Lisiakiewicz, Wojciech Gilewicz, Barbara Wodzińska, Wiesław Małaczyński, Antoni Bobiński, Kazimierz Kłos, Zygmunt Kurnikowski, Halina Kurnikowska, Wiktor Naumik, Grażyna Ceranka, Julian Toporowski, Wacław Błażejewski oraz obecny przewodniczący NSZZ Solidarność Pan Zbigniew Bogdanowicz.

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć na www.facebook.com/Kluczbork

 

 • DSC_7273

Wręczono stypendia Burmistrza dla sportowców

Stypendia sportowe, które zostały uroczyście wręczone podczas Gali 11 listopada przez Burmistrza Jarosława Kielara,  Wiceburmistrza Romana Kamińskiego oraz Andrzeja Olecha przyznawane są przez Gminę Kluczbork od 2007 r. Miesięczne stypendium jest przyznawane przez komisje stypendialną na okres 12 miesięcy w zależności od osiągnięć stypendysty. Otrzymują je sportowcy osiągający najlepsze wyniki w Polsce i za granicą. 12 sportowców prezentowanych poniżej to zdobywcy złotych medali w kraju i za granicą, mistrzowie świata i Europy oraz członkowie kadry narodowej.

 

 

 • DSC_7311

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć na www.facebook.com/Kluczbork

KARATE

Alicja Zalecińska
Trenuje karate i bierze czynny udział w zawodach krajowych i międzynarodowych, członkini kadry narodowej powołana na zgrupowanie. Oto jej osiągnięcia, jako seniora:
- II m. – X Puchar Świata w Karate Tradycyjnym (Zamość, VII 2019),
- XXX MP Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Tradycyjnym Karate-do (Lublin, VI 2019):
- I m. – kumite indywidualne kobiet senior,
- II m. – fuku-go kobiet senior,
- II m. – Polska Liga Karate Tradycyjnego.

Dawid Rojowski
Trenuje karate i bierze czynny udział w zawodach krajowych i międzynarodowych, członek kadry narodowej powołany na zgrupowanie. Oto jego osiągnięcia jako seniora:
- II m. – X Puchar Świata w Karate Tradycyjnym (Zamość, VII 2019),
- I m. – Polska Liga Karate Tradycyjnego,
- III m. – ETKF 34 European Traditional Karate Championship (Rumunia, VII 2019),
- II m. – XXX MP Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Tradycyjnym Karate-do (Lublin, VI 2019) – kumite indywidualne,
- III m. - XXX MP Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Tradycyjnym Karate-do (Lublin, VI 2019) – fuku-go.

Karolina Gajewska
Trenuje karate i bierze czynny udział w zawodach krajowych i międzynarodowych, członek kadry narodowej. Oto jej osiągnięcia:
- I m. w kata indywidualnym i 4 m. w kata drużynowym (z Krupicką i Jańską) podczas XXX MP Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Tradycyjnym Karate-do (Lublin, VI 2019),
- I m. w kata indywid. - XIII Otwarte Mistrzostwa Woj. Opolskiego w Karate Tradyc. (Głuchołazy, VI 2019),
- III m. w kata indywidualnym – Międzynar. Puchar Woj. Śląskiego w Karate Tradycyjnym „Silesia Cup” (Bytom).

Martyna Jańska
Trenuje karate i bierze czynny udział w zawodach krajowych i międzynarodowych. Ma powołanie do kadry narodowej. Oto jej osiągnięcia:
- III m. w kumite indywid. Juniorek,
- 4 m. w fuku-go juniorek,
- 4 m. w kata drużynowym (z Pauliną Krupicką i Karoliną Gajewską) podczas XXX MP Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Tradycyjnym Karate-do (Lublin, VI 2019).

Maksymilian Klejn
Trenuje karate. Oto jego osiągnięcia (grupa rocznik 2004/2005):
- III m. na pierwszym Pucharze Świata w KT,
- II m. w kumite i I m. w kata na Opolskiej Lidze Karate Tradycyjnego w Kluczborku,
- I m. na Opolskiej Lidze KT w Głuchołazach,
- III m. w kata na Opolskiej Lidze KT,
- I m. na XIII Otwartych Mistrz.Woj.Opolskiegow KT w Gluchołazaach,
- II m. w Międzynar.Turnieju dla Dzieci i Młodzieży Wratislavia Cup 2019 (Wrocław),
- III m. w Międzynar.Pucharze Woj.Śląskiego „Silesia Cup 2019” (Bytom).

PŁYWANIE

Paweł Smoliński
Jest zawodnikiem UKS Junior Kluczbork i trenuje pływanie. Uczy się w szkole sportowej w Raciborzu. Jego osiągnięcia to m.in.:
- XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich (MP Juniorów):
    4 m. – 50 m styl motylkowy i 50 m styl dowolny,
    6 m. – 50 m styl klasyczny,
- 35 Internationales Schwimmfest SV 08 Werdohl (IX 2019)
I m. – 50 m styl dowolny,
- Mistrzostwa Litwy (Alytus)
    III m. 50 m styl dowolny,
- Zimowe Mistrzostwa Okręgu Opolskiego
    I m. – 100 m styl zmienny i 50 m styl dowolny,
    2 m. – 50 m styl motylkowy i 50 m styl klasyczny,
- Letnie Mistrzostwa Okręgu Opolskiego (VI 2019)
    I m.: 50 m styl zmienny, 50 m i 100 m grzbietowy, 50 m dowolny, 50 m motylkowy,
- Mistrzostwa Śląska
    III m. – 50 m styl klasyczny.

Kluczbork również może poszczycić się stypendystami w tak elitarnych dyscyplinach, jak: tenis ziemny, siatkówka, łyżwiarstwo figurowe, łucznictwo konne, Teakwondo oraz Brazylijskie Jiu Jitsu.

TENIS ZIEMNY

Zuzanna Kulczycka
Trenuje tenis ziemny w Klubie RETURN w Kluczborku. Oto jej osiągnięcia. M.in.:
- I m. – Wojewódzki Turniej Tenisa Ziemnego PZT (Szczawno Zdrój, X 2019),
- I m. – Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego PZT (Lubliniec, III 2019),
- I m. – Mistrzostwa Kluczborka o Puchar Burmistrza (IX 2019),
- II m. – Halowy Turniej Młodziczek PZT (Chorzów, I 2019),
- II m. – Ogólnopolski Turniej PZT (Częstochowa, VII 2019),
- II m. – Ogólnopolski Turniej PZT (Radomsko, V 2019),
- III m. – Ogólnopolski Turniej PZT (Łódź, VIII 2019),
- wielokrotne miejsca na podium w turniejach PZT na terenie całej Polski.

PIŁKA SIATKOWA

Maja Gulka
- powołana do kadry narodowej mini kadetek w 2019r.
- udział w XIII Międzynar. Turnieju Piłki Siatkowej Koziołki 2019 w składzie kadry narodowej,
- udział w zgrupowaniu kadry narodowej mini kadetek w eliminacjach do MEuropy 2019,
- udział w meczu Polska-Francja w Twardogórze w składzie kadry narodowej,
- powołanie i udział w Turnieju Nadziei Olimpijskich w Piłce Siatkowej – etap regionalny w składzie kadry opolskiej i w finale turnieju w reprezentacji kadry Polski Zachodniej,
- powołanie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPSiatkowej w Szczyrku (obecnie uczęszcza),
- udział w rozgrywkach I ligi śląskiej jako zawodniczka SMS PZPS Szczyrk,
- 4 m. w Mistrzostwach OZPS kadetek w 2019 r.,
- II m. w Gimnazjadzie w piłce siatkowej,
- udział w licznych turniejach piłki siatkowej i zdobywanie miejsc na podium w roku szkolnym 2018/2019 i zdobywanie tytułów najlepszej atakującej turnieju oraz najlepszej zawodniczki drużyny.

ŁYŻWIARSTWO

Amelia Fic
- jej pasją jest łyżwiarstwo figurowe i ma tu wiele sukcesów, m.in.:
- I m. w klasie Srebrnej Solistek w Ogólnopolskich Zawodach w łyżwiarstwie Figurowym o Puchar Dębicy 2019,
- III m. w konkurencji solistek w klasie srebrnej na Ogólnopolskich Zawodach Otwarcia Sezonu (IX 2018 r.),
- II m. w srebrnej II w zawodach Warszawska Łyżwa (XI 2018 r.),
- II m. solistki klasa srebrna MPolski Młodzików (III 2019 r.),
- I m. w konkurencji solistek klasy srebrnej w XII Zawodach Mikołajkowych (XII 2019 r.),
- I m. konkurencji solistek klasy srebrnej na zawodach w łyżwiarstwie figurowym „Diamentowy Spin” (IV 2019B r.),
- III m. w konkurencji „Silver Girls” (III 2019 r.),
- I m. w klasie srebrnej solistek na ogólnopolskich Zawodach w Łyżwiarstwie Figurowym (II 2019 r.).
- I m. w zawodach „Piastowski Piruet” (III 2019 r.),
- II m. w klasie srebrnej solistek w zawodach ogólnopolskich o Puchar Ziemi Oświęcimskiej w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości (X 2018 r.),
- II m. w konkurencji solistek klasa srebrna w zawodach łyżwiarstwa figurowego Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (X 2018 r.),
- II m. solistki klasa srebrna w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Łyżwiarstwie Figurowym w Oświęcimiu (II 2019 r.).

ŁUCZNICTWO

Leszek Moniakowski
Trenuje strzelanie z łuku na koniu. Oto jego osiągnięcia z minionego roku:
- II m. – Grand Prix Węgry – drużynowo,
- I m. – Gauchoux Open Internationale – młodzi jeźdźcy,
- Mistrzostwa Europy (III m. – drużynowo i 4 m. młodzi jeźdźcy),
- Grand Prix (Białystok, VI 2019) : I m. – klasyfikacja generalna,
- II m. – IMAG (Grunwald 2018) – klasyfikacja generalna seniorzy,
- I m. – „Na Wilczym Szlaku” – klasyfikacja generalna.

TEAKWON-DO

Morfeusz Chomiak
- trenuje taekwon-do,
- I m. MPolski Taekwon-do Open Cp (Częstochowa, IV 2019 r.) w konkurencji techniki specjalne,
- II m. jw. w konkurencji tempówki,
- I m. Taekwon-do Polish Open Cup (Opole, XI 2019 r.) w konkurencji tempówki,
- III m. jw. w konkurencji techniki specjalne,
- II m. Polish Taekwo-do ITF Grand Prix (Wieluń, V 2019 r.) w konkurencji techniki specjalne,
- II m. jw. w konkurencji techniki szybkościowe.

JU JITSU

Bartosz Wypych
Trenuje ju jitsu w Next Level BJJ Kluczbork. Oto jego osiągnięcia:
- brąz w kat. młodzików do 42 kg na MPolski BJJ NO G1 (Luboń, II 2019)

Stypendia dla uczniów na rok 2019/2020

Stypendia Burmistrza Miasta Kluczborka dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i kulturalne są przyznawane od 2009 roku.  Stypendium miesięczne jest wręczane na rok szkolny 2019/2020. W tym roku decyzją komisji stypendialnej przyznano 7 stypendiów, które wręczono podczas uroczystej gali 11 listopada. Oto, jakimi osiągnięciami mogą się poszczycić tegoroczni stypendyści.

 • DSC_7339

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć na www.facebook.com/Kluczbork

Barbara Bugajak
Jej zainteresowania są wszechstronne: od języka angielskiego, matematyki, muzyki po wiedzę o zdrowiu. Laureatka:
– III m. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego OLIMPUS,
– III m. w VII Ogólnopolskim Konkursie Gry na Elektronicznych Instrumentach Klawiszowych w Bydgoszczy,
- finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy nt. zdrowia i jego ochrony,
- zdobyła 20 miejsce w konkursie ogólnopolskim Alfik Matematyczny.

Paweł Cirko
Wykazuje szczególne uzdolnienia matematyczne. Tegoroczne to min.:
- I m. w woj. opolskim w kat. uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”,
- wyróżnienie w Małej Olimpiadzie Matematycznej za III m. w województwie w kat. uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Paola Jaroń
Jej pasją jest język polski, angielski i matematyka. Do tegorocznych sukcesów zalicza min:
- tytuł finalistki etapu wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty,
- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”,
- wyróżnienie w Krajowym Konkursie „Orzeł Matematyczny”.

Karolina Maszkowska
To kolejna wszechstronnie uzdolniona stypendystka, zdobywczyni min:
- tytułu laureatki w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym dla uczniów szkół podstawowych,
- I m. w XXIV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „O Buławę hetmańską”,
- 16 m. w rankingu ogólnopolskim w konkursie języka angielskiego „Olimpus”.

Jakub Pośpiech
Odnosi sukcesy w języku polskim, historii i matematyce. Jego największe tegoroczne osiągnięcie to tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym.

Michał Topolski
Z pasją rozwija swoje zainteresowania w matematyce, fizyce, chemii, historii i języku angielskim:
- laureat szczebla wojewódzkiego w Konkursie Matematycznym dla Gimnazjów,
- zdobywca wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”,
- finalista na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Fizycznym dla Gimnazjów.

Miłosz Wiecha
Posiada wyjątkowe umiejętności matematyczne, analityczne i strategiczne, które umożliwiają mu odnoszenie kolejnych sukcesów.
Najważniejsze tegoroczne to:
- tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Matematyczny”,
- 5 m. w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie „Mat Matematyczny”,
- „bardzo dobry” wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”,
- I m. w województwie opolskim w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik atematyczny”.

 

Nagrody dla promujących Miasto i Gminę Kluczbork

Nagrody  dla osób promujących miasto i gminę Kluczbork wręczone zostały  już po raz piętnasty. W 2019 roku przyznano 26 nagrody promocyjne, co świadczy o tym, że w Gminie Kluczbork mamy wspaniałą i uzdolnioną młodzież.  
Nagrody zostały wręczone przez Burmistrza Jarosława Kielara oraz Wiceburmistrza Dariusza Morawca podczas uroczystej gali 11 listopada na hali OSiR-u w Kluczborku.
Wręczana nagroda ma przyczynić się do dalszego rozwoju nagrodzonego w reprezentowanej przez niego dziedzinie.
Poniżej prezentujemy osiągnięcia 26 nagrodzonych, którzy reprezentują dziedziny nauki, muzyki i sportu.

 • DSC_7364
 • DSC_7376
 • DSC_7433

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć na www.facebook.com/Kluczbork

NAUKA

Filip Derda - pasją Filipa jest historia. W finale centralnym XLV Olimpiady Historycznej zajął II m. i uzyskał tytuł laureata. Jednocześnie jako harcerz ZHR uczestniczy w lokalnych imprezach patriotycznych świętach narodowych czy akcjach charytatywnych.
 

Emma Kaniak - ma doskonałe osiągnięcia na polu języka niemieckiego:
- II m. w kraju w kat. szkół podstawowych Ogólnopolskim Konkursie czytania i pisania organizowanym przez Instytut Goethego w Krakowie „Leselust – Freunde am Lesen entdecken” (VI 2019),
- II m. w kraju na poziomie klas VI w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Vestehen” (XI 2018),
- I m. w woj.opolskim i 13 w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Deutschfreund” (XI 2018),
- II m. i tytuł finalistki w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego (I 2019),
- III m. w woj. opolskim w kat. szkół podstawowych w XXV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w Języka Niemieckim „Młodzież recytuje poezję” (II 2019).

Julia Klockowska - brała udział w wielu konkursach i olimpiadach. Zajęła m.in.:
- I m. w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej (organizator: Opolski Kurator Oświaty),
- II m. w Wojewódzkim Konkursie Historycznym na szczeblu gminy i III m. w V Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Piękny wiek XIX”.

Kornelia Sygusch - to m.in. laureatka Wojewódzkich Konkursów: Geograficznego 2019, Języka Niemieckiego w 2018 i 2019 r., finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w 2018 i 2019 r. laureatka Ogólnopolskiego Konkursu J.Niemieckiego „Lust auf lesen” w 2018 i 2019 r.
Była również autorką scenariuszy przedstawień szkolnych i reżyserka amatorskich filmów nagrywanych przez uczniów swej ówczesnej szkoły.

Kacper Tobiś - finalista wielu olimpiad: Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, czy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Brał udział w organizowaniu szkolnych wyborów w akcji Młodzi Głosują. Był jednym z organizatorów szkolnej edycji Maratonu Pisania Listów Amnesty International.

Jakub Woźny  -  to finalista etapu: centralnego LXX Olimpiady Matematycznej, finałowego Olimpiady Statystycznej (I m. na etapie okręgowym i awans do finału) i finałowego Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego. Uczestniczył w Dolnośląskich Meczach Matematycznych – drużyna LO zajęła IV m. Jest zaangażowany w stałą pomoc Kluczborskiego Towarzystwa Pomocy Sprawnym Inaczej „Muminki”.

Tymon Zachariasiewicz - laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, finalista w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym. Brał udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Chemicznego i Języka Angielskiego. Jako najlepszy uczeń swego gimnazjum otrzymał nagrodę burmistrza wręczoną podczas „Dni Kluczborka 2019”. Angażował się w realizację szkolnych projektów w ramach ERAZMUS+, współorganizował wizytę rówieśników z Niemiec, Hiszpanii i Grecji w Kluczborku oraz wyjechał w ramach tego do Niemiec.

MUZYKA

Przemysław Chałupka - od lat gra na saksofonie i ma na tym polu bardzo duże osiągnięcia. Od listopada 2018r. to m.in.:
- I m. – Międzynarodowy Konkurs w Wilnie (Litwa, 2019) w duecie z bratem,
– Międzynarodowy Konkurs w Puli (Słowenia, 2019): I m. -  soliści oraz I m. – zespoły (duet z bratem),
- I m. – Międzynarodowy Konkurs w Kligenthal (Niemcy, 2019) w duecie z bratem),
- III m. – 25 Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej,
Brał udział w wydarzeniu towarzyszącym 61. Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, w II Polskim Kongresie Saksofonicznym, w koncercie w ramach III Międzynarodowej Sesji Naukowo-Artystycznej z cyklu „Akordeonowe wczoraj i dziś” oraz w kluczborskich koncertach organowych 18.06.2019 r.  

Wojciech Chałupka - od lat gra na akordeonie i tak, jak brat ma na tym polu bardzo duże osiągnięcia. Często gra w duecie z bratem. Od listopada 2018 r. jego osiągnięcia obejmują m.in.:
– I m. w duecie z bratem na Międzynarodowym Konkursie w Wilnie (Litwa, 2019), na Międzynarodowym Konkursie w Puli (Słowenia, 2019) czy na Międzynarodowym Konkursie w Kligenthal,
- III m. – 25 Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w duecie z bratem.
Brał udział m.in. w koncercie pt. „SAX” w Zamku Książ (II 2019), w „Goście Big Bandu” (Warszawa, II 2019), w koncercie „Kompozytorzy – III edycja Programu”: Muzyka Naszych Czasów. Również można go było usłyszeć w Kluczborku w koncercie charytatywnym „Jagoda i przyjaciele dla pana Olka” (23.04.2019). Uczestniczył w II Polskim Kongresie Saksofonowym  (XI 2018).

Aleksandra Urbańska -  jest utalentowana muzycznie. Gra na flecie i śpiewa. Jej muzyczne sukcesy to m.in.:
- Tytuł Absolutnego Zwycięzcy w kat. fagotu/fletu/oboju i I m. w kat. instrumentów dętych drewnianych (flet) na 17 Międzynarodowym Konkursie Interpretacji „Pro Bohemia” (Ostrava, Czechy):
- I m. – XVIII Ogólnopolski Wiosenny Festiwal Fletowy (Sochaczew)
- II m. – XXVIII Ogólnopolskie Konfrontacje Instrumentów Dętych Drewnianych (Oława)
- I m. – XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Kluczborskie Trele” (Kluczbork)
- II m. – eliminacje do 25 Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek (Będzin)
- III m. – XIV Ogólnopolski Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek (Oświęcim)
- wyróżnienie – XVII Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów (Jaworzno)
- wyróżnienie – XV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Europejskiej (Warszawa)

SPORT

Weronika Błaszczyk - trenuje pływanie w UKS Junior Kluczbork. Oto niektóre jej osiągnięcia od listopada 2018r.:
- 35 Internationales Schwimmfest SV 08 Werdohl (IX 2019)
II m. – 100 m styl motylkowy i III m. – 100 m styl zmienny,
- Letnie Mistrzostwa Okręgu Opolskiego (Opole, VI 2019)
    I m. -  100 m styl motylkowy (kat. wieku 16-18 lat),
- Międzynarodowy Miting Pływacki Koziołki Pływackie (Kędzierzyn-Koźle, V 2019)
    II m.: 200 m styl motylkowy (kat. wieku 14 lat i starsi), 200 m styl dowolny (kat .jw), 100 m styl motylkowy (kat jw.),
- VIII Międzynarodowy Miting Pływacki (Oleśnica, IV 2019)
    I m.: 200 m styl dowolny (kat. wieku 17 lat i starsi), 50 m styl klasyczny (kat. jw.), 100 m styl klasyczny (kat. jw.), 100 m. styl motylkowy (kat. jw.),
- Liga Miast Opolszczyzny (Opole, V 2019)
    II m. – 400 m styl dowolny (kat. wieku 15 lat i starsi),
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat (VII 2019)

Laura Chomiak -  trenuje taekwon-do. Oto jej osiągnięcia z ostatniego roku:
- I m. na Mistrzostwach Polski Taekwon-do Polish Open Cup (Częstochowa, IV 2019r.) w konkurencji tempówki,
- III m. jw. w konkurencji układy formalne tradycyjne,
- III m. Taekwon-do Polish Open Cup (Opole, XI 2019r.) w konkurencji techniki specjalne.

Kacper Dawicki - trenuje karate i bierze czynny udział w zawodach. Oto jego osiągnięcia:
-    III m. (kata indywidualne) w XIX Ogólnopolskim Pucharze Dzieci w Tradycyjnym Karate-do (Wrocław, VI 2019),
-    II m. ( kata) w XIII Otwartych Mistrzostwach Woj.Opolskiego w KT (Głuchołazy, VI 2019),
-    III m. (kata) - Opolska Liga KT – XXI Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej w KT (Kluczbork, XII 2018),
-    III m. (kata) - finał Opolskiej Ligi Karate Tradycyjnego (Głuchołazy, XII 2018),
-    III m. (kata) – Opolska Liga Karate Tradycyjnego (Wołczyn, 2018).

Ada Gałka – trenuje lekkoatletykę i posiada licencję Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Oto jej niektóre osiągnięcia od listopada 2018r.:
- 7 m. (2000 m) – Indywidualne Mistrzostwa Woj. Opolskiego w Biegach Przełajowych (Korfantów, III 2019),
- III m. w swoim biegu (400 m) i 10 ogólnej klasyfikacji - Lekkoatletyczny Miting Kwalifikacyjny Wrocław s(V 2019),
- 4 m. w swojej turze (400 m) – XII Wrocławska Olimpiada Młodzieży 2019 (Wrocław, V 2019),
- 4 m. w swoim biegu (400 m) Mistrzostwa Woj.Opolskiego w LA U16, U18, U20,
- II m. w powiecie, 5 m. w finale wojewódzkim w Opolu w Indywidualnych Mistrzostwach LA (300 m),
- I m. w Mistrzostwach Opola w Sztafetowych Biegach Przełajowych (dziewczęta, licealiada),
Ponadto bierze udział w biegach charytatywnych, jak i w różnych akcjach organizowanych przez Kluczborską Grupę Biegową.

Jan Horodko - trenuje ju jitsu w Next Level BJJ Kluczbork. Oto jego niektóre osiągnięcia:
- złoto w kat. junior – 81 kg - Puchar Polski BJJ NO G1 (Luboń, IX 2019),
- srebro w kat junior – 80 kg – Międzynarodowy Turniej Submission Fighting (Krapkowice, XII 2018).

Natalia Kaczor - trenuje pływanie w UKS Junior Kluczbork. Oto jej niektóre osiągnięcia:
- najlepsza zawodniczka województwa opolskiego,
- mistrzyni okręgu opolskiego (I m. na 100, 200 i 400 m, II m. na 50 m styl dowolny),
- finał A na Mistrzostwach Litwy (200 m. st. dowolny),
- I i III m. na Ogólnopolskich Zawodach o Puchar Rycerza Kmity Zabierzów (400 i 200 m st. dowolnym),
- finał C na Zimowych MPolski – 10 m. na 800 m st. dowolny (ZMP),
- finał B na dystansie 200 i 400 m st. dowolnym na Letnich Mistrzostwach Polski,
- 4 m. na Mistrzostwach Województwa Śląskiego (400 m st. dowolny.

Paulina Krupicka - trenuje karate. Oto jej osiągnięcia:
 - 4 m. kata drużynowym (z Karoliną Gajewską i Martyną Jańską) seniorów i młodzieżowców - XXX MP Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych Karate-do (Lublin, VI 2019).

Agnieszka Nazarkiewicz - interesuje się sportem m.in. prawem, a jej osiągnięcia to:
- II m. w kat. młodzieżowej – 42 Mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych,
- 16 m. – certyfikat ukończenia ogólnopolskiego projektu „Zoom na Prawo: prawny tutoring młodych obywateli” zainicjowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 (zespół „Invictus” z kluczborskiego LO zajął to miejsce na 99 sklasyfikowanych zespołów). Jest również członkinią grupy teatralnej działającej przy Wołczyńskim Domu Kultury „Teatr Komedia”.

Patryk Stosz - trenuje kolarstwo w Klubie CCC Development Team Polkowice. Oto jego niektóre osiągnięcia.:
- Tour of Almaty - I m. (etap 1) – klasyfikacja najlepszego sprintera,
- Wyścig Solidarności i Olimpijczyków: II m. – etap 1, III m. – etap 2, III m. – etap 3, 4 m. – etap 4. Klasyfikacja generalna – II m. Klasyfikacja sprinterska – II m.,
- International Race Polec Wyścig Klasyczny – I m.,
- Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix – 4 m. (etap 4),
- Settimana Internazionale Coppi e Bartali: 4 m. (etap 4),
- Grand Prix Alanya – III m.
- Grand Prix Gazipasa – 4 m.
- Tyskie Kryterium Fiata – I m.
- Kryterium o Złoty Pierścień Krakowa – III m.
- Tour de Hongrie Mountains Classification – najlepszy góral,
- National Championships Poland – 8 m.
- Skoda Tour de Luxembourg 2 Mountains Classyfication – II m.
- Visegrad 4 Kerekparverseny – II m.

Marsel Pach - trenuje kolarstwo w kluczborskim UKS Stobrawa. Osiągnięcia to m.in.:
- I m. i mistrzostwo woj. opolskiego w kolarstwie szosowym – wyścig ze startu wspólnego (Szczedrzyk, VI 2019),
- I m. i mistrzostwo woj.opolskiego w jeździe na czas (Szczedrzyk, VI 2019),
- II m. w Mistrzostwach woj. opolskiego w kolarstwie przełajowym,
- 6 m. w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
- 10 m. w Mistrzostwach Śląska,
- I m. w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca juniora Powiatu Kluczborskiego.

Grzegorz Panek - Jego pasją są szachy, a jego osiągnięcia na tym polu to m.in.:
- laureat III m. w Mistrzostwach Województwa Juniorów,
- laureat 4 m. zawodów powiatowych w Szachach Drużynowych Igrzysk Dzieci,
- laureat I m. w XIX Mikołajkowym Turnieju Szachowym,
- laureat I m. w kat. junior starszy w Wiosennym Turnieju Szachowym,
- laureat II m. rundy wiosennej drużynowo Szkolnej Ligii Szachowej Gm. Kluczbork edycja XXVII 2018/2019),
- laureat I m. w kat. junior młodszy IV Memoriału Szachowego Jana Pawła II,
- laureat II m. w XIII Otwartych Mistrzostwach PSP nr 15 w Opolu,
- laureat I m. w kat. klas V-VIII konkursu „Ferie z szachami”.
Ma również osiągnięcia z dziedziny j. niemieckiego : najlepszy wynik w klasach VII podczas Ogólnopolskiego Konkursu j. niemieckiego „Deutschfreund” i najlepszy wynik w klasach VII podczas Ogólnopolskiego Konkursu j. niem. „Sprachdoktor”.
„Odkrył” w tym roku matematykę, więc wziął udział w konkursie „Alfik Matematyczny”.

Oliwia Rygiel - trenuje pływanie w UKS Junior Kluczbork. Oto jej osiągnięcia w minionym okresie:
- Zimowe Mistrzostwa Okręgu Opolskiego (K-Koźle, XII 2018):
     I m. – 100 m styl motylkowy,
- Ogólnopolski Maraton Nocny Pływacki „Otyliada”
     I m – 30 km,
- Letnie Mistrzostwa Okręgu Opolskiego 16-18 lat:
     I m.: 100 m styl grzbietowy, 50 m styl motylkowy, 400 m styl zmienny, 200 m styl motylkowy,
- Zimowe Mistrzostwa Polski 16 lat (Gorzów Wlkp., XII 2018)
     11 m. – finał B: 200 m styl motylkowy, 200 m styl zmienny, 400 m styl zmienny – finał B oraz 14 m. na 100 m stylem motylkowym w finale B,
- XXV OOM Letnie Mistrzostwa Polski 17-18 lat (Zielona Góra):
     10 m. – 200 m styl motylkowy – finał A,
     14 m. – 100 m styl motylkowy – finał B,
     15 m. – 400 m styl zmienny – finał B.

Filip Stasiak -  Jego pasją jest latanie. Robi wszystko, by osiągnąć swój cel związany z lataniem samolotami pasażerskimi. Jest jednym z 30 laureatów Konkursu MyOXperience (i jedyny z opolskiego). Dzięki temu uzyskał stypendium na wyjazd na Uniwersytet w Oxfordzie, na tamtejsze warsztaty i na przelot tam i z powrotem. W związku z tym wyjazdem zaproszono go do Radia Opole, TVP3 Opole, Kulis Powiatu i pojawił się w gazecie w Kępnie. Pozyskał dofinansowanie na przelot do Tuluzy i zwiedzanie fabryki Airbusa. Zakwalifikował się na podsumowanie projektu GEM do Włoch i na szkolenie matematyczne. Poprowadził kilka warsztatów o tym, jak nie bać się latać (w LO im. A. Mickiewicza w Kluczborku, dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Jest wolontariuszem WOŚP. Dostaje się do projektu rozwojowego Indywidualny Program Rozwoju (praca z tutorem i wyjazdy szkoleniowe). Prowadzi edycję w Wikipedii w j. polskim i angielskim (1150 wpisów edytorskich). Otrzymał nagrodę starosty za promocję szkoły i powiatu na arenie międzynarodowej, zaangażowanie w życie szkoły… (IX 2019r.)

Paweł Stempin - trenuje piłkę ręczną. Został powołany do kadry narodowej na międzynarodowy turniej juniorów młodszych (ur. 2002 i mł.) w Pruszkowie (X 2019 r.) z udziałem zespołów z Polski, Rosji, Białorusi i Słowacji. Był w kadrze woj. opolskiego na memoriał Dariusza Brzozowskiego (Komprachcice) – uznany go za najlepszego zawodnika turnieju, a kadra woj. opolskiego zajęła I m. na turnieju w Grodkowie. Ma za sobą udaną rekrutację do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kielcach (przy ZPRęcznej) – 75 kandydatów i 18 przyjętych. Brał udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieżowej (Kielce, IV 2019) w drużynie kadry woj. opolskiego. Zdobył II m. w woj. opolskim w kat. junior oraz II m. w kat. junior młodszy w klubie ASPR Zawadzkie.

Kordian Wacław - trenuje ju jitsu w Next Level BJJ Kluczbork. Oto jedno z jego osiągnięć:
- wygrana przez TKO w 2 rundzie zawodowa walka MMA kat. do 61 kg GALA DFN (III 2019). Walka zawodowa to najwyższa klasa rozgrywkowa wykraczająca ponad Mistrzostwa Polski amatorów w MMA.

Maja Ziółkowska - trenuje lekkoatletykę. Jest licencjonowaną zawodniczką PZLA. Oto jej osiągnięcia od listopada 2018 r.:
- I m. – Mistrzostwa Woj. Opolskiego PZLA w lekkoatletyce U14 (V 2019) – 300 m,
- I m. – Mistrzostwa Woj. Opolskiego PZLA w lekkoatletyce U14 (IX 2019) – 1000 m,
- III m. – Mistrzostwa Woj. Opolskiego w Biegach Przełajowych PZLA (III 2019),
- PZLA Orlen Warsaw Maraton – LDK: III m. w swoim biegu (3/3) i 13 m. na 262 startujące zawodniczki z całej Polski (600 m. rocznik 2006),
- 16 m. Polski Zw. Pięcioboju Nowoczesnego Finał ogólnopolskich zawodów Penta Day (Spała 2018),
- 7 m. – XII Wrocławska Olimpiada Młodzieży 2019 – 600 m U16,
- 4 m. – Powakacyjny mityng lekkoatletyczny Wrocław – 600 m U 16),
- 5 m. – Miting Inauguracji Sezonu Lekkoatletycznego w Opolu PZLA – 1000 m,
- I m. – VII Kluczborski Bieg Przełajowy „ O Złotą Barć” (kat. klasy VII-VIII szkoły podstaw.),
- Uzyskała V klasę sportową w biegu 600 m U16, 300 m U14, 1000 m.

 

Prezentacja dotycząca energii odnawialnej

Szanowni Państwo!
Już w najbliższy poniedziałek, 18.11.2019., o godzinie 18:00 zapraszamy do Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku (sala 62) na spotkanie informacyjne na temat możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych z dotacją. Spotkanie poprowadzi firma wykonująca tego typu instalacje. Więcej szczegółów na plakacie.

 • 75246817_2434622363254204_7733327777406910464_o

Mistrzostwa Karate w Brnie

W dniach 9-10 listopada Brno było stolicą karate.  W dwóch międzynarodowych imprezach brała udział liczna reprezentacja Kluczborskiego Klubu Karate.

W sobotę odbyły się XXXIV Mistrzostwa Europy w Tradycyjnym Karate-Do (9.11.2019 r., Czechy – Brno). Polskę reprezentowało czworo zawodników z Kluczborka, którzy od wielu lat są członkami kadry narodowej i mają na swym koncie liczne sukcesy. Przyzwyczaili nas do wspaniałych wyników, nie zawiedli również tym razem. Spisali się znakomicie, zdobywając 8 medali – komentuje prezes Kluczborskiego Klubu Karate, Andrzej Olech. Starszym zawodnikom kibicowali młodsi koledzy i koleżanki z Klubu, którzy szykowali się do swoich rywalizacji w dniu kolejnym.
Martyna Jańska debiutując na zawodach o tak wysokiej randze zdobyła złoty medal w  kumite  indywidualnym (walce) oraz srebrny medal w fuku-go (dwuboju) w kategorii junior.
W kategorii młodzieżowiec startowała Karolina Gajewska, która uplasowała się na drugim miejscu w kata indywidualnym (pokaz technik) oraz na trzecim miejscu w fuku-go.
Kolejne dwa medale wywalczyła wśród seniorów Alicja Zalecińska. Alicja indywidualnie stanęła na drugim stopniu podium w kategorii kumite oraz zdobyła Mistrzostwo Europy w kumite drużynowym (wraz z drużyną w składzie: Agnieszka Sajdutka, Klaudia Wajda i Roksana Sadowska).
Dawid Rojowski również zwyciężył w kumite drużynowym (razem z Michałem Sową, Adrianem Zwierzchowskim i Damianem Tomasikiem). Natomiast w fuku-go zdobył trzecie miejsce na podium.

Kolejnego dnia, w niedzielę odbyły się II Światowe Mistrzostwa Dzieci, Kadetów i Juniorów w Karate Platforma 2019 (10.11.2019 r., Czechy- Brno)
W zawodach wzięło udział 1200 zawodników z wielu krajów. Wśród nich szeroka reprezentacja najmłodszych podopiecznych Kluczborskiego Klubu Karate. Wystartowało 21 zawodników i zawodniczek z Kluczborka w różnych kategoriach wiekowych. Mimo bardzo dużej konkurencji i wysokiego poziomu zawodów udało się osiągnąć pozycje medalowe z czego jesteśmy bardzo zadowoleni – komentują trenerzy Andrzej Olech i Rafał Panaszek.
Po wielu wyczerpujących zmaganiach dwa brązowe medale zdobyły: Liliana Łobos w kata indywidualnym wśród dzieci urodzonych w roku 2012 oraz Martyna Jańska w kumite indywidualnym w kategorii junior. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom Mistrzostw, a rodzicom naszych zawodników dziękujemy za pomoc i owocną współpracę.

Obecnie trwają rozgrywki kolejnej edycji Opolskiej Ligii Karate Tradycyjnego pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego – Pana Andrzeja Buły. W październiku odbył się pierwszy ligowy turniej w Wołczynie, gdzie startowali najlepsi zawodnicy z Województwa. Kolejny turniej już niebawem zostanie rozegrany w Kluczborku 30 listopada na Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 10. Równolegle w tym dniu rozegrany zostanie Międzynarodowy Turniej Karate Tradycyjnego o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka – Pana Jarosława Kielara, który objął imprezę honorowym patronatem. Turniej będzie ciekawym wydarzeniem kulturalno-sportowym. Będziemy gościć na turnieju zawodników z zaprzyjaźnionych klubów z Czech i Ukrainy oraz z wielu klubów z całej Polski. A najmłodsi zawodnicy z grupy przedszkolnej Kluczborskiego Klubu Karate będą mieli okazję stanąć po raz pierwszy na macie i zaprezentować podstawowe techniki karate, których uczą się podczas treningów. Zapraszamy wszystkich do wspólnego kibicowania startującym życząc niezapomnianych wrażeń i udanej zabawy.
Ligowe rozgrywki zostaną podsumowane po trzecim turnieju, który odbędzie się 8 grudnia w Głuchołazach. Wtedy też zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Ewa Maciborko

 

 • Andrzej Olech, ceremonia otwarcia
  Andrzej Olech, ceremonia otwarcia
 • Reprezentacja Klubu w Brnie
  Reprezentacja Klubu w Brnie
 • Z lewej Karolina Gajewska, z prawej Martyna Jańska
  Z lewej Karolina Gajewska, z prawej Martyna Jańska
 • Na podium Liliana Łobos
  Na podium Liliana Łobos

Sylwester z operetką i szampanem

 • Plakat na sylwestra 2

Rusza głosowanie na projekty z Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego

>>>ZAGŁOSUJ ONLINE od 25.11 do 9.12.2019 r.<<<
na zadania zgłoszone do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Głosujący może wziąć tylko raz udział w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 (albo papierowo albo ONLINE)

Zasady głosowania:
1.    Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec Miasta Kluczborka.
2.    Można zagłosować tylko na jedno zadanie, stawiając znak „X” przy zadaniu, na który oddaje głos.
3.    Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, złożyć podpis w odpowiednie wyznaczone miejsce na karcie, a także zakreślić zawarte w karcie wszystkie oświadczenia.
4.    W przypadku osób głosujących poniżej 16 r. ż. wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.
5.    Głosujący może wziąć udział tylko raz w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.


Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1.    Na karcie wybrano więcej niż 1 zadanie, lub nie oddano żadnego głosu.
2.    Oddano więcej niż jedną kartę w głosowaniu lub zagłosuje jednocześnie przez Internet oraz papierowo (unieważnia się wszystkie oddane głosy).
3.    Wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne
4.    Wszystkie oświadczenia nie zostały zakreślone.
5.    Karta do głosowania nie została podpisana (nie dotyczy głosowania przez Internet) przez głosującego, a w przypadku osób głosujących pon. 16 r. ż. przez rodzica/opiekuna.

 • plakat glosowanie na stronę

Ankieta oceniająca dotychczasowe działania w Gminie Kluczbork

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork na lata 2021 – 2030”, zapraszamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety, będącej pierwszą z dwóch ankiet, o których uzupełnienie Państwa poprosimy. Pozwoli ona ocenić działania, które podejmowaliśmy przez ostatnie 5 lat i przygotować się do wyzwań w kolejnych latach.

Państwa zdanie jest dla nas niezwykle istotne. Pozwoli nam, bowiem na dokonanie oceny podjętych działań oraz przygotowanie się do opracowania kolejnej strategii.

Wypełnianie ankiet do 20.12.2019 r.

https://forms.gle/a1cbtny7u3X1wz9K7

 

Spotkanie autorskie ze Stasią Budzisz 12 grudnia. Poznaj Gruzję z innej perspektywy

 • -

XVII Spotkanie Kolędowe

 • PRZED WIGILIĄ

Walcz ze smogiem!!! Każdy kto pali w kominku lub w piecu powinien rozpalać OD GÓRY!!!

Jak rozpalić w piecu od góry? Przedstawiamy krok po kroku co należy zrobić(dotyczy to samo pieców węglowych i kominków):
1.    Do pustego pieca wsyp węgiel – jeśli jest o zróżnicowanej granulacji, to na sam dół daj ten najgrubszy i zasyp go drobniejszym. Stwórz w ten sposób równą warstwę węgla o wysokości ok. 20 cm (wysokość niech będzie zależna od temperatury za oknem - im jest wyższa, tym warstwa powinna być niższa)
2.    Na warstwie węgla ułóż grubsze kawałki drewna.
3.    Na tych kawałkach nałóż drobniejszego drewna - na rozpałkę. Daj go więcej niż czynisz to zwykle!
4.    Otwórz dolną klapkę powietrza na ok. 5-10 mm. Jeśli piec ma dmuchawę, to ustaw niskie obroty.
5.    Rozpal w piecu, po czym zamknij szczelnie drzwiczki. Bądź cierpliwy - piec będzie nagrzewał się wolniej niż zwykle; w palenisku ma być jednak ogień i mało dymu. Jeśli tylko masz możliwość, obserwuj komin. Jeśli dymi na czarno, to przymknij nieco klapkę powietrza. Dymi na siwo? Otwórz klapkę bardziej, by dymił jak najmniej.
6.    Pamiętaj, aby nie dosypywać węgla w trakcie palenia! Inaczej nie będzie czysto i oszczędnie. Gdy zyskasz doświadczenie, dowiesz się ile potrzeba wsypać węgla podczas rozpalania, aby utrzymać ciepło w domu przez cały dzień.
Kompleksowe info wraz z instrukcją: https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory/

 

 • cykl-palenia-bez-kopcenia-768x617
 • rozpalanie-od-gory-krok-po-kroku-v2-768x766
 • rozpalka-od-gory-1024x725

Święto Światła 2019

Zapraszamy na Święto Światła 6 grudnia na kluczborskim rynku. Już od godz. 16.30 Święty Mikołaj wraz ze swoją świtą będzie rozdawał wszystkim dzieciom słodką niespodziankę. W świąteczny nastrój wprowadzi wszystkich zebranych Orkiestra Dęta z Bazan. O 18.00 rozbłyśnie choinka i bombka gigant na rynku. Zwieńczeniem Święta Światła będzie taniec ognia Fireshow PRO.

 • swieto swiatla 2019

Nabór na stanowisko Instruktora Reintegracji Zawodowej-Instruktora Zawodu - ZAZ Kluczbork

 • autor: Marek Augustynowicz, data: 2019-12-06
 • -

 Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych linkach:
 
•    instruktor reintegracji zawodowej/ instruktor zawodu
– zapytanie ofertowe nr 7/2019;
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221414
 
•    instruktor reintegracji zawodowej/ instruktor zawodu
- zapytanie ofertowe nr 8/2019;
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221451
 
•    instruktor reintegracji zawodowej/ instruktor zawodu
- zapytanie ofertowe nr 9/2019;
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221457

 

 

Darmowa pomoc prawna

Kto może uzyskać pomoc prawną

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
•    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
•    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
•    nieodpłatną mediację lub
•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W 2019 roku w powiecie kluczborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 
I. Kluczbork - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00

II. Wołczyn - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00

III. Byczyna - Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

UWAGA! Aby skorzystać z pomocy prawnej należy się uprzednio na wizytę umówić
Można to zrobić elektronicznie:

https://powiatkluczborski.npp-24.pl/Rejestracja/Home (całą dobę)
lub telefonicznie
pod nr tel. 663-112-118 (poniedziałek, środa, piątek - godz. 9.00-13.00).

 
Zapraszamy do skorzystania z darmowych porad

 

Filmowy mikołajkowy prezent

6 grudnia naszą szkołę odwiedził niesamowity gość - nie, nie święty Mikołaj, lecz pochodzący z Kluczborka świetny reżyser filmowy Leszek Dawid. Były to zdecydowanie niecodzienne zajęcia w Pracowni Filmoteki Szkolnej prowadzone nie przez filmoznawcę, lecz przez osobę tworząca filmy. I jeszcze jedno co nie zdarzyło się nigdy wcześniej - w spotkaniu uczestniczył również pies.
Uczniowie mieli okazję usłyszeć historię kariery twórcy ,,Jesteś Bogiem", poszerzyć swoją wiedzę o szczegóły z branży filmowej, dowiedzieć się, jakie cechy są najbardziej pożądane u przyszłych filmowców, a co więcej w ramach prezentu-niespodzianki usłyszeć kilka ciekawostek na temat jednego z projektów, który jest w trakcie realizacji (oczekiwany film „Broad Peak”). Spotkanie pozwoliło na spojrzenie na kinematografię z zupełnie innej perspektywy. Wszyscy zdali sobie sprawę z tego, ile wysiłku, czasu i zaangażowania kosztuje wyprodukowanie filmu - wszak to na reżyserze spoczywa największa odpowiedzialność za efekt. Leszek Dawid podkreślił też, że są osoby, których nie widzimy na ekranie, a są one znaczące dla sukcesu projektu, ponieważ bez nich całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe.
Spotkanie wywołało bardzo pozytywne reakcje wśród odbiorców, wszyscy byli zadowoleni. Wielu uczestników zadało pytania, aby dowiedzieć się czegoś na temat ich interesujący. Kto wie, może po tych zajęciach, niektórzy uczestnicy zainspirują się historią Leszka Dawida i zaczną pracę nad sobą, aby w przyszłości spróbować swoich sił.

Autor: Julia Gad
Zdjęcia: Julia Dajczak

Zajęcia zorganizowała Iwona Baldy jako Liderka Filmoteki Szkolnej w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

 • IMG_20191206_095907
 • IMG_20191206_095922
 • IMG_20191206_095937
 • IMG_20191206_100127
 • IMG_20191206_122721

Rozgrywki 2 ligi tenisa stołowego

W imieniu Klubu Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na mecz 2 ligi tenisa stołowego sezonu 2019/20 LZS Blyss Kujakowice  vs  UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza, który odbędzie się 20.12.2019 o godz. 18.00 w Hali Sportowej ZSP w Chocianowicach.

 

 • plakaty duzy LZS 2019-2020

Wyniki głosowania na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Zespół Konsultacyjny ds. Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego dokonał w dniu 10 grudnia 2019r. otwarcia urn z kartami do głosowania na zadania zgłoszone do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r. Na 9 projektów Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 w przewidzianym prawem  terminie zagłosowało łącznie 1451 osób. Z tego:
- papierowo   337. Karty ważne 284, karty nieważne 53
- internetowo 1114
Po weryfikacji kart do głosowania i głosów oddanych elektronicznie Zespół Konsultacyjny  ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 17 grudnia br. stwierdził, że na wszystkie projekty oddano łącznie 1398 głosów ważnych.
 

Najczęstsze powody kart nieważnych:
1. Głosujący nie podpisali kart papierowych
2. Czyste karty do głosowania
3. Głosujący mieszkają poza miastem Kluczbork.
4. Głosujący nie wpisał numeru PESEL, adresu lub wszystkich danych osobowych
 

Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Projekt, który wygrał  w swoim obszarze, zostanie wpisany do projektu budżetu Gminy Kluczbork i zostanie zrealizowany  w 2020 roku.

1.1 Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka – STOP SMOG - 137 głosów
1.2 Zakup drona z mobilnym systemem obserwacji i wspomagania analizy powietrza  108 głosów
1.3 Wielofunkcyjny plac zabaw przy ul. Kościuszki    111 głosów
1.4 „Śladami PSICH łapek” – zagospodarowanie przestrzeni dla czworonożnych braci mniejszych    72 głosy

2.1 Rozbudowa parkingu przy ul. Cybisa o kolejne miejsca postojowe   375 głosów
2.2 Bezpieczne przejścia dla pieszych na ulicy Chopina     23 głosy
2.3 Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową „gerflor sport court” Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z o.i. im. Emilii Plater w Kluczborku - 471 głosów

3.1 Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego w Kluczborku    28 głosów
3.2 Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w Kluczborku - 73 głosy

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a mieszkańcom dziękujemy za zaangażowanie oraz udział w głosowaniu na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

 • DSC_8146
 • DSC_8157
 • DSC_8178
 • DSC_8191

X Grand Prix Ziemi Kluczborskiej w tenisie stołowym

14 grudnia 2019r w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy odbył się finałowy turniej X Grand Prix Ziemi Kluczborskiej w tenisie stołowym. W całym cyklu GP uczestniczyło aż 36 zawodników z województwa opolskiego, śląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Najlepszym zawodnikiem, który wygrał trzy punktowane turnieje był Jan Kasendra z Kępna, który przez turniej przeszedł jak burza, wygrywając wszystkie pojedynki. Z naszego regionu najwyżej sklasyfikowany został Andrzej Hanas z Gorzowa Śl., który wywalczył znakomite  3 miejsce. Równie dobrze zaprezentował się Dominik Langner z Bażan, który zajął 4 miejsce i Edmund Olszowy z Praszki, który wywalczył 6 miejsce. Miejsce w pierwszej dziesiątce wywalczyli jeszcze: Paweł Poprawa z Ligoty Zameckiej (7m-ce) i Łukasz Langner z Bażan  (9 m-ce). Zawodnicy z miejsc I-VI zostali nagrodzeni pucharami i nagrodami, a wśród pozostałych, w formie loterii rozlosowane zostały cztery nagrody rzeczowe  Każdy uczestnik finałowego turnieju otrzymał okolicznościowy upominek i dyplom.
Wszyscy wykazali się dużymi umiejętnościami gry w tenisa stołowego, a mecze pomiędzy zawodnikami z pierwszej 10 były często zacięte i stały na bardzo wysokim poziomie.   
Dziękuję wszystkim zawodnikom za stworzoną atmosferę podczas turnieju. Pragnę również podziękować sponsorom turnieju, którzy ufundowali puchary, dyplomy i upominki. Sponsorami X GP Ziemi Kluczborskiej byli: Urząd Miasta Kluczbork, OSiR Kluczbork, Piekarnia p. Rojowskich z Bogacicy
Już dziś zapraszam na XI Grand Prix Ziemi Kluczborskiej w tenisie stołowym, które rozpocznie się we wrześniu 2020r

X GRAND PRIX ZIEMI KLUCZBORSKIEJ W TENISIE STOŁOWYM KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU

l.p.

Nazwisko imię

Miejscowość

 

1

Kasendra Jan

Kępno

150

2

Ciekański Jerzy

Wola Wiązowa

136

3

Hanas Andrzej

Gorzów Śląski

129

4

Langner Dominik

Bażany

115

5

Gruszka Zbigniew

Grodziec

110

6

Olszowy Edmund

Praszka

107

7

Poprawa Paweł

Ligota Zamecka

101

8

Kącki Władysław

Słupia

89

9

Langner Łukasz

Bażany

80

10

Szmidt Zbigniew

Łęka Opatowska

79

11

Hiczkiewicz Krzysztof

Krasków

78

12

Nazarkiewicz Alojzy

Smardy

71

13

Patrzałek Mateusz

Skarbimierz-Osiedle

69

14

Wójcik Maciej

Kobyla Góra

69

15

Polaczek Przemysław

Krasiejów

65

16

Pluta Tomasz

Olesno

65

17

Kopytek Adam

Tarchały Wielkie

62

18

Wójcik Adam

Kobyla Góra

61

19

Dudzik Bogdan

Kluczbork

52

20

Gottfried Paweł

Łęka Opatowska

47

21

Gola Michał

Kępno

46

22

Skotnik Paweł

Siemianice

44

23

Kubica Jarosław

Brynica

41

24

Bielecki Grzegorz

Dąbrówka

39

25

Warzecha Wincenty

Działoszyn

35

26

Skorupa Jakub

Lubsza

33

27

Pokusiński Rafał

Ostrzeszów

31

28

Poprawa Janusz

Ligota Zamecka

30

29

Kaik Marcin

Tarchały Wielkie

28

30

Bulak Kazimierz

Kluczbork

26

31

Szubert Piotr

Tarchały Wielkie

23

32

Skotnik Mieczysław

Siemianice

21

33

Maczurek Robert

Przywory

20

34

Skotnik Szymon

Siemianice

16

35

Pluta Piotr

Olesno

14

36

Gorejowski Mariusz

Kluczbork

13

Kierownik turnieju Janusz Poprawa

 • received_2442595229291873[1]
 • IMG_20191214_180222[1]

Takiej Wigilii w Kluczborku jeszcze nie było

21 grudnia 2019r. o godz. 14.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku odbyła się Wigilia dla Osób Niepełnosprawnych i Samotnych z powiatu Kluczborskiego i Oleskiego. Inicjatywa miała charakter integracyjny i kompensacyjny, aktywizujący i edukacyjny – integrując środowisko osób niepełnosprawnych, samotnych, seniorów i skompensowała potrzebę bliskości i odświętnego wspólnotowego  przeżywania szczególnego czasu Świąt. Nasza Wigilia stała się namiastką prawdziwej wigilii, której motywem przewodnim były życzenia i dzielenie się Opłatkiem z drugim.
W trakcie spotkanie wigilijnego pokazującego  bogactwo polskiej tradycji wigilijnego stołu, na którym były makowce, pierniki, ryby pod różnymi postaciami, pierogi, barszcz czerwony, kapuśniaczki i wiele innych, odbywały się występy artystyczne - wspólne kolędowanie.
Pierwsza taka Wigilia dla Niepełnosprawnych i Samotnych 2019 mogła odbyć się dzięki pomocy i wsparciu: Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku, Stowarzyszenie Silnia – koło Stowarzyszenia w Kluczborku.
Patronat: Marszałek Województwa Opolskiego, Burmistrz Kluczborka, Starosta Kluczborski Partnerzy: OPS Kluczbork, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku, Szkoła STO Kluczbork, Przedszkole Nr 8 w Kluczborku, MDK Kluczbork, KDK Kluczbork, Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Kluczborku, Caritas Kluczbork, PH „PAC SYSTEM” s.c., Dom Seniora „PAULINKA” Pawłowice, Stobrawskie Centrum Seniora w Kluczborku, Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach, Dom Rekolekcyjny Księży Sercanów Kluczbork, Parafia MBWW, Parafia NSPJ w Kluczborku, Parafia Ewangelicko-Augsburska  w Kluczborku, Parafia Jadwigi Śl. w Kraskowie, Pan Wiesław Zawadzki, PPHU „Kłos” s.c. Kujakowice G., Piekarnia „Bagietka”, Piekarnia „Młynarczyk”, Restauracja Ratuszowa „REWA” w Kluczborku, rybę dostarczyło  Gospodarstwo Rybackie „Markowe”, a przygotował szef kuchni Tomasz Rosa, Hufiec Harcerek „Warta”, Hufiec Harcerzy „Płomień” z Kluczborka, ZS Nr 2 z Kluczborka  przy ulicy Byczyńskiej – kierunek opiekun w DPS, ŚDS Kluczbork, Barber Shop J. Staszewski z Kluczborka, Wolontariuszka Kluczborska Anna Król i wielu innych wolontariuszy z ogromnymi sercami otwartymi na pomoc osobom niepełnosprawnym i samotnym.
Zdarza się, że nasze dłonie są puste, ale serca zawsze pełne i możemy rozdawać z nich różne wspaniałości: ciepło, dobro, pociechę, radość, miłość.
Nie żałujmy w te Święta tych wspaniałości dla siebie, a nasze serca będą dalej zawsze pełne ciepła, dobroci, radości i miłości.

p.o. Dyrektor DPS Kluczbork

Krzysztof Dzierżyński

 

 • DSC_8322
 • DSC_8333
 • DSC_8341
 • DSC_8371
 • DSC_8450
 • DSC_8493
 • DSC_8534
 • DSC_8554
 • DSC_8626
 • DSC_8660
 • DSC_8764

Więcej zdjęć na: facebook.com/Kluczbork

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w okresie świąteczno-noworocznym

Uprzejmie informujemy, że w okresie świąteczno-noworocznym Urząd Miejski w Kluczborku i Starostwo Powiatowe

czynne będą:

• 24.12.2019 (wtorek) 7:00 - 12:00
• 27.12.2019 (piątek) 8:00 - 15:00
• 31.12.2019 (wtorek) 7:00 - 13:00
• 02.01.2020 (czwartek) 8:00 - 15:00

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 1 grudnia 2020
Imieniny:
Edmunda, Blanki, Natalii
«grudzień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123dzień: 4dzień: 5dzień: 6
dzień: 7891011dzień: 1213
141516171819dzień: 20
21222324252627
282930dzień: 31

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Stop Smog