Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Powszechny Spis Rolny
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Informacja dot. utrzymania porządku w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych

Kluczbork, dnia 6 października 2020r.

OŚ.623.99.2020.BS        

                                                                                

 

                                                                                        Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych

Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych

 

Dotyczy: utrzymania porządku w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych.

 

W zawiązku z notorycznie powtarzającą się sytuacją zalegania odpadów wielkogabarytowych w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych niniejszym informujemy, że zgodnie z brzmieniem przepisu art.5 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r.,poz.1439t.j.), do obowiązków właściciela nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 oraz ust.3  wyżej powołanej ustawy) należy między innymi utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Dlatego też przypominamy, że odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady są odbierane z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa miesiące zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie odbioru odpadów. Natomiast w okresie między odbiorami bezpośrednio z nieruchomości należy tego rodzaju odpady dostarczać do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gotartowie (na terenie Instalacji Komunalnej), który jest czynny codziennie w godzinach od 900 do 1700 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 800 do 1300 . Ponadto przypominam, że przyjęcie odpadów w PSZOK jest bezpłatne – w ramach uiszczonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi..

Informujemy również, że odpady budowlane i rozbiórkowe nie podlegają odbiorowi bezpośrednio z nieruchomości, a mieszkańcy wykonujący remonty we własnym zakresie są zobowiązani do samodzielnego dostarczenia tych odpadów do PSZOK, przy czym w ramach ponoszonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, do Punktu można dostarczyć 3m3 z jednego mieszkania rocznie. Możliwe jest również skorzystanie z płatnej usługi dodatkowej i zamówienia specjalnego kontenera na tego typu odpady. W przypadku zlecenia przeprowadzenia remontu firmie świadczącej usługi remontowo-budowlane, obowiązek zagospodarowania wytworzonych odpadów w wyniku świadczonych usług, spoczywa na  firmie wykonującej remont.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o właściwe realizowanie powyższych obowiązków, gdyż w przypadku zalegania na nieruchomościach wymienionych wyżej odpadów Straż Miejska, na podstawie art.117 § 1 ustawy z dnia 21 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019r. poz. 821 z późn.zm.), będzie nakładała mandaty karne.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie zmian dokonanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, od dnia 4 września 2020r. Strażnicy mogą również nakładać mandaty na właściciela nieruchomości, który wbrew obowiązkowi  nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jeżeli nie zbiera w sposób selektywny odpadów komunalnych.

  

                                                                                                         Naczelnik

                                                                             Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa

                                                                                                     Bożena Stempel

Informacja

Przypominamy wszystkim Zarządcom Nieruchomości oraz Zarządom Spółdzielni Mieszkaniowych, że zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), a także  § 9 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku Nr L/486/18 z dnia 29 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemność pojemników oraz ich ilość musi uwzględniać ilość osób korzystających z pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości oraz częstotliwość odbioru odpadów. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości mieszane z lokalami użytkowymi) ilość i pojemność musi uwzględniać ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz częstotliwość ich odbioru. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork zakazuje  gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami, a właściciel nieruchomości, uwzględniając parametry określone w § 9 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu, jest zobowiązany do zapewnienia czystości i porządku w miejscu ustawienia pojemników do zbierania odpadów.

Informujemy również, że odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej np. odpady opakowaniowe,  z tworzyw sztucznych, z produkcji żywności, odpady gastronomiczne należy gromadzić oddzielnie i przekazywać na podstawie odrębnej umowy uprawnionym podmiotom do ich odbioru. Odpady te powstają z bieżącej działalności i nie stanowią odpadów komunalnych, są bowiem nimi odpady, które powstają w wyniku zaspokajania potrzeb pracowników.

Jednocześnie przypominamy tym Zarządcom Wspólnot i Zarządom Spółdzielni Mieszkaniowych, którzy jeszcze nie dokonali przeglądu swoich pojemników o konieczności dostosowania wszystkich pojemników do nowych zasad segregacji i wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r. poz. 19) oraz powołanych wyżej uchwał Rady Miejskiej w Kluczborku.

Mając powyższe na uwadze prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy rozwiązywaniu problemów związanych z gromadzeniem i odbiorem odpadów na terenie zarządzanych nieruchomości.

Prosimy również o informowanie mieszkańców na terenie zarządzanych nieruchomości, że obowiązują na terenie Gminy Kluczbork dwie stawki opłat ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku od 1 stycznia 2019r.:

  • stawka opłaty od mieszkańca w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 15zł miesięcznie,
  • jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny stawka opłaty od mieszkańca wynosi 30zł.

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 28 listopada 2020
Imieniny:
Lesława, Grzegorza, Jakuba
«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
23456dzień: 78
910dzień: 11dzień: 12131415
1617dzień: 18dzień: 192021dzień: 22
232425dzień: 2627dzień: 2829
30

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Stop Smog