Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że spółki wodne działające na terenie Gminy Kluczbork mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracyjnych oraz finansowanie i dofinansowanie inwestycji, na terenie objętym ich działaniem.

INFORMACJA

    Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że spółki wodne działające na terenie Gminy Kluczbork  mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracyjnych oraz finansowanie i dofinansowanie inwestycji, na terenie objętym ich działaniem.
Zasady złożenia wniosku, przyznawania oraz rozliczenia dotacji określa Uchwała Nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku pod adresem http://www.bip.kluczbork.pl oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 9 lipca 2018r., poz. 2037 oraz Uchwała Nr LIV/526/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018r., dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku pod wyżej wskazanym adresem internetowym oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 8 października 2018r., poz. 2747.
Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 80% wartości wykonywanych zadań.
Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Kluczbork na pomoc finansową dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych wynosi 30.000,00 zł i określona została w załączniku nr 2 Uchwały Nr XV/262/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na 2020 rok.
       Wnioski o udzielenie pomocy finansowej według wzoru załączonego poniżej należy składać sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork  (liczy się data wpływu do Urzędu)  w terminie do dnia 10 lipca 2020r.
Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2020r.” i oznaczyć pieczątką spółki wodnej.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
      Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od daty wpływu.
Informacja o przyznanych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Kluczborku.
Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Kluczborku – Wydział  Ochrony Środowiska i Leśnictwa pok.126, I piętro, tel. 77 418 14 81 wew. 228  w godz. 800-1400.
                                                                 


                                                              Burmistrz Miasta Kluczborka
                                       Jarosław Kielar
                                                                         
 Załącznik:
1)   Wzór wniosku o udzielenie dotacji

 

  • autor: Elżbieta Starościak, data: 2020-06-25

« wstecz

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 14 lipca 2020
Imieniny:
Izabeli, Kamila, Stelli

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Tomografia komputerowa Kluczbork
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/