Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Informacja o procedowaniu raportu o stanie gminy za 2019r.

Zgodnie z art.28aa ust. 1  ustawy  z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 )  burmistrz ma obowiązek do dnia  31 maja 2020r. przedstawić  Radzie  Miejskiej  raport o stanie gminy za 2019r.
Raport o stanie gminy  zostanie przedstawiony  radzie  na sesji w dniu 27 maja 2020 r.
Raport o stanie gminy  będzie rozpatrywany na sesji, na której podejmowana będzie uchwała o udzieleniu absolutorium burmistrzowi.
W pierwszej kolejności będzie rozpatrywany raport o stanie gminy. Nad przedstawionym  raportem  ( na poprzedniej sesji)   zostanie  przeprowadzona debata. W debacie  nad raportem o stanie gminy  mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkaniec, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne  zgłoszenie , poparte  podpisami  co najmniej 50 osób ( lista poparcia musi zawierać  imię, nazwisko i podpis  osoby popierającej mieszkańca).  
W zgłoszeniu  powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres  zamieszkiwania  mieszkańca  zamierzającego wziąć udział w debacie.
W debacie głos  zabierać mogą wyłącznie mieszkańcy gminy  Kluczbork ( osoby  zamieszkujące  na terenie gminy i zameldowane  lub niezameldowane  lecz zamieszkujące). Ustawa  nie ogranicza  wieku  mieszkańca, który zamierza zabrać głos w debacie.
Zgłoszenie  mieszkańców do udziału w  debacie  składa się  najpóźniej w dniu  poprzedzającym  dzień , na który  zwołana  została sesja,  podczas  której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do dnia 26 maja 2020 r. (włącznie).
Zgłoszenia  mieszkańców będą przyjmowane  w Urzędzie Miejskim w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 w Biurze Rady   pok. 110 w godzinach pracy urzędu.
Na każdym zgłoszeniu  zostanie  wpisana data, godzina i kolejny numer zgłoszenia. W debacie może zabrać głos tylko 15  mieszkańców gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez  przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

« wstecz

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 29 maja 2020
Imieniny:
Magdaleny, Teodozji, Urszuli

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Tomografia komputerowa Kluczbork
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
baner toplayer
Koronawirus-wejście zamknięte