Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczbork

Zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości* położonych na terenie Gminy Kluczbork (osób fizycznych i przedsiębiorców), którzy na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie na ich demontaż, odbiór i utylizację.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy składać w terminie od dnia 11 czerwca 2019r. do dnia 24 czerwca 2019r. w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Druki wniosku i załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, pokój nr 125 lub ze strony internetowej: www.kluczbork.eu → zakładka Ochrona Środowiska → Unieszkodliwianie azbestu.

Dofinansowanie może stanowić do 70% kosztów kwalifikowanych obejmujących demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pozostałe minimum 30% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której usunięte zostaną wyroby zawierające azbest. Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na zadania, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia przez Gminę wniosku do WFOŚiGW w Opolu.

 

UWAGA!

 

Z uwagi na brak szczegółowych warunków realizacji zadania w ogłoszonym przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naborze wniosków, Gmina Kluczbork zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego naboru wniosków, w przypadku braku możliwości spełnienia przez Gminę warunków realizacji  zadania, które zostaną określone przez WFOŚiGW w Opolu  w projekcie umowy lub innym dokumencie dotyczącym ogłoszonego naboru wniosków. Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczbork przez WFOŚiGW w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Kluczbork nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez WFOŚiGW w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Kluczbork może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Wierzbicka

Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój 125

tel. 77/418-14-81 wew. 228; agnieszka.wierzbicka@kluczbork.pl

                                                                                                    

 

mgr inż. Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

 

 

*właściciele nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanego na terenie Gminy Kluczbork.

« wstecz

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 20 września 2019
Imieniny:
Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Banery

Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Tomografia komputerowa Kluczbork
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Czyste powietrze
baner toplayer
KBO 2020