Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka:

Banery

Powszechny Spis Rolny
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Ślub konkordatowy

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

1.Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów) 

-dowód osobisty lub paszport

2.Pisemne zapewnienie, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.

Ponadto należy dołączyć następujące dokumenty:

1.Nieletnie kobiety: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa;

2.Cudzoziemcy:

-paszport

-odpis aktu urodzenia i jego urzędowe tłumaczenie lub odpis na druku wielojęzycznym    

-odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie i jego urzędowe tłumaczenie lub odpis na druku wielojęzycznym (w przypadku osób rozwiedzionych)

- odpia aktu zgonu współmałżonka i jego urzędowe tłumaczenie lu odpis na druku wielojęzycznym               (w przypadku wdowca/wdowy )

-zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego czyli dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

 

II. Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

Informacje na temat opłat

1.Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

2.Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kluczborka: Bank PeKaO S.A. 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410 lub bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kluczborku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.

 

Forma załatwienia

1.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub odmowa wydania zaświadczenia (pismo Kierownika USC).

2.Sporządzenie aktu małżeństwa lub odmowa sporządzenia aktu małżeństwa (pismo Kierownika USC).

3.Wydanie odpisu aktu małżeństwa.

 

Przewidywany termin załatwienia

1.Do 3 dni (zaświadczenie).

2.Sporządzenie aktu małżeństwa: niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym do urzędu stanu cywilnego nadeszły dokumenty. Odmowa sporządzenia aktu małżeństwa do 30 dni.

3.Wydanie odpisu niezwłocznie po otrzymaniu od duchownego podpisanych zaświadczeń.

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma (odpowiednio) o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

 

Informacje dodatkowe dla klienta

1.Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeńskich nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego ( dotyczy obywateli Polski).

2.Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem.

3.W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

 

 

  • autor: Małgorzata Gąszczak, data: 2016-11-08

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 28 listopada 2020
Imieniny:
Lesława, Grzegorza, Jakuba
«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
23456dzień: 78
910dzień: 11dzień: 12131415
1617dzień: 18dzień: 192021dzień: 22
232425dzień: 2627dzień: 2829
30

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Stop Smog