Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka:

Banery

Powszechny Spis Rolny
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

  • -

Władze Gminy

  • -

Burmistrz Miasta Kluczborka
mgr inż. Jarosław Kielar

lat 59, wykształcenie wyższe rolnicze
i pedagogiczne. Podyplomowe studia z zakresu zarządzania i ekologii. Były dyrektor ZSO
im. A. Mickiewicza w Kluczborku. W latach 1994-1998 i 1998-2002 radny Rady Miejskiej
w Kluczborku i członek Zarządu Miejskiego
w Kluczborku.

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 16.00

W miarę możliwości interesanci przyjmowani będą codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem burmistrzów pod nr tel. 077 418-22-56

 

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) reprezentowanie Urzędu oraz Gminy na zewnątrz;
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy wobec pracowników Urzędu;
4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
6) przeprowadzanie okresowej oceny wyników pracy Naczelników Wydziałów/Kierowników Referatów/Samodzielnych Stanowisk, a także kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych;
7) okresowe zwoływanie narad z udziałem naczelników/kierowników/samodzielnych stanowisk, a także dla kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu:
a) monitoringu wykonywanych zadań,
b) uzgadniania ich współdziałania,
c) planowania realizacji zadań;
8) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
9) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
10) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
11) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
12) upoważnianie I Zastępcy Burmistrza, II Zastępcy Burmistrza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz postanowień i zaświadczeń;
13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od I Zastępcy Burmistrza ,II Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika , kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.;
14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
15) wydawanie zarządzeń;
16) zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny;
17) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;
18) wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy;
19) nadzorowanie jednostek organizacyjnych Gminy:
a) Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych;
20) reprezentowanie Gminy w spółkach prawa handlowego:
a) Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom” Sp. z o .o.,
b) EKO REGION Sp. z o.o.,
21) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz uchwały Rady.
2.W celu koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę Burmistrz zatrudnia Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

I Zastępca Burmistrza
mgr Roman Kamiński

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg
i wniosków: w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 16.00

W miarę możliwości interesanci w innych sprawach będą przyjmowani codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z sekretariatem burmistrzów pod nr tel. 077 418-22-56

Zastępca burmistrza sprawuje funkcję burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków oraz wydaje, na podstawie upoważnienia burmistrza, decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Do zadań I Zastępcy Burmistrza należy:
1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza;
2) nadzorowanie jednostek organizacyjnych Gminy:
a) Administracji Oświaty;
b) Ośrodka Pomocy Społecznej;
c) Środowiskowego Domu Samopomocy;
d) Publiczne Przedszkole Nr 1;
e) Publiczne Przedszkole Nr 2;
f) Publiczne Przedszkole Nr 5 z Oddziałem zamiejscowym w Ligocie Górnej i Smardach Górnych;
g) Publiczne przedszkole Nr 7;
h) Publiczne Przedszkole Nr 8;
i) Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach;
j) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1;
k) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2;
l) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5;
m) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych;
n) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy;
o) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu;
p) Publiczna Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym w Kuniowie;
q) Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia.
3) reprezentowanie Gminy w spółce prawa handlowego - PKS Kluczbork Sp. z o.o.;
4) wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

II Zastępca Burmistrza
mgr Dariusz Morawiec

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg
i wniosków:
w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 16.00

W miarę możliwości interesanci w innych sprawach będą przyjmowani codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z sekretariatem burmistrzów
pod nr tel. 077 418-22-56

Do zadań II Zastępcy Burmistrza należy:
1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza i I Zastępcy Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza i I Zastępcę Burmistrza;
2) koordynacja spraw związanych z opracowaniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w tym zarządzanie ryzykiem w Urzędzie;
3) nadzór nad utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w Urzędzie;
4) nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością obowiązującą w Urzędzie;
5) współpraca z firmą certyfikującą i konsultantem wdrożenia w celu doskonalenia SZJ;
6) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu w obszarze wdrażania systemu zarządzania jakością i zespołem powołanym w tym celu;
7) wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.:
8) nadzorowanie jednostek organizacyjnych Gminy:
a) Ośrodka Sportu i Rekreacji,
b) Centrum Aktywności Lokalnej;
9) reprezentowanie Gminy w spółkach prawa handlowego:
a) Dolina Stobrawy Sp. z o.o.;
10) informacja i kontakty z mediami;
11) wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Sekretarz Gminy

mgr inż. Krystyna Krężel

Do zadań Sekretarza w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu należy:
1) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
2) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
3) delegowanie pracowników na wyjazdy i podróże służbowe;
4) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza;
5) nadzór nad realizacją zadań prowadzonych przez Wydział Administracyjno - Organizacyjny;
6) koordynacja spraw związanych z wyborami i spisami powszechnymi;
7) przeprowadzanie i organizowanie naboru pracowników na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz stanowiska urzędnicze;
8) koordynowanie spraw związanych z organizacją służby przygotowawczej oraz egzaminem;
9) przeprowadzanie ocen pracowniczych;
10) opracowywanie projektu zmian Regulaminu oraz opracowywanie projektów innych aktów wewnętrznych, regulujących strukturę i zasady działania Urzędu.

 

Skarbnik gminy

mgr inż. Piotr Lewald

Do zadań Skarbnika należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków głównego księgowego budżetu;
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
5) współdziałanie w opracowywaniu budżetu;
6) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
7) prowadzenie aktywnej i perspektywicznej polityki finansowej Gminy;
8) dokonywanie analiz i opracowywanie założeń do prognoz finansowych;
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
2. Skarbnik pełni funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego.

« wstecz

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 28 listopada 2020
Imieniny:
Lesława, Grzegorza, Jakuba
«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
23456dzień: 78
910dzień: 11dzień: 12131415
1617dzień: 18dzień: 192021dzień: 22
232425dzień: 2627dzień: 2829
30

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Stop Smog