Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

DniKlb2016
Rodzina500plus
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

ZADANIA OBRONY CYWILNEJ:

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 poz. 144) obrona cywilna ma na celu:

 • ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;
 • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991r.

W rozumieniu Protokołu określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Są to następujące zadania:

 

 • służba ostrzegawcza;
 • ewakuacja;
 • przygotowanie i organizowanie schronów; 
 • obsługa środków zaciemnienia;
 • ratownictwo;
 • służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
 • walka z pożarami;
 • wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
 • odkażanie i inne podobne działania ochronne;
 • dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
 • doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
 • doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
 • doraźne grzebanie zmarłych;
 • pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
 • dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

 

W celu realizacji powyższych zadań w Urzędzie Miejskim są opracowywane następujące plany:

 1. Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych – plan jest opracowywany na wypadek skażeń w warunkach pokojowych, wojennych i klęsk żywiołowych. Celem opracowania jest określenie sposobów zabezpieczenia wody w warunkach specjalnych dla prawidłowego funkcjonowania miasta i gminy.
 2. Gminny plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych – plan został opracowany w celu profilaktycznego zabezpieczenia ludności gminy Kluczbork w przypadku zdarzenia radiacyjnego
 3. Plan ewakuacji II stopnia Gminy Kluczbork – opracowanie planu polega na uprzednio przegotowanym planowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności, zwierząt mienia w przypadku ich uszkodzenia
 4. Plan ewakuacji III stopnia  na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na terenie gminy Kluczbork – opracowanie planu polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 5. Plan przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa -  opracowanie planu polega na zwiększenie możliwości leczniczych oraz umożliwiających szybkie przejście jednostek organizacyjnych służby zdrowia do działań w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy medycznej zwiększonej liczbie rannych i chorych, a jednostek administracji publicznej, w tym przede wszystkim administracji samorządowej, do wykonywania zadań koordynacyjnych i organizacyjnych wspierających działania Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 6. Plan ochrony zabytków gminy Kluczbork – opracowanie tego planu  polega na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem
 7. Plan Obrony Cywilnej gminy Kluczbork – plan umożliwia osiągnięcie gotowości do realizacji zadań ochrony ludności oraz zapewnienia efektownego działania sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Uwzględnia przedsięwzięcia ochrony ludności takie jak: ostrzeganie i alarmowania, ewakuację, i zapewnienie miejsc czasowego pobytu dla ewakuowanych, a także zapewnienie im pomocy medycznej, społecznej i psychologicznej.
 8. Plany zastępczych miejsc szpitalnych - Niniejszy plan określa organizację i funkcjonowanie zespołów zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz współdziałanie administracji rządowej, organów samorządowych i jednostek organizacyjnych służby zdrowia w zakresie realizacji zadań obronnych.

 

POMOCNE LINKI:

Obrona Cywilna Kraju - http://ock.gov.pl

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża - http://www.icrc.org

Polski Czerwony Krzyż - http://www.pck.org.pl

CARITAS - http://www.caritas.pl

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - http://www.straz.gov.pl

Akademia Obrony Narodowej - http://www.aon.edu.pl/

Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - http://wzk.poznan.uw.gov.pl/

 

GMINNY MAGAZYN OBRONY CYWILNEJ W KLUCZBORKU

UL. BYCZYŃSKA 116

W magazynie znajduje się sprzęt przeciwpowodziowy, worki polipropylenowe, plandeki oraz agregaty prądotwórcze. Swoją bazę ma również Związek Harcerstwa Rzczypospolitej, Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej. Zostały również wydzielone pomieszczenia na magazyn przeciwpowodziowy Starostwa Powiatowego w Kluczborku.Od 2007 roku na trenie magazynu swoją działalność prowadzi Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne, Zarząd Powiatowy w Kluczborku. Dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta Kluczborka na terenie magazynu zostały udostępnione pomieszczenia, w których przechowywane są artykułu spożywcze – dary Agencji Rynku Rolnego, które wydawane są bezpłatnie najbardziej potrzebującym mieszkańcom Powiatu Kluczborskiego. W powiecie kluczborskim z pomocy tej korzysta około 4,5 tysiąca osób. Rocznie wydawane jest około 350 ton żywności.

Polski Komitet Pomocy Społecznej dziękuje za bezinteresowną pomoc Burmistrzowi Miasta Kluczbork, Staroście kluczborskiemu.  Prezesowi i pracownikom  PKS Sp. z o.o w Kluczborku za pomoc przy rozładunku żywności.

 

              Wszelkie informacje na temat możliwości otrzymywania bezpłatnej żywności udzielane są w biurze Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Kluczborku Plac Niepodległości 6 lub pod numerem telefonu (77) 418 50 04.

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 10 grudnia 2016
Imieniny:
Danieli, Julii, Bogdana
«grudzień 2016»
P W Ś C P S N
dzień: 1 dzień: 2 dzień: 3 dzień: 4
dzień: 5 6 7 dzień: 8 dzień: 9 dzień: 10 11
dzień: 12 13 14 15 16 17 dzień: 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 dzień: 31

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
sisms2