Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Cmentarz Komunalny w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

wniosek o zmianę imienia i nazwiska

autor: mgaszczak

Zmiana imienia i nazwiska

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Wniosek zawierający następujące dane :

a) Imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,

b) obecny lub ostatni adres miejsca zameldowania na pobyt stały,

c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

d) aktualny stan cywilny, tj. kawaler, panna, żonaty, mężatka, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowiec, wdowa.

e) Numer PESEL

f) Imię (imiona) i nazwisko, o które ubiega się wnioskodawca oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które ma się rozciągać zmiana nazwiska,

g) ważne powody uzasadniające wnioskowaną zmianę.

2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy oraz odpisy zupełne aktów urodzenia jego małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na te dzieci (do wniosku nie dołącza się w/w odpisów aktów urodzenia, jeżeli znajdują się w USC, w którym osoba ubiega się o zmianę).

3. Odpis zupełny aktu małżeństwa wnioskodawcy, z ewentualną adnotacją o rozwodzie oraz adnotacją o powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska (do wniosku nie dołącza się odpisu aktu małżeństwa, jeżeli znajduje się w USC, w którym osoba ubiega się o zmianę).

4. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia ,jak również zmianę nazwiska, jeżeli:

a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,

b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców.

c) zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka  powinna zostać wyrażona osobiście przed Kierownikiem USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

d) osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Oświadczenie rodzica nie będącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:

a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,

b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica.

Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub (i) nazwiska jego dziecka winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Postanowienie sądu o całkowitym pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka.

7. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub (i) osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:

a) orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub (i) umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,

b) postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych.

8. Dokumenty, które według uznania wnioskodawcy mogą służyć jako materiał dowodowy, uzasadniający wniosek.

9. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

 

Informacje na temat opłat

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub (i) nazwiska 37,00 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kluczborka: Bank PeKaO S.A. 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410 lub bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kluczborku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

Forma załatwienia

Decyzja o zmianie imienia lub (i) nazwiska albo decyzja odmowna o zmianie imienia lub (i) nazwiska.

Przewidywany termin załatwienia

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska mogą złożyć:

a) osoby posiadające obywatelstwo polskie,

b) cudzoziemcy nie posiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego,

c) cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

2. Zmiany imienia lub (i) nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy: wnioskodawca nosi imię lub nazwisko ośmieszające albo nie licujące z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, albo które zostało bezprawnie zmienione, a także na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

3. Zmiany nazwiska nie można dokonać w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.

4. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

5. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).

6. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska składa się osobiście w Urzędu Stanu Cywilnego na terenie całej Polski.

Ustawa przewiduje 2 wyjątki od powyższej zasady:

a) osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wniosek można złożyć w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

autor: Małgorzata Gąszczak, data: 2016-11-08

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 7 grudnia 2016
Imieniny:
Ambrożego, Marcina, Teodora
«grudzień 2016»
P W Ś C P S N
dzień: 1 dzień: 2 dzień: 3 dzień: 4
dzień: 5 6 7 dzień: 8 dzień: 9 dzień: 10 11
dzień: 12 13 14 15 16 17 dzień: 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 dzień: 31

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
sisms2