Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Cmentarz Komunalny w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1.Urząd Miejski w Kluczborku – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
2. I piętro .
3. Pokój Nr 125 .
4. Telefon : / 077/ 418-14-81 w. 232

WYMAGANE DOKUMENTY :

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię , nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właścicielaurządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanymprawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnianiu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
 a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
 b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę,  termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości lub;
9) wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
10) projekt planu:
 a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych ddrzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska lub
 b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
11) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie 
12) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza zgodę jej właściciela.

OPŁATY :
Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej - na podstawie Cz. III. ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r., poz. 1827)

CZAS I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :
1. Nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Decyzję można odebrać w Referacie, pokój Nr 125 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/

UWAGI :
1. W czasie rozpatrywania wniosku, przed wydaniem zezwolenia, dokonywane są oględziny drzew lub krzewów objętych wnioskiem.
2. Zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków .
3. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów na obszarach objętych
ochroną krajobrazową lub rezerwatu wymaga uzyskania zgody dyrektora parku lub organu uznającego obszar za rezerwat przyrody .


TRYB ODWOŁAWCZY:
Pouczenie o prawie do odwołania zamieszczone jest w decyzji .

PODSTAWA PRAWNA :
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
( Dz.U. z 2015r., poz. 1651 z późn.zm. ) – art. 83, 83a, 83b, 83c 

 

drukujdrukuj

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 27 lutego 2017
Imieniny:
Anastazji, Gabriela, Gabrieli
«luty 2017»
P W Ś C P S N
dzień: 1 2 3 4 5
6 dzień: 7 8 9 10 11 12
13 14 dzień: 15 16 17 18 19
dzień: 20 21 22 dzień: 23 dzień: 24 25 dzień: 26
27 28

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy