Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

DniKlb2016
Rodzina500plus
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Urząd Miejski w Kluczborku - Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
2. I - piętro
3. Pokój Nr 125
4. Telefon: /77/ 418-14-81 wew. 228

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
2. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

OPŁATY:
1. Opłata skarbowa za zezwolenie: 616,00 zł - Cz. III ust. 44 pkt 1  załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827).
2. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1.
3. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

CZAS i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Decyzję można odebrać w Referacie, pokój Nr 125 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy (forma odbioru do uzgodnienia).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Pouczenie o prawie do odwołania zamieszczone jest w decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391) – art. 7 ust. 1 pkt 3, ust. 6.

 

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 28 lutego 2017
Imieniny:
Romana, Makarego, Józefa
«luty 2017»
P W Ś C P S N
dzień: 1 2 3 4 5
6 dzień: 7 8 9 10 11 12
13 14 dzień: 15 16 17 18 19
dzień: 20 21 22 dzień: 23 dzień: 24 25 dzień: 26
27 28

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
Wystawa Sercem Malowane