Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Cmentarz Komunalny w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Wpis do rejestru działalności regulowanej

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Urząd Miejski w Kluczborku - Referat Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
2. I - piętro
3. Pokój Nr 125
4. Telefon: /77/ 418-14-81 wew. 228

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
2. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).".
3. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

OPŁATY SKARBOWE:
1. Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej: 50,00zł – Cz. I. ust. 36 pkt 9a) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.) - przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej.
2. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1.
3. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY:
Zaświadczenie można odebrać w Referacie Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, pokój nr 125 lub zostaje ono wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy (forma odbioru do uzgodnienia).

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391) – art. 9b ust.1 i 2, art. 9c.

 

 

 

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 20 lutego 2017
Imieniny:
Leona, Ludmiły, Ludomiły
«luty 2017»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
Tropem Wilczym 2017