Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Cmentarz Komunalny w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

UCHWAŁA NR XXII/229/12

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii oraz zarządcy i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, Rada Miejska uchwala co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy Kluczbork.

 

§ 2. Ilekroć mowa w uchwale o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.),

2) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Kluczbork, posiadająca zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale,

3) opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę na zwierzęciem na terenie Gminy Kluczbork,

4) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która społecznie pomaga i sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kluczbork,

5) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt z którym Gmina posiada zawartą umowę na przyjmowanie zwierząt z jej terenu.

6) tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt – azyl z którym Gmina posiada zawartą umowę na czasowe przetrzymywanie zwierząt z jej terenu do chwili odnalezienia dotychczasowego właściciela lub opiekuna, lub do czasu oddania do adopcji.

 

§ 3. Celem niniejszej uchwały jest:

1) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów,

4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

§ 4. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami inspekcji weterynaryjnej,

2) schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

3) tymczasowy azyl dla bezdomnych zwierząt przez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.

4) placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców,

5) Straż Miejska,

6) Referat Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczania populacji zwierząt bezdomnych.

 

Rozdział 2

Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz

przeciwdziałania bezdomności zwierząt

 

§ 5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kluczbork polega w szczególności na:

1) objęciu opieką zwierząt przebywających schronisku dla zwierząt lub tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej na zasadach określonych w zawartych umowach.

2) dokarmianiu dziko żyjących kotów na terenie ich przebywania, za zgodą i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają.

3) podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy.

4) tworzeniu rejestru społecznych opiekunów zwierząt, a w szczególności kotów, deklarujących współpracę w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

5) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku wypadków drogowych lub innych zdarzeń losowych, przez lecznicę weterynaryjna, z którą Gmina Kluczbork zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.

 

§ 6. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork polega w szczególności na:

1) odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie Gminy Kluczbork, na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych, Straży Miejskiej i innych służb porządkowych.

2) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt.

3) zmniejszaniu populacji bezdomnych psów poprzez sterylizację i kastrację psów przekazywanych do azylu dla bezdomnych zwierząt.

4) zmniejszaniu populacji bezdomnych kotów poprzez sterylizację i kastrację kotów żyjących na wolności oraz kotów przekazywanych do tymczasowego azylu dla bezdomnych zwierząt.

5) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów żyjących na wolności.

6) edukacji mieszkańców Gminy Kluczbork w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt.

 

§ 7. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności oraz usypianie ślepych miotów wykonywane będą na następujących zasadach:

1) Gmina Kluczbork pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów.

2) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą na terenie lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina Kluczbork zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.

3) bezdomne koty będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez opiekunów społecznych, zarządców i administratorów nieruchomości, członków organizacji społecznych lub pracowników Straży Miejskiej po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez Referat Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

4) po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt.

5) skierowania na zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów będą wydawane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

 

§ 8. 1. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały będą przekazywane do gospodarstwa, z którym Gmina zawarła stosowne porozumienie, w celu  zapewnienia właściwej opieki.

2. Szczegółowe warunki przetrzymywania zwierząt, o których mowa w punkcie 1 określa porozumienie.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

§ 9. Osoba pełniąca funkcję  opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć stosowną deklarację do Referatu Ochrony Środowiska i Leśnictwa  Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

 

§ 10. Osoba lub jednostka chcąca dokonać zabiegu sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów lub uśpienia ślepych miotów obowiązana jest uzyskać skierowanie na taki zabieg do lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina Kluczbork zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, wystawione przez Referat Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

 

§ 11. 1.Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2012 w kwocie 88.000,00zł.

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów,  których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

 

§ 13. Traci moc uchwała Nr XX/202/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

                                                                                            

                                                                                                                                                                                          

                                                                          Przewodniczący

                                                                    Rady Miejskiej w Kluczborku

                                                                          /-/ Janusz Kędzia

 

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 20 lutego 2017
Imieniny:
Leona, Ludmiły, Ludomiły
«luty 2017»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
Tropem Wilczym 2017