Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

DniKlb2016
Rodzina500plus
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1. Urząd Miejski w Kluczborku - Referat Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

2. I - piętro

3. Pokój Nr 125

4. Telefon: /77/ 418-14-81 wew. 228

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

a) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

b) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

c) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

d) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5,

prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

e) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

3. Karta informacyjna przedsięwzięcia - jest to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

c) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f) rozwiązaniach chroniących środowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;

 

OPŁATY :

1.Opłata skarbowa za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi: 205 zł - Cz. I. ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

2. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1.

3. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

 

CZAS i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Do terminów wydania decyzji stosuje się przepisy art. 35 §5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Decyzję można odebrać w Referacie, pokój Nr 125 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy (forma odbioru do uzgodnienia).

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Pouczenie o prawie do odwołania zamieszczone jest w decyzji .

 

PODSTAWA PRAWNA :

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

 

 

 

 

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 7 grudnia 2016
Imieniny:
Ambrożego, Marcina, Teodora
«grudzień 2016»
P W Ś C P S N
dzień: 1 dzień: 2 dzień: 3 dzień: 4
dzień: 5 6 7 dzień: 8 dzień: 9 dzień: 10 11
dzień: 12 13 14 15 16 17 dzień: 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 dzień: 31

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
sisms2