Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Cmentarz Komunalny w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

 

Wydawanie decyzji - zajęcie pasa drogowego

 

Ø  w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych  z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu,

Ø  w celu wykonania robót budowlano- montażowych – rozkopów i lokalizacja sieci,

Ø  w celu umieszczenia reklamy

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1

Wydział Gospodarki Miejskiej

Pokój 130

Telefon : / 077/ 418-14-81 w. 283, 418-27-58

Wymagane dokumenty:

a. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

b. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

c. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

d. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

e. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym wraz z opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.

f. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – na żądanie zarządcy drogi.

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej uchwałą Nr VI/44/11 Rady Miejskiej  w Kluczborku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Kluczbork.

Termin odpowiedzi:

1. Do jednego miesiąca.

2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony.

3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz istniejące warunki atmosferyczne, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

4. W zezwoleniu określa się m.in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn.zm.).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481).

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

8. Uchwała Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Kluczbork.

autor: Paweł Świątek, data: 2012.07.25

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 20 stycznia 2017
Imieniny:
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa
«styczeń 2017»
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
partner2017