Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Cmentarz Komunalny w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni

Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholi

 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

( na terenie gminy )

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Kluczborku - Wydział Gospodarki Miejskiej  - Pokój 128.

Telefon: (077) 418-14-81 w. 226, 447-20-88

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 WNIOSEK powinien zawierać:

 - oznaczenie rodzaju zezwolenia,

 - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresu zamieszkania,

 - numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

 - przedmiot działalności gospodarczej,

 -adres punktu sprzedaży,

- adres punktu składowania napojów alkoholowych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.         

2.zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.    

3.decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz.594 ).

 

OPŁATY:

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku kalendarzowym obliczana jest na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim wskazanych na oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Wysokość opłaty za korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
do 4,5% alkoholu oraz piwa
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi  525 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi  525 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi     1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
powyżej 18% alkoholu
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2100 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dowód wpłaty do wglądu .

INFORMACJE DODATKOWE:

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy mogą wnieść opłatę jednorazowo w terminie do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Zgodnie z art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.) wartość sprzedaży jest kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Opłatę za zezwolenie należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kluczborku

PeKaO SA I/o Kluczbork

Nr 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Od dnia 1 stycznia 2016r.  obowiązywać zaczeły nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia

1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia  pisemnego oświadczenia
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.).

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

CZAS I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin załatwienia sprawy wynosi jeden miesiąc, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kluczborka. Odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.

PODSTAWA PRAWNA :

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2015.1286 z póź. zm.).

drukujdrukuj

autor: Joanna Drabicka, data: 2016-10-05

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 10 grudnia 2016
Imieniny:
Danieli, Julii, Bogdana
«grudzień 2016»
P W Ś C P S N
dzień: 1 dzień: 2 dzień: 3 dzień: 4
dzień: 5 6 7 dzień: 8 dzień: 9 dzień: 10 11
dzień: 12 13 14 15 16 17 dzień: 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 dzień: 31

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
sisms2